KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

1018 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง, ไทย (19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2564)
1017 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร หลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 Skill Course) ออนไลน์, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 เมษายน 2563 - 3 ตุลาคม 2563)
1016 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIL TOTAL (ออนไลน์), สถาบันเอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , ไทย (1 มิถุนายน 2563 - 26 กันยายน 2563)
1015 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กันยายน 2563)
1014 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Gramma Reading Writing , โรงเรียนสอนภาษาปราชญ์เชียงใหม่ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
1013 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEFL TOTAL Pack_SELF U , บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แม็กซ์ จำกัด, ไทย (1 กันยายน 2562 - 30 สิงหาคม 2563)
1012 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
1011 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
1010 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
1009 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
1008 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาตำแหน่งวิชาการประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 3/2563, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
1007 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563, ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จ.น่าน, ไทย (30 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
1006 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและทดสอบ(ร่าง) ชุดสื่อการเรียนการพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด , โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ, ไทย (31 กรกฏาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)
1005 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ Community Engaged Nursing Education, ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล , ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 30 กรกฏาคม 2563)
1004 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum #10 เรื่อง " PIM’s Work-based Education Post COVID-19 Now and Next Normal "ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: PIM Peady to Work , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , ไทย (30 กรกฏาคม 2563 - 30 กรกฏาคม 2563)
1003 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2563, ออนไลน์, ไทย (30 กรกฏาคม 2563 - 30 กรกฏาคม 2563)
1002 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
1001 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ Reskill, upskill and leadership development of THOHUN faculty and NCO team on OHCC teacing ang capacity building, โรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม, ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
1000 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
999 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผ้าไท นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม", สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
998 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
997 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
996 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุม A Rapid Joint External Review of the National COVID-19 Response , กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
995 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (24 กรกฏาคม 2563 - 24 กรกฏาคม 2563)
994 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 23 กรกฏาคม 2563)
993 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (23 กรกฏาคม 2563 - 23 กรกฏาคม 2563)
992 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (22 กรกฏาคม 2563 - 22 กรกฏาคม 2563)
991 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบถุงเด็กอิ่มอุ่นเพื่อพลังครอบครัวเด็กปฐมวัยก้าวผ่านวิกฤติ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏณ์ธานี, ไทย (21 กรกฏาคม 2563 - 22 กรกฏาคม 2563)
990 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (21 กรกฏาคม 2563 - 21 กรกฏาคม 2563)
989 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (21 กรกฏาคม 2563 - 21 กรกฏาคม 2563)
988 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
987 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System , สภาการพยาบาล, ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
986 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
985 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
984 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
983 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System, สภาการพยาบาล, ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
982 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
981 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System , สภาการพยาบาล, ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
980 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
979 : อ.มนัสวี ขนอม, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
978 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2563 - 20 กรกฏาคม 2563)
977 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
976 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
975 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
974 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
973 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
972 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
971 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
970 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
969 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
968 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
967 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 19 กรกฏาคม 2563)
966 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
965 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
964 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
963 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
962 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
961 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
960 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
959 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
958 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
957 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
956 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
955 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
954 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
953 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
952 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 18 กรกฏาคม 2563)
951 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูปลเด็กแบบประกบตัว (Case Management System) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 17 กรกฏาคม 2563)
950 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัย รุ่น 55, ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2563 - 17 กรกฏาคม 2563)
949 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ, ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1 อาคารอิมแพ้คฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
948 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอด้วยเครื่องมือ (CMU Ez Studio, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
947 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class :TQC) ”, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
946 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ, ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1 อาคารอิมแพ้คฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย (15 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2563)
945 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศผู้อำนวยการประจำศูนย์สอบฯและอนุกรรมการประสานงานการสอบความรู้, สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (11 กรกฏาคม 2563 - 11 กรกฏาคม 2563)
944 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐใวัย, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (11 กรกฏาคม 2563 - 11 กรกฏาคม 2563)
943 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐใวัย, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (11 กรกฏาคม 2563 - 11 กรกฏาคม 2563)
942 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรึกษาการือการวางแผนดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 และเก็บข้อมูล HLP1 ทางเศรษฐศาสตร์ 3 กลุ่มวัย, ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2563 - 10 กรกฏาคม 2563)
941 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรึกษาการือการวางแผนดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 และเก็บข้อมูล HLP1 ทางเศรษฐศาสตร์ 3 กลุ่มวัย, ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2563 - 10 กรกฏาคม 2563)
940 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ Cardiology CMU Synchronized Course: You ask, We answer., โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2563 - 6 กรกฏาคม 2563)
939 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ Cardiology CMU Synchronized Course: You ask, We answer., โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กรกฏาคม 2563 - 6 กรกฏาคม 2563)
938 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
937 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
936 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
935 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
934 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
933 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
932 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
931 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
930 : อ. ดร.กาญจนา ธานะ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2563 - 5 กรกฏาคม 2563)
929 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2563-2566 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
928 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย (3 กรกฏาคม 2563 - 3 กรกฏาคม 2563)
927 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สู่งานวิชาการการรับใช้สังคม ในหัวข้อ "วิชาการการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความจน", ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
926 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสภาสมัยที่ 4 และประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
925 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. สู่งานวิชาการการรับใช้สังคม ในหัวข้อ , ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (1 กรกฏาคม 2563 - 1 กรกฏาคม 2563)
924 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS@HOME ACADEMIC COURSE PREMIIUM PACKAGE (ออนไลน์) , สถาบัน FMCP English Online , ไทย (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
923 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสขภาวะเด็กปฐมวัย, ห้องประชุมอโนดาด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (28 มิถุนายน 2563 - 28 มิถุนายน 2563)
922 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสขภาวะเด็กปฐมวัย, ห้องประชุมอโนดาด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (28 มิถุนายน 2563 - 28 มิถุนายน 2563)
921 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมและเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานกับสถานการร์ COVID-19", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
920 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation ครั้งที่ 1/2563 ผ่าน Microsoft Team , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (26 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
919 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ ช่วยดำเนินการฝ่ายต้อนรับโครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
918 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ผ่าน Zoom Application, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ไทย (24 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
917 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงาน แถลงข่าวโครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2563)
916 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
915 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
914 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
913 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
912 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
911 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้ง 1/2563, ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
910 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
909 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานระบบและวางแผนการทำงานในโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) สำหรับอาจารย์ในมช., สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563)
908 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมTQA Asessor Calibration 2020 (ออนไลน์), สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, ไทย (17 มิถุนายน 2563 - 23 มิถุนายน 2563)
907 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่นนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (23 มิถุนายน 2563 - 23 มิถุนายน 2563)
906 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมในการจัดทำสื่อเผยแพร่ผ่านระบบ Social Media ในโครงการเพิ่มช่องทางสื่อสารกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมฯ, มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ไทย (23 มิถุนายน 2563 - 23 มิถุนายน 2563)
905 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ผ่าน Microsoft Team), สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563)
904 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ผ่าน Microsoft Team), สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563)
903 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ผ่าน Microsoft Team), สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563)
902 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 (ผ่าน Microsoft Team), สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (22 มิถุนายน 2563 - 22 มิถุนายน 2563)
901 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่, ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563)
900 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่, ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563)
899 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
898 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
897 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
896 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
895 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
894 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
893 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
892 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
891 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร, ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย (19 มิถุนายน 2563 - 19 มิถุนายน 2563)
890 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 2/2563 (ออนไลน์), สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ, ไทย (17 มิถุนายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563)
889 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting), ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (15 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563)
888 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting), ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (15 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563)
887 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting), ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร, ไทย (15 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563)
886 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (14 มิถุนายน 2564 - 15 มิถุนายน 2563)
885 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ แลปเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน Learning @ home และถอดบทเรียนครอบครัวเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 14 มิถุนายน 2563)
884 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่องการเบิกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และขออนุมัติเดินทางออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (12 มิถุนายน 2563 - 12 มิถุนายน 2563)
883 : อ.สุทธินันท์ คอดริงตัน, ไปราชการเพื่อ ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
882 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
881 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
880 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
879 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
878 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2563 - 11 มิถุนายน 2563)
877 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (10 มิถุนายน 2563 - 10 มิถุนายน 2563)
876 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (10 มิถุนายน 2563 - 10 มิถุนายน 2563)
875 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำมาจัดสื่อวิดีโอประกอบการจัดอบรมนานาชาติ หัวข้อ Update on the COVD-19 situation and recommedations, โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563)
874 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ ทบทวนเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (SIMPLE)2 ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ ZOOM Meeting, ผ่านระบบ ZOOM Meeting, ไทย (9 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563)
873 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำมาจัดสื่อวิดีโอประกอบการจัดอบรมนานาชาติ หัวข้อ Update on the COVD-19 situation and recommedations, โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563)
872 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำมาจัดสื่อวิดีโอประกอบการจัดอบรมนานาชาติ หัวข้อ Update on the COVD-19 situation and recommedations, โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2563)
871 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โค้ชอาจารย์การเป็นพลเมือง, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช., ไทย (7 มีนาคม 2563 - 7 มิถุนายน 2563)
870 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์และผู้สูงวัยเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563, เดอะแคนนาส, ไทย (5 มิถุนายน 2563 - 5 มิถุนายน 2563)
869 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภุมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส., ไทย (5 มิถุนายน 2563 - 5 มิถุนายน 2563)
868 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 /2563 (ออนไลน์), สภาการพยาบาล, ไทย (5 มิถุนายน 2563 - 5 มิถุนายน 2563)
867 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (4 มิถุนายน 2563 - 4 มิถุนายน 2563)
866 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (4 มิถุนายน 2563 - 4 มิถุนายน 2563)
865 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (3 มิถุนายน 2563 - 3 มิถุนายน 2563)
864 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลแม่ออน, ไทย (3 มิถุนายน 2563 - 3 มิถุนายน 2563)
863 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS (ออนไลน์), โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (16 มีนาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
862 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS 4 Skills Course (ออนไลน์), อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS 4 Skills Course (ออนไลน์), ไทย (16 เมษายน 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
861 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS (ออนไลน์), โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (16 มีนาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563)
860 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
859 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา , ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
858 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
857 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี, ไทย (28 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563)
856 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (27 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563)
855 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (27 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563)
854 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (21 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563)
853 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (21 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563)
852 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (20 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563)
851 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (20 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563)
850 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team , สภาการพยาบาล , ไทย (15 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563)
849 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2563)
848 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (14 พฤษภาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2563)
847 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (13 พฤษภาคม 2563 - 13 พฤษภาคม 2563)
846 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (13 พฤษภาคม 2563 - 13 พฤษภาคม 2563)
845 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ออนไลน์), สภาการพยาบาล, ไทย (13 พฤษภาคม 2563 - 13 พฤษภาคม 2563)
844 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลเพื่อวิจัยจากมารดาของเด้กโรคปอดอักเสบอายุ 1 เดือน ถึง 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (8 พฤษภาคม 2563 - 8 พฤษภาคม 2563)
843 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 พฤษภาคม 2563 - 8 พฤษภาคม 2563)
842 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (7 พฤษภาคม 2563 - 7 พฤษภาคม 2563)
841 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (7 พฤษภาคม 2563 - 7 พฤษภาคม 2563)
840 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 และประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 เมษายน 2563)
839 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
838 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
837 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
836 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
835 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
834 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
833 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
832 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
831 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
830 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2563 - 25 มีนาคม 2563)
829 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ออนไลน์ ), สภาการพยาบาล, ไทย (24 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563)
828 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563)
827 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลหัวหิน, ไทย (16 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563)
826 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลหัวหิน, ไทย (16 มีนาคม 2563 - 20 มีนาคม 2563)
825 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลลี้, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
824 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลแม่ออน และโรงพยาบาลบ้านธิ, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
823 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลลี้, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
822 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
821 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
820 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลฮอด และโรงพยาบาลแม่วาง, ไทย (18 มีนาคม 2563 - 18 มีนาคม 2563)
819 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องแนวทางการสื่อสาร เพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (17 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563)
818 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องแนวทางการสื่อสาร เพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (17 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563)
817 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลพร้าว, ไทย (17 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563)
816 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลไชยปราการ, ไทย (16 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563)
815 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีการเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนพยาบาลสมาคมไทย ตำบลไร่หลวง อำเภอสองแคว จ.น่าน, โรงเรียนพยาบาลสมาคมพยาบาลไทย , ไทย (16 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563)
814 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานประจำสนามสอบในการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนวัฒโนพายัพ, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563)
813 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 มีนาคม 2563)
812 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 มีนาคม 2563)
811 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , สภาการพยาบาล, ไทย (14 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2563)
810 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อรมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาขีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.), โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
809 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
808 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
807 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
806 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
805 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลแพร่ และ โรงพยาบาลน่าน, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
804 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
803 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการประกันคุณภาพและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
802 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
801 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการประกันคุณภาพและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล, สภาการพยาบาล, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
800 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน, โรงพยาบาลเชียงดาว, ไทย (13 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563)
799 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
798 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
797 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ, ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (12 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
796 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง มาตราการเตรียมรับมืออย่างมีสติก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 จะมาเยือน, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (12 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
795 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จังหวะและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย สำหรับครู พ่อ แม่ และผู้ปกครอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎธานี, ไทย (11 มีนาคม 2563 - 12 มีนาคม 2563)
794 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.ระดับหัวหน้างาน), โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 มีนาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563)
793 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร , ไทย (10 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563)
792 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มช., ไทย (10 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563)
791 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563)
790 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563)
789 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, อาคารมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , ไทย (9 มีนาคม 2563 - 9 มีนาคม 2563)
788 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่ม Sport Tourism และ Spa, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร, ไทย (7 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563)
787 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กลุ่ม Sport Tourism และ Spa, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร, ไทย (7 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563)
786 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34, โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (4 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
785 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
784 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
783 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
782 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
781 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล, ไทย (6 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
780 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34 , เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี, ไทย (4 มีนาคม 2563 - 6 มีนาคม 2563)
779 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (4 มีนาคม 2563 - 4 มีนาคม 2563)
778 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2563 - 3 มีนาคม 2563)
777 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2563 - 3 มีนาคม 2563)
776 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสภาพนักงาน มช., สำนักงานสภาพนังกงาน มช., ไทย (3 มีนาคม 2563 - 3 มีนาคม 2563)
775 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2563 - 3 มีนาคม 2563)
774 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 มีนาคม 2563 - 3 มีนาคม 2563)
773 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบทานและสรุปบทเรียนในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2563 - 2 มีนาคม 2563)
772 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานประจำสนามสอบในการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จ.ลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563)
771 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (2 มีนาคม 2563 - 2 มีนาคม 2563)
770 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (2 มีนาคม 2563 - 2 มีนาคม 2563)
769 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข", โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2563)
768 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข", โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2563)
767 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข", โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2563)
766 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข", โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2563 - 1 มีนาคม 2563)
765 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
764 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การกำกับและบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integration with Strategy and Performance, โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
763 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
762 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2563 "ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ:โอกาสและความท้าทาย", โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)
761 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)
760 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช., ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)
759 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมฟังรายละเอียดของหลักสูตร Biorisk Management (ฺBRM), กรุงเทพมหานคร, ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)
758 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2563, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
757 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563” , ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมกระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
756 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานประจำสนามสอบในดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
755 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับโล่เกียรติคุณ สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562, ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมกระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
754 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
753 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
752 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
751 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 1/2562, ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
750 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
749 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
748 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
747 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
746 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
745 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
744 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
743 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
742 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
741 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน "การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่", โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
740 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
739 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
738 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
737 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
736 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
735 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
734 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
733 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
732 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
731 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
730 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563)
729 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
728 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) เรื่อง กระทรวงอว. กับการขับเคลื่อนมช., โรงแรมวังใต้, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
727 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
726 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
725 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
724 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
723 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
722 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
721 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
720 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
719 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
718 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
717 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563)
716 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563)
715 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หัวข้อ “International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
714 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
713 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
712 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
711 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
710 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
709 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
708 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
707 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
706 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 และร่วมพิธีรับรางวัลและแสดงความยินดี รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562, โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
705 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
704 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมอาคารธุรการชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
703 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
702 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
701 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
700 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
699 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
698 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
697 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)
696 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร, ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563)
695 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563)
694 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2563)
693 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลิตการพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า, สภาการพยาบาล, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563)
692 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
691 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
690 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาณติน อาคารยุทธศาสตร์ สนง มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
689 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
688 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
687 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
686 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
685 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
684 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
683 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
682 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม มช., ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)
681 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)
680 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)
679 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)
678 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)
677 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
676 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
675 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
674 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
673 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
672 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
671 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
670 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
669 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
668 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1, สำนักงานปลัดประทรวง อว., ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
667 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
666 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
665 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
664 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
663 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
662 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
661 : รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
660 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
659 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563)
658 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 2/2563 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563)
657 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
656 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
655 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
654 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
653 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้อบอุ่นฯ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
652 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
651 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
650 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration) ”, โรงแรมจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563)
649 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การร่วมแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่ง จำงัหวัดลำพูน, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563)
648 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การร่วมแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่ง จำงัหวัดลำพูน, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563)
647 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่การร่วมแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่ง จำงัหวัดลำพูน, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563)
646 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน , สภาการพยาบาล, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563)
645 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยและพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563)
644 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยและพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563)
643 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอแนวทางดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของกรมธนารักษ์, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
642 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
641 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
640 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
639 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
638 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องเจาะลึก TQA/EdPex Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
637 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องเจาะลึก TQA/EdPex Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
636 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระพ.ศ. 2561-2565, สภาการพยาบาล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
635 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
634 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)
633 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
632 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ Introduction to TQA/EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับTQA/EdPEx), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
631 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
630 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
629 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
628 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562, ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
627 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
626 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
625 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
624 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562, ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563)
623 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
622 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา "ร่าง" ข้อเสนอเชิงนดยบาย เรื่องการจักการเรียนรู่สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาบาลในอนาคต, สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
621 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
620 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
619 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
618 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563)
617 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
616 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
615 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
614 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
613 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
612 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
611 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
610 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
609 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
608 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
607 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) และนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย SPEARHEAD, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
606 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) และนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย SPEARHEAD, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
605 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) และนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย SPEARHEAD, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
604 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
603 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
602 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21, โรงพยาบาลสวนปรุง, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
601 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
600 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
599 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
598 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 68 (1/2563), ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 กุมภาพันธ์ 2563)
597 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
596 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
595 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
594 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
593 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
592 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
591 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
590 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, ไทย (30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
589 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี, ไทย (31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
588 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563)
587 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563)
586 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเฉลิมฉลอง 45 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563)
585 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563)
584 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน”, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย (29 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563)
583 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563)
582 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในการประชุมวิชาการระชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์, ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
581 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
580 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
579 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
578 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (29 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
577 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563)
576 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
575 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
574 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
573 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
572 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
571 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
570 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
569 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (28 มกราคม 2563 - 28 มกราคม 2563)
568 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
567 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
566 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
565 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
564 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
563 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
562 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
561 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
560 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
559 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
558 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
557 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
556 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
555 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
554 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
553 : รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
552 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
551 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
550 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
549 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
548 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
547 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
546 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
545 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
544 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
543 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
542 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
541 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
540 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
539 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
538 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
537 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
536 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
535 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
534 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563)
533 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (25 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563)
532 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (25 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563)
531 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (25 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563)
530 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (25 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563)
529 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (25 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563)
528 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย (23 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
527 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
526 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
525 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
524 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
523 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
522 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
521 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย (23 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
520 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
519 : รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
518 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
517 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
516 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563)
515 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
514 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
513 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
512 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
511 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
510 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ, ห้องประยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
509 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
508 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
507 : ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
506 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
505 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
504 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
503 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
502 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
501 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
500 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
499 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
498 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
497 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
496 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
495 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
494 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
493 : ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
492 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
491 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ, ห้องประยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
490 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
489 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
488 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
487 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
486 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
485 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
484 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
483 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
482 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
481 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
480 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
479 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
478 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
477 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
476 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
475 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
474 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
473 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
472 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
471 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
470 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
469 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
468 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
467 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
466 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
465 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
464 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
463 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
462 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
461 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
460 : ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์, ไปราชการเพื่อ The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
459 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
458 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
457 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
456 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
455 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
454 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 มกราคม 2563 - 23 มกราคม 2563)
453 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์, ไทย (22 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563)
452 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลฝาง, ไทย (22 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563)
451 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (21 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563)
450 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลฝาง, ไทย (22 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563)
449 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
448 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
447 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
446 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา (Nursing Conference), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
445 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
444 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
443 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
442 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นิเทศฝึกปฏิบัติวิชา 570704, โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา, ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
441 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
440 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
439 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
438 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
437 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
436 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
435 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
434 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
433 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
432 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
431 : ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
430 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563)
429 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
428 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
427 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
426 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
425 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ นิเทศฝึกปฏิบัติวิชา 570704, โรงพยาบาลเมืองปาน จ.ลำปาง, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
424 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
423 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
422 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , สถาบันบำนาศนราดูร, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
421 : รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
420 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
419 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
418 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , สถาบันบำนาศนราดูร, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
417 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
416 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
415 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
414 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
413 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
412 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
411 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
410 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
409 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
408 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
407 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
406 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
405 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
404 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
403 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
402 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
401 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
400 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
399 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
398 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
397 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
396 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
395 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
394 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
393 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1, ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (20 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563)
392 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
391 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติเเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14 ดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
390 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
389 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
388 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
387 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติเเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14 ดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
386 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
385 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย, ไทย (17 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563)
384 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021, ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย (16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563)
383 : ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, ไปราชการเพื่อ เสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021, โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มกราคม 2563 - 16 มกราคม 2563)
382 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more., ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
381 : ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
380 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more., ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563)
379 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS, โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (5 ตุลาคม 2562 - 12 มกราคม 2563)
378 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัมนามตราการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับการเฝ้าระวังและตอบสนองการดูแลผุ้ป่วยติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในโรงพยาบาล, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, ไทย (8 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563)
377 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนกลไกสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการ Get Information Processing, โรงพยาบาลเทศบาลต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
376 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช., นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ , ไทย (9 มกราคม 2563 - 9 มกราคม 2563)
375 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนกลไกสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการ Get Information Processing, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (8 มกราคม 2563 - 8 มกราคม 2563)
374 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนกลไกสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการ Get Information Processing, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (8 มกราคม 2563 - 8 มกราคม 2563)
373 : ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย (6 มกราคม 2563 - 6 มกราคม 2563)
372 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย (6 มกราคม 2563 - 6 มกราคม 2563)
371 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย (6 มกราคม 2563 - 6 มกราคม 2563)
370 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
369 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
368 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
367 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
366 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
365 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT), ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2563 - 5 มกราคม 2563)
364 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEIC Master Club (ออนไลน์), สถาบัน โอเพ่นดูเรียน, ไทย (1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
363 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ สัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสภถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 , Bella Villa Resort, ไทย (27 ธันวาคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562)
362 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร , ไทย (26 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562)
361 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (26 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562)
360 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
359 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562, ห้องประศรีวิสารวาจา, ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
358 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
357 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
356 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
355 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
354 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
353 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
352 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 , ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562)
351 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (24 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
350 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (24 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
349 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
348 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.พะเยา รพ.ลำปาง และ รพ.ลำพูน, ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
347 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง, ไทย (24 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
346 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
345 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)", สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562)
344 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 10/2562, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5, ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562)
343 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 , ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (23 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562)
342 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2562)
341 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวแหว่งกลาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
340 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวแหว่งกลาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
339 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม”, โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
338 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวแหว่งกลาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
337 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่, โรงแรมเวสต์เกต เรสศิเดนส์ นนทบุรี, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562)
336 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์, สถานวิเวกวิวัฏธรรม, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562)
335 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต เรียนอย่างไรทำให้มีความสุข" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์, สถานวิเวกวิวัฏธรรม, ไทย (21 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562)
334 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่, โรงแรมเวสต์เกต เรสศิเดนส์ นนทบุรี, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562)
333 : ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
332 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
331 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
330 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือกับสถาบันสมทบของสถาบันพระบรมราชชนก , ห้องประชุม 9703 สถาบันบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
329 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
328 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานการ วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA ดำเนินการร่วมกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
327 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
326 : ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
325 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราญเชียงใหม่ (Test Tutor) , ไทย (7 ตุลาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2562)
324 : ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
323 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
322 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
321 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
320 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
319 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562, Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
318 : อ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
317 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
316 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
315 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
314 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
313 : ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
312 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
311 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development), โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
310 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
309 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ”, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
308 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”, ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2, ไทย (20 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562)
307 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2562 , โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ , ไทย (19 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562)
306 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย (17 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562)
305 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย (17 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562)
304 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย (17 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562)
303 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่าย(ค่ายหมวกขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 18)), ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา , ไทย (13 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562)
302 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
301 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
300 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
299 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
298 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม, ไทย (14 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562)
297 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาปริญาโท นางสาวผกาวดี วรรณิกา สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ในการทำกลุ่มให้ความรู้และพัฒนาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่ PICU โรงพยาบาลจอมทอง, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (13 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562)
296 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานสรุปผลการศึกษาการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2562 และการประชุมหารือการร่วมทุนวิจัย เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล, โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต, ไทย (12 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562)
295 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ นิเทศนักศึกษาปริญาโท นางสาวผกาวดี วรรณิกา สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ในการทำกลุ่มให้ความรู้และพัฒนาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่ PICU โรงพยาบาลจอมทอง, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (12 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562)
294 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลสันทราย , ไทย (12 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562)
293 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่ อำเภออมก๋อย, ไทย (11 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562)
292 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (11 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562)
291 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอฉาง ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์, ไทย (11 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562)
290 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562)
289 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562)
288 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563, โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (9 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562)
287 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (7 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562)
286 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565, สภาการพยาบาล, ไทย (6 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
285 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
284 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการอบรม ความก้าวหน้าของโปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข ในโครงการ การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ สำหรับประเทศไทย, หน่วยสาธารณสุจ จ.เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชร, ไทย (2 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
283 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
282 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565, สภาการพยาบาล, ไทย (6 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562)
281 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่, รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2562 - 4 ธันวาคม 2562)
280 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณโครงการ ปี 2563 และสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปี 2562, ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มช., ไทย (4 ธันวาคม 2562 - 4 ธันวาคม 2562)
279 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ *ประชุมหารือการแปลคู่มือ DSPM จากภาษาไทยเป้นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานวิจัยข้าววัฒนธรรม, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (4 ธันวาคม 2562 - 4 ธันวาคม 2562)
278 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นศ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562)
277 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 67 (6/2562) และฟังการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ใ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , ไทย (1 ธันวาคม 2562 - 2 ธันวาคม 2562)
276 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม "ค่าย 3 * (ชอบ ใช่ ใช้) พัฒนาสู่วััยรุ่นต้นแบบ ต.ท่ากล้าง และต.ดอนแก้ว", Ananda Yoka Paradise Chiangmai, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562)
275 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นศ. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2562 - 2 ธันวาคม 2562)
274 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ระดมความคิดเกี่ยวกับความต้องการระบบ E-Testing ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , โรงแรมครอสทูไวบ์เชียงใหม่ ดีเซ็ม นิมมาน, ไทย (2 ธันวาคม 2562 - 2 ธันวาคม 2562)
273 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม , Ananda Yoka Paradise Chiangmai, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562)
272 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม "ค่าย 3 * (ชอบ ใช่ ใช้) พัฒนาสู่วััยรุ่นต้นแบบ ต.ท่ากล้าง และต.ดอนแก้ว", Ananda Yoka Paradise Chiangmai, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562)
271 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม "ค่าย 3 * (ชอบ ใช่ ใช้) พัฒนาสู่วััยรุ่นต้นแบบ ต.ท่ากล้าง และต.ดอนแก้ว", Ananda Yoka Paradise Chiangmai, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562)
270 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การสร้างวินัยเชิงบวก)"", ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังผาง จ. ลำพูน, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)
269 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง (การสร้างวินัยเชิงบวก)"", ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังผาง จ. ลำพูน, ไทย (30 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562)
268 : ผศ.ลลิดา นพคุณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
267 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาโครงการความรอบรู้สุขภาพ ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
266 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
265 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
264 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
263 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
262 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบโดยบุคลากรสาธารณสุข , ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
261 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
260 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
259 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
258 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
257 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
256 : ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
255 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
254 : ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
253 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
252 : รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
251 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
250 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
249 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบโดยบุคลากรสาธารณสุข, ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
248 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ, ไทย (29 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
247 : ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens, ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562)
246 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
245 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
244 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System, ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
243 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานภาคเหนือตอนล่าง (เขต 2) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายภาคเหนือ เขต 1 และเขต 3, โรงแรมเอเชียลำปาง โฮเตล จังหวัดลำปาง , ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562)
242 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับอุดมศึกษาไทยไปสู่ International Higher Education Hub, ห้องประชุม หมายเลข 2104 ชั้น 21อาคารสุขประพฤติ , ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
241 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
240 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
239 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562)
238 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua, โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย (25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
237 : รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู, ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562), ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
236 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua, โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย (25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
235 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), ไทย (26 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562)
234 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม”, โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (20 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
233 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 "พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน", โรงแรม เดอะ เอบร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
232 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 13 , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
231 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ TOEIL TOTAL , Enconcept เชียงใหม่ , ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
230 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruption World), โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562)
229 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ 2563 , ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (21 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562)
228 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนมดีเด่น ประจำปี 2562, โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ไทย (19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
227 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนำสื่อออนไลน์ MOOC ไปบูรณาการในชั้นเรียน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562)
226 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคองรุ่นที่ 4 ดูงาน , โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท จ.สระบุรี , ไทย (11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562)
225 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร "การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ", โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (13 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
224 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
223 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
222 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562)
221 : อ.วรรณิตา สอนกองแดง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562)
220 : อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562)
219 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสุบในยุคดิจิทัล, โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม., ไทย (9 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
218 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและสัมมนาการนำเสนอผลการศึกษาของแผนงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล”, เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต และ ห้องประชุมดาราออดิชั่น โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต , ไทย (9 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
217 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาลครั้งที่ 7 เรื่อง นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสุบในยุคดิจิทัล, โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม., ไทย (9 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562)
216 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย (6 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
215 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
214 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย (4 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
213 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ, ไทย (6 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
212 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่องแนวทางการจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
211 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง, โรงพยาบาลน่าน, ไทย (5 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562)
210 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมสมองในการวิพากษ์การวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ด้านเชื้อดื้อยา, คณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (5 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562)
209 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562)
208 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
207 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
206 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
205 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562)
204 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล, จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี, ไทย (31 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562)
203 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (30 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562)
202 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (30 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562)
201 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่, flora Creek Resort, ไทย (29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
200 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ประชุม...., สภาการพยาบาล, ไทย (28 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
199 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่, flora Creek Resort, ไทย (29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
198 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 18 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย, วัดนาทวี จังหวัดสงขลา, ไทย (29 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562)
197 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2562, โรงแรมไอบิส สไตส์ เชียงใหม่, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562)
196 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 16-17 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย, วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี, ไทย (25 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562)
195 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 6-7 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ไทย (22 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562)
194 : ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, ไปราชการเพื่อ ประชุม Conference Theme: “One Health Perspcetives on Infection and Immunity : Humans, Animals and the Environment" , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
193 : รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, ไปราชการเพื่อ ประชุม Conference Theme: “One Health Perspcetives on Infection and Immunity : Humans, Animals and the Environment, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (21 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
192 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Program PEP Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 21 ตุลาคม 2562)
191 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method), สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 ตุลาคม 2562)
190 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 4-5, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย (16 ตุลาคม 2562 - 17 ตุลาคม 2562)
189 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ อบรม Policy seminar series: Comparing Health Systems and Policies, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช., ไทย (16 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562)
188 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (14 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562)
187 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
186 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
185 : รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
184 : ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
183 : อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
182 : ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
181 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
180 : อ.กมลชนก เขตต์วัง, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
179 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, ไทย (12 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562)
178 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
177 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
176 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
175 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
174 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
173 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
172 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
171 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
170 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
169 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562)
168 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม Site Visit โครงการพัฒนาศุกยภาพบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กพื้ที่ต้นแบบตำบลบ่ิสุพรรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน, ไทย (9 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562)
167 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานเพื่อเสนอขอทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน), อุทยานวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มช., ไทย (7 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562)
166 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม., ไทย (5 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562)
165 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม., ไทย (5 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562)
164 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม., ไทย (5 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562)
163 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
162 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
161 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขั้นที่ 2 (Consensus Review) , โรงแรมแลนด์ มาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร , ไทย (3 ตุลาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562)
160 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
159 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 2562)
158 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2562, โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 2 ตุลาคม 2562)
157 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม Site Visit โครงการพัฒนาศุกยภาพบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กพื้ที่ต้นแบบตำบลบ่ิสุพรรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน, ไทย (2 ตุลาคม 2562 - 2 ตุลาคม 2562)
156 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา, อำเภอหางดง-สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (28 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562)
155 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา , อำเภอ หางดง-สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , อ.เมือง จ.ลำพูน, ไทย (28 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562)
154 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
153 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 กรอบการวิจัยด้านแพทย์ และสาธารณสุข, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
152 : ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ไปราชการเพื่อ นำเสนอรายงานฉบับสมบูณร์โครงการวิจัยภายในกลุ่ม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
151 : ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
150 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 3, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
149 : รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต, ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562)
148 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562)
147 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)” ไตรมาสที่ 3 , ห้องประชุมศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเพื่อการค้าบนมุมมองของความยั่งยืน อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562)
146 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562, รพ.สต.บ้านหัวฝาย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2562 - 23 กันยายน 2562)
145 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
144 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
143 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
142 : อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
141 : รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
140 : ผศ.สุวิท อินทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
139 : อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
138 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
137 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
136 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
135 : รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
134 : ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
133 : ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
132 : ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
131 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
130 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
129 : ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
128 : ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ, ไปราชการเพื่อ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
127 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562)
126 : รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ด้วยการนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย, ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
125 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
124 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ ร่วมสัมชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ด้วยการนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย, ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร , ไทย (17 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562)
123 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในโครงการวิจัย เรื่อง “ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)”, ห้องประชุม 1 อาคาร 1 SM Tower กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562)
122 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ เสนอผลงานวิขัยในการประชุม ICNHC 2019 Internation Conference on "Nursing and Health Care", Avani Artium Bangkok, ไทย (17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562)
121 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ไทย (16 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562)
120 : ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์, ไปราชการเพื่อ นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses : AITC)), โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม., ไทย (16 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562)
119 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ไทย (16 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562)
118 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
117 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
116 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients”, โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562)
115 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
114 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ World Sepsis Day Thailand 2562, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
113 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน”, ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
112 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
111 : อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2562, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5, ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
110 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ World Sepsis Day Thailand 2562, โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย (12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
109 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) , ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
108 : รศ.สุธิศา ล่ามช้าง, ไปราชการเพื่อ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2562, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5, ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
107 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานครบรอบ " ๑๓๒ปี มหาจุฬา" , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ไทย (13 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562)
106 : รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล, ไปราชการเพื่อ หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (11 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562)
105 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 "สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี" , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย (9 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562)
104 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 , ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562)
103 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยและระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยภายใต้แผนชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ณ โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 กรุงเทพมหานคร , ไทย (6 กันยายน 2562 - 7 กันยายน 2562)
102 : ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
101 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
100 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
99 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research), สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
98 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาการประเมินคุณภาพและติดตามการเขียนหนังสือ เรื่อง แนวคิดและกลวิธีสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
97 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
96 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
95 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
94 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
93 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562)
92 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ น้ำเสนอผลงาน เรื่อง เครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบรมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ บนเวที ช่วง NSTDA Investors’ Day 2019: Investment Pitching Session, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ไทย (5 กันยายน 2562 - 5 กันยายน 2562)
91 : ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
90 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
89 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders”, โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
88 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
87 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
86 : ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 3 กันยายน 2562)
85 : ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมและนำเสนองาน เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
84 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ, ไทย (2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562)
83 : รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การป้องกันผดุงความเป็นธรรมแก่ผุ้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 5, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครลำปาง, ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
82 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
81 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
80 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
79 : ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
78 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ โครงการการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤ(ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย), โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (31 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)
77 : ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions” , ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
76 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
75 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
74 : อ.นิศาชล รักสกุล , ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
73 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
72 : รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศุนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชน รุ่น 2 , โรงแรมภูคำ เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
71 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions”, ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
70 : อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
69 : ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
68 : อ.ณัฐพร ออนตะไคร้, ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
67 : ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2562)
66 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 29 สิงหาคม 2562)
65 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
64 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 2, โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
63 : ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม" (Holistic Student Development) เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
62 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่องการส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
61 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
60 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่, โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี, ไทย (26 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
59 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
58 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
57 : อ.รังสิมา โตสงวน, ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2562 - 28 สิงหาคม 2562)
56 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pediatric Patient Safety , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2562)
55 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ลงนามข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมดับบ้านดับเมื, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร, ไทย (27 สิงหาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2562)
54 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม คณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย (26 สิงหาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2562)
53 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 4/2562 , สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ไทย (26 สิงหาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2562)
52 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (5 เมษายน 2562 - 24 สิงหาคม 2562)
51 : รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง, ไปราชการเพื่อ ประชุม "สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4", โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (24 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2562)
50 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมและรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ “ยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย” ไตรมาสที่ 3 , องประชุม BEC7217 ชั้น 7 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (24 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2562)
49 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี, ไทย (24 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2562)
48 : อ.วชิระ สุริยะวงค์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
47 : รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
46 : ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
45 : ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
44 : รศ. ดร.เดชา ทำดี, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
43 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
42 : รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, ไปราชการเพื่อ โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม, ไทย (23 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562)
41 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการประจำปี 2562 THOHUN Annual Meeting 2019, โรงแรมเดอะกุศล กทม., ไทย (22 สิงหาคม 2562 - 22 สิงหาคม 2562)
40 : อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
39 : รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
38 : ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
37 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 “รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒวิชาชีพ” (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services), ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, ไทย (19 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
36 : อ.กาญจณีย์ สุมัชยา, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562, ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย (21 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562)
35 : ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (19 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
34 : ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ, ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการร์ไม่พึ่งประสงค์ระดับประเทศ, ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (20 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562)
33 : ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
32 : ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
31 : ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
30 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
29 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
28 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
27 : ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์, ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines, โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ อยุธยา, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562)
26 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบุรณาการ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ไทย (16 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562)
25 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ CREC; Submission online meeting, โรงแรมแมนดาริน, ไทย (15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562)
24 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
23 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
22 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562)
21 : อ.อภิชาติ กาศโอสถ, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
20 : อ. ดร.สมพิศ อำไพ, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
19 : ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
18 : ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, ไปราชการเพื่อ โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562)
17 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
16 : รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
15 : รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์, ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา, ศาลาธรรม มช. และศูนย์การศึกษา มช . หริภุณไชย, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
14 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุม และเสนอแนะการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการแผนงาน ชุดโครงการ “การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ”, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต , ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 11 สิงหาคม 2562)
13 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความก้าวหน้าแผลพัมนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเงิศ (Grow 62) (Midterm Review)", สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
12 : อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข, ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow62 -Midterm Review), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ไทย (9 สิงหาคม 2562 - 9 สิงหาคม 2562)
11 : รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, ไปราชการเพื่อ สัมมนา หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 Work-based Education Building The Change Maker, ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy , ไทย (8 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562)
10 : รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
9 : ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
8 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ”, ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
7 : รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร, ไปราชการเพื่อ ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ”, ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562)
6 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) , ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ไทย (6 สิงหาคม 2562 - 6 สิงหาคม 2562)
5 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 65 (4/2562) และคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, ไทย (4 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2562)
4 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 ฯ, โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
3 : ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน", โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (1 สิงหาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
2 : อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง, ไปราชการเพื่อ สัมมนา "เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน", โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส, ไทย (1 สิงหาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562)
1 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย, โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ, ไทย (14 สิงหาคม 2562 - 15 กรกฏาคม 2562)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th