KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

193 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, ระบบออนไลน์, ไทย (23 พฤษภาคม 2565 - 23 กรกฏาคม 2565)
192 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25, โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565)
191 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
190 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
189 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
188 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
187 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
186 : นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย,ไปราชการเพื่อ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (2 มิถุนายน 2565 - 2 มิถุนายน 2565)
185 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ การอบรมเรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับคณะวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย, ระบบออนไลน์, ไทย (1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565)
184 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
183 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
182 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
181 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
180 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
179 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
178 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
177 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
176 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
175 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
174 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
173 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
172 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)", เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 28 พฤษภาคม 2565)
171 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียน, โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
170 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียน, โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
169 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียน, โรงแรมอโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (27 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565)
168 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "ฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน", อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไทย (23 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565)
167 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Digital HR Transformation Strategy Course), ระบบออนไลน์, ไทย (19 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565)
166 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
165 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
164 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
163 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
162 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
161 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
160 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2565)
159 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์, โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565)
158 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565)
157 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1), โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565)
156 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ การประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (2 พฤษภาคม 2565 - 2 พฤษภาคม 2565)
155 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
154 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
153 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ การอบรมออนไลน์ เรื่อง "Informed consent in clinical research: Ending and emerging issues & challenges", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (29 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565)
152 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
151 : นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
150 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
149 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
148 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
147 : นางสาวณัฐริกา จุระยา,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Communication รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (28 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565)
146 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Planning and way of working รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (21 เมษายน 2565 - 21 เมษายน 2565)
145 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Planning and way of working รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (21 เมษายน 2565 - 21 เมษายน 2565)
144 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Planning and way of working รุ่นที่ 1, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช., ไทย (21 เมษายน 2565 - 21 เมษายน 2565)
143 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2565, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565)
142 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย (26 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2565)
141 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565, ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565)
140 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนาหัวข้อ "Social Media & Digital Content ฟังอย่างไรให้สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในยุคดิจิทัล", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 มีนาคม 2565 - 9 มีนาคม 2565)
139 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนาหัวข้อ "Social Media & Digital Content ฟังอย่างไรให้สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในยุคดิจิทัล", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 มีนาคม 2565 - 9 มีนาคม 2565)
138 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ การอบรมเรื่อง "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
137 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ การอบรมเรื่อง "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
136 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การประชุม เรื่อง "ความคาดหวังต่อการให้บริการด้านสุขภาพจิต (ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และรักษา) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2565)
135 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
134 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
133 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
132 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
131 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
130 : นางสาวณัฐริกา จุระยา,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
129 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
128 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
127 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
126 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
125 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ การคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2565)
124 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ การประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา เรื่อง การดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
123 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
122 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
121 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
120 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
119 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
118 : นางสาวณัฐริกา จุระยา,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
117 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
116 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
115 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
114 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565)
113 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนาประจำปี 2565 "ป้องกันผิดกฎหมายและภาพลักษณ์องค์กร ด้วยการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)", โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
112 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร, สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2565)
111 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมโครงการ "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ผฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
110 : นายปุญญพัฒน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมโครงการ "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ผฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
109 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมโครงการ "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ผฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
108 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การฝึกอบรมโครงการ "หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง และด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ผฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565)
107 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565)
106 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (31 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565)
105 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (31 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565)
104 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life), ระบบออนไลน์, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
103 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
102 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (27 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565)
101 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และเข้ารับมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มกราคม 2565 - 24 มกราคม 2565)
100 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (21 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
99 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ การประชุมแนวทางการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (21 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
98 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคาร ยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (21 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
97 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ การประชุมแนวทางการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (21 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
96 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ การอบรมแกนนำสุขภาพ "Comprehensive Sex Education Training" ภายใต้โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรม ibis Styles Chiang Mai, ไทย (20 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
95 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47, จังหวัดลำพูน, ไทย (19 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565)
94 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา How to Modernize IT Infrastructure and Security for Data Center , บ้านม่อนม่วน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (12 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
93 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา How to Modernize IT Infrastructure and Security for Data Center , บ้านม่อนม่วน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (12 มกราคม 2565 - 13 มกราคม 2565)
92 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน ทักษะ ความรู้ ผุ้ปฏิบัติงานด้านการบรืหารงานทั่วไป มช., ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย (12 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565)
91 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (12 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565)
90 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อทดสอบการใช้ระบบ QADe CMU, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (5 มกราคม 2565 - 5 มกราคม 2565)
89 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS Advantage (VIP Academy), ระบบออนไลน์, ไทย (6 พฤศจิกายน 2564 - 26 ธันวาคม 2564)
88 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program), สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
87 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program), สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
86 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
85 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program), สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
84 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย (24 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
83 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program), สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
82 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program), สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564)
81 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (22 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
80 : นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (22 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
79 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (22 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
78 : นางสาวนิภาพร แต้มมาก,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (22 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564)
77 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการรับการตรวจประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมจากองค์กรประเมินจริยธรรมสากล SIDCER FERCAP, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (13 ธันวาคม 2564 - 16 ธันวาคม 2564)
76 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
75 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
74 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
73 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
72 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
71 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
70 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ", ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (3 ธันวาคม 2564 - 3 ธันวาคม 2564)
69 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมสภาพนักงานครั้งที่ 6/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2564 - 2 ธันวาคม 2564)
68 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กลาง (CMU e-Meeting), ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 พฤศจิกายน 2564 - 22 พฤศจิกายน 2564)
67 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กลาง (CMU e-Meeting), ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 พฤศจิกายน 2564 - 22 พฤศจิกายน 2564)
66 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564)
65 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 พฤศจิกายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564)
64 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้แทนในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564)
63 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ โึครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพสู่เครือข่ายเยาวชน, สำนักมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564)
62 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
61 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
60 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
59 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
58 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
57 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
56 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
55 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (9 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564)
54 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2564, ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช., ไทย (3 พฤศจิกายน 2564 - 3 พฤศจิกายน 2564)
53 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564)
52 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
51 : นางสาวนิภาพร แต้มมาก,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
50 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (11 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564)
49 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564)
48 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนา "พัฒนาวารสารไทยใน มช. ไป Scopus", ห้อง D405 อุทยานวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2564 - 5 ตุลาคม 2564)
47 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ" ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช., ไทย (1 ตุลาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2564)
46 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
45 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
44 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
43 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565, ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564)
42 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมอนุกรรมการฝ่ายแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3/2564, ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช., ไทย (21 กันยายน 2564 - 21 กันยายน 2564)
41 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2564, ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช., ไทย (20 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564)
40 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (โีFunctional Competency) ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 กันยายน 2564 - 13 กันยายน 2564)
39 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสภาพนักงานพบประชาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564, ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564)
38 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
37 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
36 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
35 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
34 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
33 : นางสาวณัฐริกา จุระยา,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
32 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences", ระบบออนไลน์, ไทย (16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564)
31 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
30 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
29 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
28 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
27 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
26 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ "ระบบการเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของคณะพยาบาลศษสตร์แบบออนไลน์" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
25 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
24 : นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "Healthy FON-CMU to Fight COVID-19" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
23 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
22 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
21 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
20 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
19 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
18 : นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
17 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
16 : นางสาวณัฐริกา จุระยา,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
15 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษษในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแบบอนไลน์" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
14 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
13 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในงาน ยุค COVID-19" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
12 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
11 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
10 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ "แนวทางการจัดอบรม/สัมมนาออนไลน์แบบเต็มระบบที่สามารถดำเนินการได้เอง" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
9 : นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉิน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
8 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
7 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
6 : นายภัทรพล คำหล้า,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ "ดิจิทัลแพลตฟอร์ม" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
5 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงาน Poster Presentation หัวข้อ "แนวปฏิบัติและคู่มือผู้สอนในการขอรับบริการผลิตสื่อการสอน" และ หัวข้อ "การพัฒนาสื่อ AR สนับสนุนการเรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาคณะพยาบาลศษสตร์ : เรียนรู้การจัดกระเป๋าเยี่ยมบ้าน" โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
4 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
3 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
2 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)
1 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการ CMU KM-Day 2021, ระบบออนไลน์ Zoom Meeting, ไทย (18 สิงหาคม 2564 - 18 สิงหาคม 2564)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th