KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

383 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 13 กันยายน 2549)
382 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรความเชื่อมั่นในตนเอง, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
381 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD :e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
380 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ปัญหา, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
379 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
378 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการมุ่งมั้นอนาคตและการควบคุมตนเอง, e-Learning, ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
377 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรความขัดแย้งกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนบุคคล, e-Learning , ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549)
376 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การเบิกจ่ายพัสดุ, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (31 พฤษภาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2549)
375 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องหัวใจของงานบริการ., ณห้องประชุมเปรียบปัณยวณิชชั้น2อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2549)
374 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ, รร.ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย, ไทย (25 พฤษภาคม 2549 - 27 พฤษภาคม 2549)
373 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ดูงาน ณ บริษัทไทยซัมมิทอีสเทอร์น ซีบอร์ดโอไฃโตพาร์ และบริษัทิออโต้อัลลายแอนซ์ จ.ระยอง , จ.ระยอง, ไทย (26 พฤษภาคม 2549 - 27 พฤษภาคม 2549)
372 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จง เชียงราย, ไทย (3 เมษายน 2549 - 27 พฤษภาคม 2549)
371 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2549, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6, ไทย (24 พฤษภาคม 2549 - 24 พฤษภาคม 2549)
370 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่ วมโครงการศึกษาดูงาน ห้องสมุดคณะในสังกัด สำนักหอสมุด, ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ , คณะมนุยศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจ, คณะแกษตรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (23 พฤษภาคม 2549 - 24 พฤษภาคม 2549)
369 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
368 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การเพิ่มความรู้ทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติพัสดุของส่วนราชการ, รร.เพชรงาม จ.เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
367 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
366 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
365 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
364 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การเพิ่มความรู้ทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติพัสดุของส่วนราชการ, รร.เพชรงาม จ.เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2549 - 21 พฤษภาคม 2549)
363 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การพัฒนา E-Learning Courseware, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
362 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่อง การสอนเด็กเล็กแบบบูรณาการและการใช้นิทานพัฒนาIQEQAQ, รร.วชิรวิทย์, ไทย (20 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
361 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่อง การสอนเด็กเล้กแบบบูรณาการ, รร.วชิรวิทย์, ไทย (20 พฤษภาคม 2549 - 20 พฤษภาคม 2549)
360 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (18 พฤษภาคม 2549 - 19 พฤษภาคม 2549)
359 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (18 พฤษภาคม 2549 - 19 พฤษภาคม 2549)
358 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF, สำนักหอสมุด มช., ไทย (18 พฤษภาคม 2549 - 18 พฤษภาคม 2549)
357 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ การติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง, สำนักหอสมุด มช., ไทย (16 พฤษภาคม 2549 - 16 พฤษภาคม 2549)
356 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์(e-thesis), ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ, ไทย (16 พฤษภาคม 2549 - 16 พฤษภาคม 2549)
355 : นายบุญศรี ใจคำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
354 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
353 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
352 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
351 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
350 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
349 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และโรงแรมอาลีน่า เกาะช้าง จังหวัดตราก, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ โรงแรมอาลีน่า บ้านปู เกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
348 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ.ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น.6อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้างจังหวัดตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
347 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ โรงแรมอาลีน่า บ้านปูเกาะช้างจังหวัดตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
346 : นางบุญมี การะพัตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
345 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
344 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
343 : นางวนิดา สังขรัตน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
342 : นายพรหม ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
341 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
340 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
339 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
338 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
337 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
336 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
335 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
334 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
333 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
332 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
331 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
330 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
329 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
328 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
327 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
326 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
325 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์ และเกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
324 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
323 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
322 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ และ รร อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ. ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
321 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ โรงแรมอาน่า จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
320 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
319 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
318 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
317 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
316 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
315 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
314 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
313 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
312 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
311 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
310 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
309 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
308 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
307 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
306 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
305 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
304 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
303 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
302 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
301 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
300 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
299 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
298 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
297 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
296 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
295 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
294 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมที่เกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
293 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
292 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
291 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
290 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
289 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
288 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
287 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
286 : นางสาววราภรณ์ เชิงค้า,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
285 : นางสาวอุไร กันธะวังค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
284 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
283 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
282 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
281 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
280 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
279 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2549)
278 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาที่โรงแรมอาน่า, บ้านปู เกาะช้าง จังหวัด ตราด, ไทย (10 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2549)
277 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องประชุมเปรียญ, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
276 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
275 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนาเพ่อพัฒนาเพื่องานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
274 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร English for Oral Communication for Academic Service Section, Faculty of Nursing, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
273 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2549, ณ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้าง จังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
272 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี2549, ณห้อองประชุมวิเชียรทวีลากชั้น6อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมอารีน่าบ้านปูเกาะช้างจังหวัดตราด, ไทย (9 พฤษภาคม 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
271 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬา วลัยลักษณ์เกมส์ , ม.วลัยลักษณ์, ไทย (28 เมษายน 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
270 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬา วลัยลักษณ์เกมส์ , ม.วลัยลักษณ์, ไทย (28 เมษายน 2549 - 9 พฤษภาคม 2549)
269 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop cs 2, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (1 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
268 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน203อาคาร2คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
267 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณห้อง203อาคาร2คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
266 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน 203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 5 พฤษภาคม 2549)
265 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549 - 2553 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
264 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
263 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา, ณ ห้องเรียน203 อาคาร2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 พฤษภาคม 2549 - 4 พฤษภาคม 2549)
262 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การประชุมเลขานุการภาควิชา, ห้องปราณีต สวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2549 - 2 พฤษภาคม 2549)
261 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และอมรพันธุ์รีสอร์ท จ.ระยอง, ไทย (26 เมษายน 2549 - 30 เมษายน 2549)
260 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม การดูแลเด้กออทิสติก, รร.โลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (29 เมษายน 2549 - 29 เมษายน 2549)
259 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ อบรม การสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยในฐานข้อมูลสากลตามโครงการระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย, สำนักหอสมุด มช., ไทย (27 เมษายน 2549 - 28 เมษายน 2549)
258 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (28 เมษายน 2549 - 28 เมษายน 2549)
257 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เด็กออทิสสติก : การดูแลเพื่อคุณภาพชีวิต , รร.ลานนาพาเลช, ไทย (26 เมษายน 2549 - 28 เมษายน 2549)
256 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร General English , ประเทศออสเตรเลีย, ไทย (27 มีนาคม 2549 - 28 เมษายน 2549)
255 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการฝีกอบรม แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
254 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
253 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
252 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
251 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
250 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ และการบริหารสัญญา, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 เมษายน 2549 - 26 เมษายน 2549)
249 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ English for Oral Communication for Academic Service Section, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2549 - 25 เมษายน 2549)
248 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ อบรมการทำปุ๋หมักจากเศษในไม้ใบหญ้า, กองสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ มช., ไทย (25 เมษายน 2549 - 25 เมษายน 2549)
247 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (20 เมษายน 2549 - 20 เมษายน 2549)
246 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop cs 2, สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช., ไทย (11 เมษายน 2549 - 11 เมษายน 2549)
245 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (WiFi) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2549 - 7 เมษายน 2549)
244 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้, ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (5 เมษายน 2549 - 5 เมษายน 2549)
243 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตร์ มช., ไทย (5 เมษายน 2549 - 5 เมษายน 2549)
242 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ, ห้องประชุมสารสนเทศ, ไทย (4 เมษายน 2549 - 4 เมษายน 2549)
241 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารร 2 ห้อง203, ไทย (4 เมษายน 2549 - 4 เมษายน 2549)
240 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ อบรม การปฐมพยาบาล ผู้ประสบอุบัติ้เหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
239 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องหัวใจของงานบริการ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
238 : นายบัญชร ซื้อกิจชัยสวรรค์,ไปราชการเพื่อ อบรม การปฐมพยาบาล ผู้ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
237 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง หัวใจของงานบริการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
236 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องหัวใจของงานบริการ, ณ.ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิชชั้น2อาคาร1คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
235 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง หัวใจของงานบริการ, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (31 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
234 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ อบรม การปฐมพยาบาล ผู้ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (29 มีนาคม 2549 - 31 มีนาคม 2549)
233 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม งานไม้ดอก , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2549 - 30 มีนาคม 2549)
232 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเข้าร่วมงานไม้ดอกฯ, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2549 - 30 มีนาคม 2549)
231 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, ห้องประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มช., ไทย (24 มีนาคม 2549 - 24 มีนาคม 2549)
230 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การขับเคลื่อนตราสัญลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มีนาคม 2549 - 21 มีนาคม 2549)
229 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกษา 2549, ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2549 - 17 มีนาคม 2549)
228 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อนุรักษ์พลังงาน, ห้องเรียน NT 404 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (17 มีนาคม 2549 - 17 มีนาคม 2549)
227 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มีนาคม 2549 - 10 มีนาคม 2549)
226 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การบรรยายเรื่อง "การจัดการไฟล์ภาพความละเอียดสูงสำหรับช่างภาพมืออาชีพ, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2549 - 4 มีนาคม 2549)
225 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ Benchmarking ระยะที่ 1, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (3 มีนาคม 2549 - 3 มีนาคม 2549)
224 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
223 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2549 - 1 มีนาคม 2549)
222 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
221 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
220 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
219 : นางกนกพร พรหมเศรณีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
218 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
217 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
216 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
215 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
214 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
213 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
212 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
211 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
210 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
209 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2549 - 26 กุมภาพันธ์ 2549)
208 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2549 - 24 กุมภาพันธ์ 2549)
207 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ มหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2549 บูรณาการเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2549 - 24 กุมภาพันธ์ 2549)
206 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเปิดโลกการประชุมไร้สายกับ Bayerdynamic, ศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2549 - 24 กุมภาพันธ์ 2549)
205 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2549 - 20 กุมภาพันธ์ 2549)
204 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2549 - 17 กุมภาพันธ์ 2549)
203 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2549 - 15 กุมภาพันธ์ 2549)
202 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2549 ไตรมาสที่ 1(เวลา 10.00 น.-12.00 น.), ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 กุมภาพันธ์ 2549)
201 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน, รร.เวียงอินทร์ จ.เชียงราย, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 7 กุมภาพันธ์ 2549)
200 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตรศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน, รร.เวียงอินทร์ จ.เชียงราย, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2549 - 7 กุมภาพันธ์ 2549)
199 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
198 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
197 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
196 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
195 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
194 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
193 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
192 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
191 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
190 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 4 กุมภาพันธ์ 2549)
189 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, รร.เชียงใหม่ภูคำ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
188 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุม Enhancing Natural Immune Defenses, รร.อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
187 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่อง ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
186 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2549 - 3 กุมภาพันธ์ 2549)
185 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ ประชม ปัญหาชายแดนภาคใต้กับสังคมสมานฉัน : มุมมองทางวิชาการไทยศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์ มช., ไทย (26 มกราคม 2549 - 26 มกราคม 2549)
184 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ HP & AMD Best of Your Selection, ห้องอิมพีเรียล 1 ชั้น 2, โรงแรมอิมพีเรียล-แม่ปิง, ไทย (25 มกราคม 2549 - 25 มกราคม 2549)
183 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ Dot Net Programing, Payab University, ไทย (17 ธันวาคม 2548 - 22 มกราคม 2549)
182 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, จ.เพชรบูรณ์, ไทย (10 มกราคม 2549 - 21 มกราคม 2549)
181 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ รู้รอบเรื่อง กบข (กบข สัญจร), โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, ไทย (19 มกราคม 2549 - 19 มกราคม 2549)
180 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กบข.)ครั้งที่1/2549, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ไทย (19 มกราคม 2549 - 19 มกราคม 2549)
179 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางาน, ห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคารเทพกวีฯ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (5 มกราคม 2549 - 19 มกราคม 2549)
178 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การประชุมดสนวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, รร.วินเชอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (16 มกราคม 2549 - 18 มกราคม 2549)
177 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544, รร.ธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2549 - 17 มกราคม 2549)
176 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544, รร.ธาริน เชียงใหม่, ไทย (16 มกราคม 2549 - 17 มกราคม 2549)
175 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (16 มกราคม 2549 - 16 มกราคม 2549)
174 : นางสาววราภรณ์ เชิงค้า,ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
173 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203, นอร์เทอนร์ เฮอรอเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (14 มกราคม 2549 - 15 มกราคม 2549)
172 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้ปฏิบัติงานทางด้านธุรการ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2549, ห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคารเทพกวีฯ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 มกราคม 2549 - 11 มกราคม 2549)
171 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อตกลงร่วมกันก่อนการปฏิบัตงาน (Terms of Reference, TOR) และแผนกรอกภาระงานที่ปฏิบัติงานแล้ว (Job Achievement, JA) บนระบบสารสนเทศ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเทพกวีฯ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (9 มกราคม 2549 - 9 มกราคม 2549)
170 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงาน สามัญ ครั้งที่ 5/2548, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 ธันวาคม 2548 - 27 ธันวาคม 2548)
169 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา วิทยานิพนธ์ กระบวนวิชาและแผนการสอน, ห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคารเทพกวีฯ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (26 ธันวาคม 2548 - 26 ธันวาคม 2548)
168 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องแสนตอ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 ธันวาคม 2548 - 23 ธันวาคม 2548)
167 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการประเมินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย (22 ธันวาคม 2548 - 22 ธันวาคม 2548)
166 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ไทย (20 ธันวาคม 2548 - 20 ธันวาคม 2548)
165 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิธีการดำเนินการระหว่างตลาดกลางกับหน่วยงานผู้ซื้อ และวิธีประมูล e-Auction , สถานบริการเทคโนโลยีสานสนเทศ มช., ไทย (19 ธันวาคม 2548 - 19 ธันวาคม 2548)
164 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 8, สำนักบริการวิชาการ มช, ไทย (14 ธันวาคม 2548 - 16 ธันวาคม 2548)
163 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย "โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
162 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายเรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
161 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ, ไทย (15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2548)
160 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประชุมโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา, ห้องประชุมสันทนาการ, ไทย (6 ธันวาคม 2548 - 6 ธันวาคม 2548)
159 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา I TSC UPDATE 2006, สถานบริการเทคโนโลยีสานสนเทศ, ไทย (2 ธันวาคม 2548 - 2 ธันวาคม 2548)
158 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ITSC 2006, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (2 ธันวาคม 2548 - 2 ธันวาคม 2548)
157 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 , ไทย (30 พฤศจิกายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2548)
156 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ, รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่, ไทย (28 พฤศจิกายน 2548 - 29 พฤศจิกายน 2548)
155 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย สามัญ ครั้งที่ 4/2548, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2548 - 29 พฤศจิกายน 2548)
154 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม ดรรชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) สายสนับสนุน , รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ, ไทย (25 พฤศจิกายน 2548 - 26 พฤศจิกายน 2548)
153 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณรายรับ - รายจ่ายของหลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (25 พฤศจิกายน 2548 - 25 พฤศจิกายน 2548)
152 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเพื่อเตรียมแนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2550 และสรุปการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2548, ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี, ไทย (22 พฤศจิกายน 2548 - 22 พฤศจิกายน 2548)
151 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ เข้าฟังบรรยาย E-Learning ครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2548 - 21 พฤศจิกายน 2548)
150 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ ประชุม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำพบสมาชิก กสจ., อาคาร 700 ปี สนามกีฬา 700 ปี, ไทย (18 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
149 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ประชุม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำพบสมาชิก กสจ., อาคาร เรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (18 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
148 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำพบสมาชิก กสจ., อาคาร 700 ปี สนามกีฬา 700 ปี, ไทย (18 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
147 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร Adboe Page Maker 7, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (7 พฤศจิกายน 2548 - 18 พฤศจิกายน 2548)
146 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปี 2549", โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
145 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปี 2549 , โรงแรมโนโวเทล, ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
144 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปี 2549, โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2548 - 17 พฤศจิกายน 2548)
143 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 9/2548, ห้องประชุม ปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร4, ไทย (14 พฤศจิกายน 2548 - 14 พฤศจิกายน 2548)
142 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
141 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการตามยุทธศาสตร์(งบกลาง)ปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ พ.ศ.2549, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
140 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
139 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ การจัดทำงบกระแสเงินสด-ภาคปฏิบัติ, ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
138 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
137 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
136 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการตามยุทธศาสตร์(งบกลาง)ปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ พ.ศ.2549, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
135 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
134 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2548 ครั้งที่ 3/2548, ห้องสันทนาการ อาคารเทพกวี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
133 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม สิลปวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาค, หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
132 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
131 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
130 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
129 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
128 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
127 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
126 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2549, ห้อง SCB 1100 อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ , ไทย (11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2548)
125 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
124 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
123 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
122 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
121 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) สำหรับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย , ห้องประชุม สมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 , ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
120 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
119 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
118 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
117 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
116 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
115 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
114 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
113 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
112 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 พฤศจิกายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548)
111 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน, ห้องประชุมสันทนาการ, ไทย (9 พฤศจิกายน 2548 - 9 พฤศจิกายน 2548)
110 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การวางแผนจัดทำข้อตกลง TOR รอบที่ 1 ปี 2549, ห้องประชุมสันทนาการ, ไทย (9 พฤศจิกายน 2548 - 9 พฤศจิกายน 2548)
109 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุม คณะกรรมการจัดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2548 - 7 พฤศจิกายน 2548)
108 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ทิศทางการบริหารพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ไทย (4 พฤศจิกายน 2548 - 5 พฤศจิกายน 2548)
107 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ทิศทางการบริหารพัสดุในปี พ.ศ. 2548 (3-6 พฤศจิกายน 2548), โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก, ไทย (4 พฤศจิกายน 2548 - 5 พฤศจิกายน 2548)
106 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทิศทางการบริหารพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน, รร.อัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก, ไทย (4 พฤศจิกายน 2548 - 5 พฤศจิกายน 2548)
105 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุม 2 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี, ไทย (1 พฤศจิกายน 2548 - 1 พฤศจิกายน 2548)
104 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณปี 2550และการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์, ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ , ไทย (31 ตุลาคม 2548 - 31 ตุลาคม 2548)
103 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ กรรมการส่งเสริมการกีฬา ครั้งที่ 2, ห้องประชุมสันทนาการ, ไทย (27 ตุลาคม 2548 - 27 ตุลาคม 2548)
102 : นางสาวพิชามญชุ์ กิ่งแก้ว,ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการรวลรวมข้อมูลสถาบันสมาชิกเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติ โดยเครือข่ายสานงานศูนย์วิชาการร่วมองคืฃ์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 27 ตุลาคม 2548)
101 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2/2548, ห้องสันทนาการ, ไทย (27 ตุลาคม 2548 - 27 ตุลาคม 2548)
100 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 25 ตุลาคม 2548)
99 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2548 - 25 ตุลาคม 2548)
98 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย สามัญ ครั้งที่ 3/2548, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (18 ตุลาคม 2548 - 18 ตุลาคม 2548)
97 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 8/2548, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (14 ตุลาคม 2548 - 14 ตุลาคม 2548)
96 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุม Workshop สำหรับการใช้เครื่องช่วยหายใจใน Advance Mode และการพิจารณา data ของผู้ป่วยขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ , รพ.ศิริราช , ไทย (13 ตุลาคม 2548 - 14 ตุลาคม 2548)
95 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 2 สำนักอธิการบดี, ไทย (7 ตุลาคม 2548 - 7 ตุลาคม 2548)
94 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 2 สำนักอธิการบดี, ไทย (7 ตุลาคม 2548 - 7 ตุลาคม 2548)
93 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2549, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2548 - 6 ตุลาคม 2548)
92 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2549, ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (6 ตุลาคม 2548 - 6 ตุลาคม 2548)
91 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2548 ครั้งที่ 1/2548, ห้องสันทนาการ, ไทย (5 ตุลาคม 2548 - 5 ตุลาคม 2548)
90 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา, ห้องประชุมสันทนาการ, ไทย (5 ตุลาคม 2548 - 5 ตุลาคม 2548)
89 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
88 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
87 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2 ระยะที่ 1), ไลฟ์ อัพ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
86 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
85 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
84 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
83 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
82 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
81 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท, ไทย (4 ตุลาคม 2548 - 4 ตุลาคม 2548)
80 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบการรับ - จ่ายวัสดุ, ห้องสันทนาการ, ไทย (28 กันยายน 2548 - 28 กันยายน 2548)
79 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย สามัญ ครั้งที่ 2/2548, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 กันยายน 2548 - 27 กันยายน 2548)
78 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ ปี2548, ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร, ไทย (26 กันยายน 2548 - 26 กันยายน 2548)
77 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย (23 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
76 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548, คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ, ไทย (23 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
75 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับโครงสร้างขององค์กร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (23 กันยายน 2548 - 23 กันยายน 2548)
74 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ หลักสูตร การวิจัยเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม SPSS , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (19 กันยายน 2548 - 20 กันยายน 2548)
73 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมแผนงานโครงการยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ภาคเหนือ), ไทย (15 กันยายน 2548 - 15 กันยายน 2548)
72 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุปี 2549 ครั้งที่ 2/2548, ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ, ไทย (14 กันยายน 2548 - 14 กันยายน 2548)
71 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยงาน , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 กันยายน 2548 - 13 กันยายน 2548)
70 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุม N1/4, ไทย (12 กันยายน 2548 - 12 กันยายน 2548)
69 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
68 : นางมยุรี ทองคำ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
67 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
66 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
65 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
64 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำภาค2/2548, ห้อง SCB 1100 อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มช. , ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
63 : นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
62 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลตารางสอนผ่านระบบ Internet ประจำปี 2549 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
61 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
60 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
59 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2548 , ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์ มช., ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
58 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548, อาคาร 9 ชั้น ห้อง SCB 1100 คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (9 กันยายน 2548 - 9 กันยายน 2548)
57 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่1/2548, ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ, ไทย (5 กันยายน 2548 - 5 กันยายน 2548)
56 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติฯ, นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย (3 กันยายน 2548 - 3 กันยายน 2548)
55 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุปี 2549 ครั้งที่1/2548, ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ, ไทย (2 กันยายน 2548 - 2 กันยายน 2548)
54 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางในการจ่ายวัสดุ ประจำปี 2549 และแนวทางปรับเปลี่ยนการเบิกวัสดุของภาควิชาและหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2548, ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (2 กันยายน 2548 - 2 กันยายน 2548)
53 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สี่ปีซ่อม สี่ปีสร้าง กับอุดมศึกษาไทย, โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2548 - 30 สิงหาคม 2548)
52 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา ก้าวต่อไปของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานบริการเทคโนฯ มช., ไทย (29 สิงหาคม 2548 - 29 สิงหาคม 2548)
51 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
50 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
49 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
48 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548, รร.ริดเจ็ส อโมร่า จ.เชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
47 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2548 - 26 สิงหาคม 2548)
46 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย สามัญ ครั้งที่ 1/2548, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (24 สิงหาคม 2548 - 24 สิงหาคม 2548)
45 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ การวิจัยทางการพยาบาล : ความเป็นเลิศของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ, ไทย (22 สิงหาคม 2548 - 24 สิงหาคม 2548)
44 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศน์พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2548, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2548 - 18 สิงหาคม 2548)
43 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล E- book, สำนักหอสมุด มช., ไทย (17 สิงหาคม 2548 - 17 สิงหาคม 2548)
42 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี 2549 โครงการกลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2548 - 11 สิงหาคม 2548)
41 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (8 สิงหาคม 2548 - 8 สิงหาคม 2548)
40 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบน, รร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (5 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
39 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ CMU Food Safery , สำนักงานอธิการบดี, ไทย (4 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
38 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 6/2548, ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (5 สิงหาคม 2548 - 5 สิงหาคม 2548)
37 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประชุมฐานข้อมูลสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม, ห้องสันทนาการ, ไทย (3 สิงหาคม 2548 - 3 สิงหาคม 2548)
36 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี 2549 โครงการกลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (29 กรกฏาคม 2548 - 29 กรกฏาคม 2548)
35 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 7, รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ, ไทย (20 มิถุนายน 2548 - 29 กรกฏาคม 2548)
34 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ “การจัดทำเอกสารคู่มือรายงานจาก Word”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (28 กรกฏาคม 2548 - 28 กรกฏาคม 2548)
33 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ “ เทคนิค ลูกเล่น ใน PowerPoint”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 20 กรกฏาคม 2548)
32 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การประชุมฐานข้อมูลหนังสือเข้าของแต่ละสายงาน, ห้องสันทนาการ, ไทย (20 กรกฏาคม 2548 - 20 กรกฏาคม 2548)
31 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
30 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ก้าวแรก สู่ภูมิคุ้มกันดุจธรรมชาติ, รร.มณเทียรริเวอร์ไซร์ กรุงเทพฯ, ไทย (15 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
29 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2548 - 15 กรกฏาคม 2548)
28 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ระบบรู้จำอักษรไทยบนระบบสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์, รร.อิมพีเรียล, ไทย (14 กรกฏาคม 2548 - 14 กรกฏาคม 2548)
27 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ระบบรู้จำอักษรไทยบนระบบสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์, ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 รร.อิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (14 กรกฏาคม 2548 - 14 กรกฏาคม 2548)
26 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548/2549, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2548 - 13 กรกฏาคม 2548)
25 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548/2549, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2548 - 13 กรกฏาคม 2548)
24 : นางสาวถิรนันท์ ปาลี,ไปราชการเพื่อ การสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และทัชสตาร์ รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย (4 กรกฏาคม 2548 - 9 กรกฏาคม 2548)
23 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ, ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (8 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
22 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การจัดทำงบกระแสเงินสด-ภาคปฏิบัติ, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
21 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (8 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
20 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การจัดทำงบกระแสเงินสด-ภาคปฏิบัติ, รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
19 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ การประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
18 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ การประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
17 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเรื่องการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมให้นักศึกษาและชาวต่างประเทศมาศึกษาและทำการสอน/วิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มช., ไทย (8 กรกฏาคม 2548 - 8 กรกฏาคม 2548)
16 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง " การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์", ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (7 กรกฏาคม 2548 - 7 กรกฏาคม 2548)
15 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนา, ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (7 กรกฏาคม 2548 - 7 กรกฏาคม 2548)
14 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (4 กรกฏาคม 2548 - 7 กรกฏาคม 2548)
13 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการขั้นสูงและแนวทางการจัดสอบความรู้และความชำนาญเฉพาะสาขา , สำนักงานสภาการพยาบาล, ไทย (6 กรกฏาคม 2548 - 6 กรกฏาคม 2548)
12 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2548, ห้องสันทนาการ อาคารเทพกวี, ไทย (5 กรกฏาคม 2548 - 5 กรกฏาคม 2548)
11 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 กรกฏาคม 2548 - 4 กรกฏาคม 2548)
10 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนา, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (4 กรกฏาคม 2548 - 4 กรกฏาคม 2548)
9 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง " การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์", ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (4 กรกฏาคม 2548 - 4 กรกฏาคม 2548)
8 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver , หจก.คอมพ์แอนด์แอคเซสพ้อยท์ อาคาร CM ศูนย์คอมพิวเตอร์และการศึกษา, ไทย (25 มิถุนายน 2548 - 3 กรกฏาคม 2548)
7 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
6 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (29 มิถุนายน 2548 - 29 มิถุนายน 2548)
5 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2548 - 21 มิถุนายน 2548)
4 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2548 - 21 มิถุนายน 2548)
3 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณางบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2548 - 18 มิถุนายน 2548)
2 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมพิจารณางบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2548 - 18 มิถุนายน 2548)
1 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้ารับการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลเฉพาะบนฐานข้อมูลกลาง (e-FacLib), สำนักหอสมุด มช., ไทย (1 มิถุนายน 2548 - 1 มิถุนายน 2548)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th