KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

941 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การทบทวนหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
940 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ อบรม Installing Premises Cabling Systeme, บริษัท จีเน็ต เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด, ไทย (30 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
939 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก, สถานวิชาการนานาชาติ, ไทย (29 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
938 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรม Installing Premises Cabling Systeme, บริษัท จีเน็ต เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด, ไทย (30 พฤษภาคม 2551 - 30 พฤษภาคม 2551)
937 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน ระยะที่ 2, ห้องประชุมปราณีตฯ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 พฤษภาคม 2551 - 28 พฤษภาคม 2551)
936 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
935 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมสถิติรายงานการดำเนินงานประจำปี (e-Current Statistics), สำนักหอสมุด มช., ไทย (26 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
934 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา SIS Enterprixe Roadshow 2008, โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2551)
933 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา SIS Enterprixe Roadshow 2008, โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
932 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาลเด็ก, โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ, ไทย (21 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
931 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง " การพัฒนาการบริการและการจัดการงานสารสนเทศด้วยเว็บเทคโนโลยี : Social Networking and Open Source Software", สำนักหอสมุด มช., ไทย (23 พฤษภาคม 2551 - 23 พฤษภาคม 2551)
930 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 18 พฤษภาคม 2551)
929 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนและเทคนิคการออม, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
928 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ชมการสาธิตระบบจัดเก็บไฟล์วิดีโอเพื่อดูผ่าน Browser (Digital Library system DLS-1000), ห้องเรียนทางไกล อาคาร4 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
927 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนและเทคนิคการออม, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
926 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนและเทคนิคการออม, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (16 พฤษภาคม 2551 - 16 พฤษภาคม 2551)
925 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
924 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ Initial Review on South-South Cooperation, โรงแรม Royal Princess, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
923 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
922 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
921 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
920 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด, ไทย (12 พฤษภาคม 2551 - 12 พฤษภาคม 2551)
919 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
918 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน และร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
917 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
916 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
915 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
914 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
913 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
912 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 นเรศวรเกมส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, ไทย (30 เมษายน 2551 - 9 พฤษภาคม 2551)
911 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ การจัดการคลังข้อมูล (Data Warehouse), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2551)
910 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การจัดการคลังข้อมูล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤษภาคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2551)
909 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
908 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
907 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
906 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
905 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
904 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
903 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
902 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
901 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
900 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
899 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
898 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
897 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
896 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
895 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
894 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
893 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
892 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2551 เรื่องการประเมิ่นผลการทำลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทกลองปรับโครงสร้างคณะ ฯ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์และหาดสนบีช รีสอร์ท อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
891 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
890 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
889 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551, ณ. ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ และหาดสนบีช รีสอร์ท อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
888 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
887 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
886 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
885 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
884 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
883 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
882 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
881 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
880 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
879 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
878 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
877 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
876 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
875 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
874 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
873 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
872 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
871 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
870 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
869 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
868 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
867 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
866 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
865 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
864 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
863 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
862 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณฯและการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ณห้องประชุมวิเชียรทวีลาภชั้น 6อาคาร 1คณะพยาบาลศาสตร์และหาดสนบีช รีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
861 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
860 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
859 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
858 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
857 : นางบุญมี การะพัตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
856 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 , หาดสนบีชรีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
855 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
854 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
853 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
852 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และหาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
851 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
850 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
849 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
848 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
847 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
846 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
845 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
844 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ 2 ถึง 5 พค 51 เข้าร่วมโครงการส้มมนาเรื่องการประเมินผลการทดลองให้การบริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองกรารปรับโครงสร้างคณะและการเตรียมปรับความพร้อมปรับโครงสร้างสำนักงานคณะพยาบาลศาสาตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
843 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
842 : นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
841 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
840 : นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
839 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
838 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2551, คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช จ.ประจวบคีรีขันท์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
837 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
836 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
835 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
834 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
833 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
832 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
831 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
830 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
829 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
828 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
827 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
826 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
825 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
824 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
823 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
822 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
821 : นายศรีพล แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
820 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
819 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
818 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
817 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
816 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
815 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
814 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
813 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
812 : นายศรีพล แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
811 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
810 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
809 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
808 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
807 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
806 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
805 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
804 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
803 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
802 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
801 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
800 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
799 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
798 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
797 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
796 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
795 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
794 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 พฤษภาคม 2551)
793 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
792 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
791 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
790 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
789 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
788 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
787 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
786 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
785 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
784 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
783 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
782 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
781 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
780 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
779 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
778 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
777 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
776 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
775 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
774 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
773 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
772 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
771 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
770 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
769 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
768 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
767 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
766 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
765 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
764 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
763 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 2 พฤษภาคม 2551)
762 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
761 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
760 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
759 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
758 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
757 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
756 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
755 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
754 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
753 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
752 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
751 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
750 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
749 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
748 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
747 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
746 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
745 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
744 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
743 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการอบรมวิจัยของคณะฯ, ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 5, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
742 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
741 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
740 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
739 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
738 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
737 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
736 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
735 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
734 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
733 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมสเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
732 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
731 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
730 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
729 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน ระยะที่ 1, ห้องประชุมปราณีตฯ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
728 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
727 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551)
726 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
725 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
724 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
723 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
722 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
721 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
720 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการอบรมวิจัยของคณะฯ, ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช ชั้น 5, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
719 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2551 - 30 เมษายน 2551)
718 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
717 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (1 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2551)
716 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
715 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ , โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
714 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ, โรงแรมสุริวงศ์ จ.เชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
713 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
712 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
711 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
710 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมสเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
709 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
708 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
707 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
706 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
705 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
704 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
703 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
702 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
701 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
700 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
699 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
698 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
697 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
696 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
695 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
694 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
693 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
692 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
691 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
690 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
689 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
688 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (29 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
687 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551)
686 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 เมษายน 2551 - 28 เมษายน 2551)
685 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล, โรงแรมสุริวงค์, ไทย (28 เมษายน 2551 - 28 เมษายน 2551)
684 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 เมษายน 2551 - 28 เมษายน 2551)
683 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ Power Point, สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1, ไทย (17 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
682 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ, โรงแรมธารทองลอด์จ , ไทย (24 เมษายน 2551 - 26 เมษายน 2551)
681 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปบัติการ การใช้โปรแกรม Slide Work, สำนักหอสมุด มช., ไทย (25 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
680 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมขบวนดำหัวคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2551)
679 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
678 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
677 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
676 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
675 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
674 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
673 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
672 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
671 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านผุย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย, หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (10 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
670 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
669 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
668 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
667 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
666 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
665 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
664 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
663 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
662 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
661 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
660 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
659 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ, ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2551)
658 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการให้บริการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย สปาเพื่อสุขภาพ, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (18 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2551)
657 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการให้บริการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย สปาเพื่อสุขภาพ, โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (18 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2551)
656 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมศาสนาไหว้พระ ประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท, วัดหนองก๋ายและวัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่, ไทย (18 เมษายน 2551 - 18 เมษายน 2551)
655 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์, วัดพระสิงห์, ไทย (13 เมษายน 2551 - 13 เมษายน 2551)
654 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง, โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, ไทย (11 เมษายน 2551 - 11 เมษายน 2551)
653 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง, โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, ไทย (11 เมษายน 2551 - 11 เมษายน 2551)
652 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม PhotoScape, สำนักหอสมุด มช., ไทย (10 เมษายน 2551 - 10 เมษายน 2551)
651 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Quality, สำนักหอสมุด มช., ไทย (9 เมษายน 2551 - 9 เมษายน 2551)
650 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (6 เมษายน 2551 - 7 เมษายน 2551)
649 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านแม่ละงอง อ.น้ำแพร่, ไทย (1 เมษายน 2551 - 7 เมษายน 2551)
648 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการประเมินผลการทดลองให้การบริการในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองปรับโครงการสร้างคณะและการเตรียมความพร้อมปร้บโครงการสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภชั้น6อาคาร1คณะพยาบาลศาสร์ และหาดสนบีชรีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (2 พฤษภาคม 2551 - 5 เมษายน 2551)
647 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2551 - 4 เมษายน 2551)
646 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ New Long Term data on DHA & ARA show early positive trends in IO & Development, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (2 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
645 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯและการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2551 - 2 เมษายน 2551)
644 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
643 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
642 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
641 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
640 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (1 เมษายน 2551 - 1 เมษายน 2551)
639 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
638 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (29 มีนาคม 2551 - 29 มีนาคม 2551)
637 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
636 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (25 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
635 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรื, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มีนาคม 2551 - 25 มีนาคม 2551)
634 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
633 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
632 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
631 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
630 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
629 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
628 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
627 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
626 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
625 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
624 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
623 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
622 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
621 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
620 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
619 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
618 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
617 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
616 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
615 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
614 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
613 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
612 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
611 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
610 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
609 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
608 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
607 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
606 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
605 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
604 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
603 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
602 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
601 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
600 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
599 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
598 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
597 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
596 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
595 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
594 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
593 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
592 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
591 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
590 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
589 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
588 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
587 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา, ไทย (24 มีนาคม 2551 - 24 มีนาคม 2551)
586 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมา เรื่อง การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิด, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 22 มีนาคม 2551)
585 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 22 มีนาคม 2551)
584 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 22 มีนาคม 2551)
583 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 22 มีนาคม 2551)
582 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2551 - 21 มีนาคม 2551)
581 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมและศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล, มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (17 มีนาคม 2551 - 19 มีนาคม 2551)
580 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 มีนาคม 2551 - 16 มีนาคม 2551)
579 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การสนทนาภาษาอังกฤษ, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2550 - 15 มีนาคม 2551)
578 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2551, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น, ไทย (13 มีนาคม 2551 - 14 มีนาคม 2551)
577 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
576 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
575 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
574 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
573 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
572 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 (Thailand Quality Award : TQA)” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
571 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
570 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
569 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
568 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
567 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
566 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
565 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
564 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
563 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
562 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
561 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
560 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
559 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
558 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
557 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง " การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 (THAILAND QUALITY AWARD : TQA) ", คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
556 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
555 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
554 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
553 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
552 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
551 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
550 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
549 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
548 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
547 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
546 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
545 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
544 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)”, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มีนาคม 2551 - 11 มีนาคม 2551)
543 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (8 มีนาคม 2551 - 9 มีนาคม 2551)
542 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ การสื่อสารเพื่อสร้างความประท้บใจในงานบริการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
541 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การสื่อสารเพื่อสร้างความประท้บใจในงานบริการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
540 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ การสื่อสารเพื่อสร้างความประท้บใจในงานบริการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
539 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ การสื่อสารเพื่อสร้างความประท้บใจในงานบริการ, สถานบริการมนุษยศาสตร์, ไทย (8 มีนาคม 2551 - 8 มีนาคม 2551)
538 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์), ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2551 - 6 มีนาคม 2551)
537 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 5 มีนาคม 2551)
536 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าฟังการบรรยายเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานสภาอาจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2551 - 4 มีนาคม 2551)
535 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและความสำเร็จ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มีนาคม 2551 - 1 มีนาคม 2551)
534 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research, ศูนย์อาหารซีเมต, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
533 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ Role of Fat and Synbiotics in Child Nutrition, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (29 กุมภาพันธ์ 2551 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)
532 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
531 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
530 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4, สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2551)
529 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมฟังบรรยายเรื่องการออกนอกระบบ, คณะพยาบาบศาสตร์, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2551)
528 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
527 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า, คณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
526 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
525 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
524 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า เพื่อการพัฒนา, คณะพยาบลาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเปรียบปัณยวณิช อาคาร 1, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
523 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
522 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
521 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
520 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเรื่องเหลียงหลังแลหน้าเพื่อการพัฒนาคณะพยาบายศารต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมเปรียญอาคาร1, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
519 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
518 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
517 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
516 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
515 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
514 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
513 : นางสาวอุไร กันธะวังค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
512 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
511 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
510 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
509 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
508 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
507 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
506 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
505 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
504 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
503 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
502 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
501 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
500 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
499 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
498 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
497 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
496 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
495 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
494 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
493 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
492 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
491 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
490 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
489 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
488 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
487 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
486 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
485 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
484 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
483 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
482 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
481 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
480 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
479 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
478 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
477 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
476 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมสัมนา เรื่องเหลียวหน้า แลหลัง, คณะพยาบาลศาส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
475 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
474 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
473 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
472 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
471 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
470 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
469 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์", ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
468 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
467 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
466 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
465 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
464 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
463 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
462 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
461 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
460 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
459 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
458 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา "เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์" ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
457 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
456 : นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
455 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
454 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
453 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
452 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
451 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
450 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
449 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
448 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
447 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
446 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
445 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
444 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
443 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
442 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
441 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
440 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
439 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
438 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
437 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2551 - 18 กุมภาพันธ์ 2551)
436 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 (Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
435 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กุมภาพันธ์ 2551)
434 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 กุมภาพันธ์ 2551)
433 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ CKO หน่วยงาน, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2551)
432 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
431 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
430 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
429 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
428 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
427 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
426 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
425 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551)
424 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการรับประทานอาหารแบบสากล, คณะพยาบาล, ไทย (31 มกราคม 2551 - 31 มกราคม 2551)
423 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
422 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
421 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
420 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
419 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
418 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
417 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
416 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
415 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
414 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
413 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
412 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
411 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
410 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
409 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
408 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
407 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
406 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
405 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
404 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
403 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
402 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
401 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
400 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
399 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
398 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
397 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
396 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
395 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
394 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
393 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
392 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
391 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
390 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
389 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
388 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
387 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
386 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
385 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
384 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
383 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
382 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
381 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
380 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2551 - 30 มกราคม 2551)
379 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
378 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
377 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
376 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
375 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
374 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
373 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
372 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
371 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (23 มกราคม 2551 - 23 มกราคม 2551)
370 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
369 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย, อาคารสำนังานอธิการบดี 2, ไทย (19 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2551)
368 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
367 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
366 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
365 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มกราคม 2551 - 17 มกราคม 2551)
364 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
363 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
362 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
361 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
360 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
359 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่, ไทย (14 มกราคม 2551 - 14 มกราคม 2551)
358 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่องการนำแผนพัฒนาคณะฯ และBalanced scorecard, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (11 พฤษภาคม 2550 - 13 มกราคม 2551)
357 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
356 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 18 (Wanca18th), สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
355 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
354 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (12 มกราคม 2551 - 12 มกราคม 2551)
353 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังคำชี้แจงการติดตั้งมิเตอร์, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (11 มกราคม 2551 - 11 มกราคม 2551)
352 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (8 มกราคม 2551 - 10 มกราคม 2551)
351 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (8 มกราคม 2551 - 10 มกราคม 2551)
350 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : Living life skill สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต, โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา, ไทย (5 มกราคม 2551 - 6 มกราคม 2551)
349 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
348 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ. ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1, ไทย (4 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
347 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ไปฟังบรรยาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
346 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแก่งชาติ, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (4 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
345 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
344 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ปฐม ปฐมพงศ์ , คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
343 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
342 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (2 มกราคม 2551 - 4 มกราคม 2551)
341 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2551, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (26 ธันวาคม 2550 - 26 ธันวาคม 2550)
340 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
339 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
338 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 21 ธันวาคม 2550)
337 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง Panasonic P2 สื่อ High Definition แห่งอนาคต, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ สำนักบริการวิชาการ, ไทย (20 ธันวาคม 2550 - 20 ธันวาคม 2550)
336 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการทำวิจัยสถาบันภายในหน่วยบัณฑิตศึกษา, หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 20 ธันวาคม 2550)
335 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Get Ready for IT in Future, โรงแรมดิอิมเพรส เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
334 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Get Ready for IT in Future, โรงแรมดิอิมเพรส เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2550 - 19 ธันวาคม 2550)
333 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานฯ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (15 ธันวาคม 2550 - 15 ธันวาคม 2550)
332 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปัญหาและเทคนิคการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ", สำนักหอสมุด มช., ไทย (14 ธันวาคม 2550 - 14 ธันวาคม 2550)
331 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ โดยมี อ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ฯ เป็นวิทยากร, ณ ห้อง N4 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
330 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
329 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
328 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ โดย อ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปสื่อ, ณ ห้องเรียนทางไกล N 407 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
327 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การพัฒนาศักยภาพภายในด้านการจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 ธันวาคม 2550 - 13 ธันวาคม 2550)
326 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
325 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
324 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
323 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
322 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 ธันวาคม 2550 - 7 ธันวาคม 2550)
321 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังการประชุมชี้แจงเรื่องความคืบหน้าในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2550 - 4 ธันวาคม 2550)
320 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังและชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ...โดย ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2550 - 4 ธันวาคม 2550)
319 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice, โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550)
318 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
317 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
316 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
315 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
314 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
313 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
312 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
311 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2550)
310 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมฟังการประชุมชี้แจงเรื่องความคืบหน้าในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 28 พฤศจิกายน 2550)
309 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น การนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 พฤศจิกายน 2550 - 28 พฤศจิกายน 2550)
308 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 และการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (27 พฤศจิกายน 2550 - 27 พฤศจิกายน 2550)
307 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2550)
306 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
305 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง บทบาทของสถานศึกษาต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (23 พฤศจิกายน 2550 - 23 พฤศจิกายน 2550)
304 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ไปฟังบรรยายเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ , ณ อาคารยุทธศาสตร์ ห้องบุญสม , ไทย (22 พฤศจิกายน 2550 - 22 พฤศจิกายน 2550)
303 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (20 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
302 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดเก็บเอกสารอิเล็ทรอนิกส์, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (20 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
301 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2551, สำนักงานอธิการบดี, ไทย (20 พฤศจิกายน 2550 - 20 พฤศจิกายน 2550)
300 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.แม่ทา รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง วพช.ลำปาง รพ.เกาะคา, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
299 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.แม่ทา รพ.ลำปาง สสจ.ลำปาง วพช.ลำปาง รพ.เกาะคา, ไทย (16 พฤศจิกายน 2550 - 16 พฤศจิกายน 2550)
298 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสอ.และหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.จอมทอง รพ.สันป่าตอง รพ.แม่วาง รพ.หางดง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
297 : นางมธุดา ศิรประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสอ.และหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.จอมทอง รพ.สันป่าตอง รพ.แม่วาง รพ.หางดง, ไทย (15 พฤศจิกายน 2550 - 15 พฤศจิกายน 2550)
296 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote CD Version XI, สำนักหอสมุด มช., ไทย (13 พฤศจิกายน 2550 - 13 พฤศจิกายน 2550)
295 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (12 พฤศจิกายน 2550 - 12 พฤศจิกายน 2550)
294 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ เรื่อง การจัดทำโคมล้านนา, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
293 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ศิลปะบำบัด ช่วยละอ่อนเจ้าอารมณ์ได้จริงหรือ, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
292 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ศิลปะบำบัด ช่วยละอ่อนเจ้าอารมณ์ได้จริงหรือ, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
291 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ศิลปะบำบัด ช่วยละอ่อนเจ้าอารมณ์ได้จริงหรือ, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤศจิกายน 2550 - 10 พฤศจิกายน 2550)
290 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน นิคมฯ ลำพูน, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
289 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อ.เถิน จ.ลำปาง, ไทย (4 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
288 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน นิคมฯ ลำพูน, ไทย (9 พฤศจิกายน 2550 - 9 พฤศจิกายน 2550)
287 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.สันกำแพง ม.พายัพ รพ.แมคคอร์มิค รพ.ค่ายกาวิละ รพ.เทพปัญญา รพ.สันทราย รพ.ค่ายดารารัศมี, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
286 : นางมธุดา ศิรประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.สันกำแพง ม.พายัพ รพ.แมคคอร์มิค รพ.ค่ายกาวิละ รพ.เทพปัญญา รพ.สันทราย รพ.ค่ายดารารัศมี, ไทย (8 พฤศจิกายน 2550 - 8 พฤศจิกายน 2550)
285 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
284 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
283 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (5 พฤศจิกายน 2550 - 7 พฤศจิกายน 2550)
282 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ลพบุรี, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
281 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ลพบุรี, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
280 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ประสาท วพช.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
279 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ลพบุรี, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
278 : นางภัทรลภา เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, รพ.ประสาท วพช.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
277 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 6, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2550 - 2 พฤศจิกายน 2550)
276 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
275 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
274 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
273 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (29 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2550)
272 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
271 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
270 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
269 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
268 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
267 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2, ค่ายนเรศวรมหาราช, ไทย (27 ตุลาคม 2550 - 28 ตุลาคม 2550)
266 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
265 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
264 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานทางด้านการบริหารและการจัดการความรู้, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
263 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
262 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
261 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
260 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
259 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
258 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
257 : นายธีระ พันธุ์เพ็ง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด, ไทย (24 ตุลาคม 2550 - 27 ตุลาคม 2550)
256 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Impact Factor กับการประเมินผลงานทางวิชาการและการใช้โปรแกรม End Note, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 26 ตุลาคม 2550)
255 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช., ไทย (26 ตุลาคม 2550 - 26 ตุลาคม 2550)
254 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
253 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
252 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
251 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
250 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมการทำงานอย่างไรให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
249 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
248 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อัจฉริยะทางอารมณ์กับการทำงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
247 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรม เรื่อง "การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข" โดย อาจารย์แสงอุษา โลจนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเอเชียแปซิกฟิก อินโนเวชั่น จำกัด, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
246 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
245 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
244 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
243 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
242 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
241 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
240 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
239 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
238 : นางประนอม กันธะ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาเรื่องทำงานอย่างใรให้สำเร็จอย่างมีความสุข ณห้องประชุมอ.เปรียบชั้น2, คณะพยาบาลศาสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
237 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
236 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
235 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
234 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
233 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่10ปี2550-2554, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
232 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, ห้องประชุมเปรียบ ชั้น2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
231 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเรื่องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข, คณะพยาบาล, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
230 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง อัจฉริยะทางอารมณ์ในการทำงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 ตุลาคม 2550 - 25 ตุลาคม 2550)
229 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 20 ตุลาคม 2550)
228 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551, สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 20 ตุลาคม 2550)
227 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เพื่อจัดทำดครงการร่างหนังสือ "บทเรียนแห่งประเทศไทย : สมรรถนะ การกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล", สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (18 ตุลาคม 2550 - 18 ตุลาคม 2550)
226 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
225 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
224 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11, ห้องโสตทัศนศึกษา, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 17 ตุลาคม 2550)
223 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมการทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Ulead , ห้องสืบค้นข้อมูล อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 16 ตุลาคม 2550)
222 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นปรับยุทธศาสตร์อาหารเชียงใหม่ปลอดภัย, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2550 - 15 ตุลาคม 2550)
221 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับนักบัญชี, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 13 ตุลาคม 2550)
220 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับนักบัญชี, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 13 ตุลาคม 2550)
219 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับนักบัญชี, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (12 ตุลาคม 2550 - 13 ตุลาคม 2550)
218 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ตุลาคม 2550 - 11 ตุลาคม 2550)
217 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมผู้ดูแลข้อมูลหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2550 - 10 ตุลาคม 2550)
216 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมผู้ดูแลข้อมูลหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2550 - 10 ตุลาคม 2550)
215 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมผู้ดูแลข้อมูลหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2550 - 10 ตุลาคม 2550)
214 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สำรวจพื้นที่โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปี 2550, หมู่บ้านละงอง หมู่บ้านป่าอ้อ อ.พร้าว เชียงใหม่, ไทย (8 ตุลาคม 2550 - 9 ตุลาคม 2550)
213 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
212 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
211 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
210 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550, โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 7 ตุลาคม 2550)
209 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม e-sarabun, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (5 ตุลาคม 2550 - 5 ตุลาคม 2550)
208 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรTalent Mangement &H :PPs, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
207 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
206 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคลากรเชิงกลยุทธ์, e-Learning , ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
205 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมผุ้ใต้บังคับบั, สำนักงานข้าราชการพลเรือน e-learning, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2550)
204 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทยและ IPP, e-Learning, ไทย (1 มีนาคม 2550 - 30 กันยายน 2550)
203 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, สำนักงานสภาการพยาบาล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
202 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตรผู้ชาย-ผู้หญิงในโลกการทำงาน, e-Learning , ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2550)
201 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort, ไทย (29 กันยายน 2550 - 29 กันยายน 2550)
200 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย เพื่อประเมินการใช้ระบบ E-Sarabun, ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
199 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การบริหารและพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, KU โฮม ม.เกษตรศาสตร์, ไทย (26 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
198 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ การบริหารและพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, โรงแรมเคยูโฮม กรุงเทพฯ, ไทย (26 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
197 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (27 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
196 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย เพื่อประเมินการใช้ระบบ e-sarabun , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา, ไทย (27 กันยายน 2550 - 27 กันยายน 2550)
195 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550, ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (24 กันยายน 2550 - 24 กันยายน 2550)
194 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (21 กันยายน 2550 - 22 กันยายน 2550)
193 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
192 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
191 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
190 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
189 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
188 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
187 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
186 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
185 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
184 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
183 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
182 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
181 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
180 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
179 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
178 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (16 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
177 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
176 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
175 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
174 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
173 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล,ไปราชการเพื่อ การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
172 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
171 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
170 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2550 - 19 กันยายน 2550)
169 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การตัดแต่งรูปภาพอย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้มืออาชีพ ” , สำนักหอสมุด มช., ไทย (18 กันยายน 2550 - 18 กันยายน 2550)
168 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
167 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
166 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
165 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
164 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
163 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
162 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
161 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
160 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
159 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
158 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
157 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
156 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
155 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
154 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
153 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารและธุรการ, คณะฯ และLife Up Longstay Resort & Spa อ.สันทราย, ไทย (13 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
152 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
151 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
150 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
149 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
148 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
147 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
146 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
145 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
144 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
143 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
142 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
141 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
140 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
139 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
138 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
137 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
136 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (14 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2550)
135 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางานของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
134 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, การใช้ Plug In, ศูนย์คอมพิวเตอร์และการศึกษา เชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2550 - 14 กันยายน 2550)
133 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (13 กันยายน 2550 - 13 กันยายน 2550)
132 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "แผนการพัฒนาคณะฯ ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) สำหรับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน" , ห้องประชุมวิเชียรฯ ชั้น 6 อาคาร 1, ไทย (13 กันยายน 2550 - 13 กันยายน 2550)
131 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "แผนการพัฒนาคณะฯ ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน" โดย รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 กันยายน 2550 - 13 กันยายน 2550)
130 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
129 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
128 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
127 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
126 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน", คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
125 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
124 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน, ห้องประชุมสมจิตต์, ไทย (12 กันยายน 2550 - 12 กันยายน 2550)
123 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและการขับขี่อย่างปลอดภัย รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ สำนักบริการวิชาการ, ไทย (18 สิงหาคม 2550 - 8 กันยายน 2550)
122 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ VISUAL PRESENTER FOR THE FUTURE, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
121 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Visual Presentater for the Future, บริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด เชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2550 - 7 กันยายน 2550)
120 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
119 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
118 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
117 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
116 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
115 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
114 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การกรอกภาระงานออนไลน์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
113 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
112 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการ การกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
111 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
110 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมกับความสำเจในการปฎิบัติ์งาน, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
109 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
108 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการกรอกภาระงานออนไลน์, ห้องประชุมเปรียบ ปัญจวณิช, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
107 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเรื่องการกรอกภาระงานออนไลน์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
106 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมการกรอกภาระงานออนไลน์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
105 : นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
104 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
103 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
102 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ การนำเสนอเอกสารบนเว็บ/บล็อก ในรูป Flash ”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
101 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การกรอกภาระงานออนไลน์" ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
100 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
99 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
98 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ โครงการการกรอกภาระงานออนไลน์, คณะพยาบาล, ไทย (6 กันยายน 2550 - 6 กันยายน 2550)
97 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (30 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
96 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การใช้ Screen Saver สำหรับการนำเสนอ ”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (29 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550)
95 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานถ่ายภาพเพื่อจัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกาย, บ้านต้นแก้ว หมู่ 1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (29 สิงหาคม 2550 - 29 สิงหาคม 2550)
94 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
93 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (25 สิงหาคม 2550 - 25 สิงหาคม 2550)
92 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550, โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 18 สิงหาคม 2550)
91 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาที่พักในหอพัก, ห้องประชุมสโมสรข้าราชการ มช., ไทย (18 สิงหาคม 2550 - 18 สิงหาคม 2550)
90 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550, โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ อ.สันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2550 - 18 สิงหาคม 2550)
89 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ IQ EQ ดีแน่ ถ้าพ่อ แม่รู้วิธี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
88 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พย.บ. (ปกติและนานาชาติ), โรงเรียนตากพิทยาคม, ไทย (16 สิงหาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550)
87 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
86 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
85 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
84 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2550 - 15 สิงหาคม 2550)
83 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 13 สิงหาคม 2550)
82 : นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
81 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
80 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
79 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
78 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
77 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
76 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
75 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
74 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
73 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ไปเข้ารับการอบรมเรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ รศ ศ , ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
72 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
71 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ, โรงแรมธาริน เชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
70 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000, ไทย (10 สิงหาคม 2550 - 10 สิงหาคม 2550)
69 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2550 - 9 สิงหาคม 2550)
68 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2550 - 9 สิงหาคม 2550)
67 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
66 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
65 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการบันทึกข้อมูลบุคลากรบนระบบ CMU-MIS, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
64 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
63 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการบันทึกข้อมูลบุคลากรบนระบบ CMU-MIS, หอประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มช., ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
62 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 สิงหาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550)
61 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติงานพิเศษ บันทึก/จัดทำวิดีทัศน์การออกกำลังกาย, บ้านต้นแก้ว หมู่ 1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2550 - 7 สิงหาคม 2550)
60 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
59 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
58 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
57 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
56 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
55 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
54 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
53 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ, ไทย (5 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
52 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
51 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ดนตรีช่วยพัฒนาสมองอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
50 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
49 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
48 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
47 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
46 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
45 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
44 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร, กัสซันรีสอร์ท ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2550 - 5 สิงหาคม 2550)
43 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
42 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
41 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน, ไทย (31 กรกฏาคม 2550 - 31 กรกฏาคม 2550)
40 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมปางสวนแก้ว, ไทย (27 กรกฏาคม 2550 - 27 กรกฏาคม 2550)
39 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2550 - 25 กรกฏาคม 2550)
38 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ..., โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2550 - 24 กรกฏาคม 2550)
37 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
36 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
35 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
34 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป, อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
33 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (20 กรกฏาคม 2550 - 20 กรกฏาคม 2550)
32 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 กรกฏาคม 2550 - 19 กรกฏาคม 2550)
31 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
30 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (18 กรกฏาคม 2550 - 18 กรกฏาคม 2550)
29 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ นิทรรศการวันนัดพบสถาบันสปาเพื่อสุขภาพ, โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ, ไทย (17 กรกฏาคม 2550 - 17 กรกฏาคม 2550)
28 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแกนนำชมรมสร้างสุขภาพ, โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
27 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พย.บ. (ปกติและนานาชาติ), โรงเรียนตากพิทยาคม, ไทย (16 กรกฏาคม 2550 - 16 กรกฏาคม 2550)
26 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการวิพากษ์และพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาของการถอดบทเรียนของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย (9 บท), สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (14 กรกฏาคม 2550 - 15 กรกฏาคม 2550)
25 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
24 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง, ไทย (11 กรกฏาคม 2550 - 11 กรกฏาคม 2550)
23 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบุคลากร, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
22 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบุคลากร, อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 กรกฏาคม 2550 - 9 กรกฏาคม 2550)
21 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
20 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
19 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (7 กรกฏาคม 2550 - 7 กรกฏาคม 2550)
18 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการแบบโลจิสติกส์กับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2550 - 6 กรกฏาคม 2550)
17 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์, บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2550 - 30 มิถุนายน 2550)
16 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง การดำเนินการลงโทษบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระทำผิด ตามแนวทางวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
15 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง การดำเนินการลงโทษบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระทำผิด ตามแนวทางวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
14 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ไปฟังบรรยายเรื่อง การดำเนินการลงโทษบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กระทำผิด ตามแนวทางวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มช., ไทย (28 มิถุนายน 2550 - 28 มิถุนายน 2550)
13 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
12 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว, โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
11 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำในการพัมนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
10 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
9 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง ทิศทางพัฒนางานวิจัยสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2550 - 27 มิถุนายน 2550)
8 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (21 มิถุนายน 2550 - 21 มิถุนายน 2550)
7 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (21 มิถุนายน 2550 - 21 มิถุนายน 2550)
6 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (21 มิถุนายน 2550 - 21 มิถุนายน 2550)
5 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, กองกิจการนักศึกษา, ไทย (21 มิถุนายน 2550 - 21 มิถุนายน 2550)
4 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนงานส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (16 มิถุนายน 2550 - 17 มิถุนายน 2550)
3 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (15 มิถุนายน 2550 - 15 มิถุนายน 2550)
2 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (10 มิถุนายน 2550 - 10 มิถุนายน 2550)
1 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 , โรงแรมแอม่บาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย (7 มิถุนายน 2550 - 8 มิถุนายน 2550)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th