KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

554 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
553 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
552 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
551 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
550 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
549 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
548 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
547 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
546 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
545 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
544 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
543 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
542 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
541 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
540 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
539 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
538 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
537 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
536 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์, ไทย (31 พฤษภาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2552)
535 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาภายในหน่วยงานและเพิ่มพูนความรู้ ( อบรม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ), อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (30 พฤษภาคม 2552 - 30 พฤษภาคม 2552)
534 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การอบรมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับบุคลากรทางการศึกษา, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
533 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การอบรมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับบุคลากรทางการศึกษา, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552)
532 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ รับทราบแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 พฤษภาคม 2552 - 25 พฤษภาคม 2552)
531 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
530 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ส่งคณบดีและผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 24 พฤษภาคม 2552)
529 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศในประเทศไทย, ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 23 พฤษภาคม 2552)
528 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก : โอกาสหรือความท้าท้าย, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
527 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ เวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสบการณ์การใช้งาน MS Share points ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ" ระหว่างทีมพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างคณะฯ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (22 พฤษภาคม 2552 - 22 พฤษภาคม 2552)
526 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกลยุทธ์ในการนำสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 21 พฤษภาคม 2552)
525 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (20 พฤษภาคม 2552 - 20 พฤษภาคม 2552)
524 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้( KM) การคำนวณต้นทุนผลผลิตฯ , ห้องประชุมสมจิตต์ฯ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (19 พฤษภาคม 2552 - 19 พฤษภาคม 2552)
523 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
522 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, หมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง, ไทย (18 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552)
521 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร , ไทย (14 พฤษภาคม 2552 - 14 พฤษภาคม 2552)
520 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การพิมพ์หนังสือราชการไม่ให้โดนตีกลับ, สำนักหอสมุด มช., ไทย (6 พฤษภาคม 2552 - 6 พฤษภาคม 2552)
519 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
518 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
517 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
516 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
515 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552)
514 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
513 : Ms.Joanne Hendry,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
512 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
511 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
510 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
509 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (22 เมษายน 2552 - 24 เมษายน 2552)
508 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน , ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
507 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน , ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
506 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน , ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
505 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน , ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
504 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน, ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1, ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
503 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ TOR ของบุคลากรในหน่วยงาน , ห้องประชุมสมจิตร์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย (20 เมษายน 2552 - 20 เมษายน 2552)
502 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การในการใช้งานโปรแกรม Mind Manager , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
501 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำ Supply ที่สมดุลของพนักงานผู้ให้บริการ, โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (7 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
500 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การใช้โปรแกรม mind jet manager 7, ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (9 เมษายน 2552 - 9 เมษายน 2552)
499 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็น เรื่อง การใช้งานและการพัฒนา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 เมษายน 2552 - 8 เมษายน 2552)
498 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
497 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
496 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
495 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
494 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
493 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
492 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
491 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
490 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมนาและศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี, ไทย (3 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
489 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
488 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
487 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
486 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
485 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
484 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
483 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
482 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
481 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
480 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
479 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
478 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
477 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
476 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
475 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
474 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
473 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
472 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
471 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
470 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
469 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
468 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
467 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
466 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
465 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
464 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
463 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
462 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
461 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
460 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
459 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
458 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
457 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
456 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
455 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
454 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
453 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (3 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
452 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
451 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
450 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา อ.เมื่อง จ. ชลบุรี, ไทย (3 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
449 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
448 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ปี2552, มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
447 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
446 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
445 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
444 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
443 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
442 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
441 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
440 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
439 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
438 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
437 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
436 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
435 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
434 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
433 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
432 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
431 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
430 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
429 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
428 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
427 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
426 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
425 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
424 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
423 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
422 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
421 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
420 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
419 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
418 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (4 เมษายน 2552 - 5 เมษายน 2552)
417 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน, มหาวิทยาลัยม.บูรพา อเมือง จ.ชลบุรี, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
416 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลในการทำวิจัย, โรงพยาบาลลำปาง, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
415 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี2552, มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมื่อง จ. ชลบุรี, ไทย (3 เมษายน 2552 - 3 เมษายน 2552)
414 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
413 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
412 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
411 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
410 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
409 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
408 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
407 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ไทย (5 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
406 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
405 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
404 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
403 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
402 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
401 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
400 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
399 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
398 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
397 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
396 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
395 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี, โรงเรียนอนุบาลวารี, ไทย (2 เมษายน 2552 - 2 เมษายน 2552)
394 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ mind map กับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2552 - 1 เมษายน 2552)
393 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (28 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
392 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาการจัดการ (MMM), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
391 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (28 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2552)
390 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ความสำเร็จในงานของ APN, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 2552)
389 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
388 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
387 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
386 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การเพิ่มพูนทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก, ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
385 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (27 มีนาคม 2552 - 27 มีนาคม 2552)
384 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ในหน่วยงานด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
383 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ในหน่วยงานด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
382 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ในหน่วยงานด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (26 มีนาคม 2552 - 26 มีนาคม 2552)
381 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
380 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552)
379 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านห้วยหยวก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 22 มีนาคม 2552)
378 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (21 มีนาคม 2552 - 22 มีนาคม 2552)
377 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, ไทย (21 มีนาคม 2552 - 22 มีนาคม 2552)
376 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
375 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
374 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
373 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
372 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 21 มีนาคม 2552)
371 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
370 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (20 มีนาคม 2552 - 20 มีนาคม 2552)
369 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
368 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
367 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรงเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
366 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
365 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (19 มีนาคม 2552 - 19 มีนาคม 2552)
364 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ Solution ด้านการศึกษาสมัยใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
363 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ Education Solution IT & Language Integration, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
362 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ Solution ด้านการศึกษาสมัยใหม่, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
361 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
360 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระเบียบการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (17 มีนาคม 2552 - 17 มีนาคม 2552)
359 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
358 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
357 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
356 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
355 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
354 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
353 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
352 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
351 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (16 มีนาคม 2552 - 16 มีนาคม 2552)
350 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
349 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
348 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (13 มีนาคม 2552 - 13 มีนาคม 2552)
347 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบการปนเปือนสารเคมีตกค้างในอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหาร, อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (12 มีนาคม 2552 - 12 มีนาคม 2552)
346 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552, บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มีนาคม 2552 - 6 มีนาคม 2552)
345 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ร่วมการทดสอบความรู้ด้านระบบเครื่อข่าย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มีนาคม 2552 - 2 มีนาคม 2552)
344 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ เลขานุการยุคใหม่ใส่ใจ IT, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 มีนาคม 2552)
343 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ติดตามผลการให้ความรู้และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2552)
342 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
341 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
340 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
339 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาคอมพิวเตอร์, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
338 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมการใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ ของสำนักหอสมุด มช., สำนักหอสมุด มช., ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
337 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2552)
336 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การใช้โปรแกรม End note, สำนักหอสมุด, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
335 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ การใช้โปรแกรม End note, สำนักหอสมุด, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2552 - 18 กุมภาพันธ์ 2552)
334 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development, โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
333 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
332 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development, โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
331 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Childhood Develovment, โรงแรม la meridian อำเภอเมือง เชียงใหม่, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
330 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development, โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
329 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development, โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
328 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development, โรงแรม Le Meridien ChiangMai, ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2552)
327 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้สู่การเป็นกระบวนกรที่ดีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (ต่อ), สำนักหอสมุด มช., ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2552)
326 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้สู่การเป็นกระบวนกรที่ดีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , สำนักหอสมุด มช., ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2552 - 10 กุมภาพันธ์ 2552)
325 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการสายสนับสนุน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 6 กุมภาพันธ์ 2552)
324 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม e-current statistics 2009, สำนักหอสมุด มช., ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2552 - 5 กุมภาพันธ์ 2552)
323 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2552 - 4 กุมภาพันธ์ 2552)
322 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2552 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
321 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
320 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10, ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2552 - 2 กุมภาพันธ์ 2552)
319 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
318 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ความรับผิดชอบทางกฏหมายของบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยแบบทดลองทางคลินิกในประเทศไทยระยะที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
317 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
316 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
315 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 มกราคม 2552 - 30 มกราคม 2552)
314 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ, บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง, ไทย (24 มกราคม 2552 - 25 มกราคม 2552)
313 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, ไทย (14 มกราคม 2552 - 17 มกราคม 2552)
312 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ Critical Care : The Model of Holistic Approach 2008-2009, โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (14 มกราคม 2552 - 17 มกราคม 2552)
311 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2552, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มกราคม 2552 - 16 มกราคม 2552)
310 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
309 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการรับบริการและเหตุผลในการขอความร่วมมือให้ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด เลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานบริการหลัก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
308 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการรับบริการและเหตุผลในการขอความร่วมมือให้ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด เลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานบริการหลัก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2552 - 13 มกราคม 2552)
307 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
306 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
305 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
304 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555, ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (10 มกราคม 2552 - 10 มกราคม 2552)
303 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง การลงทะเบียนวารสารโดยการใช้ Serial Control, สำนักหอสมุด มช., ไทย (9 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
302 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม e-Office ครั้งที่ 2, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
301 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ อบรม e-Office ครั้งที่ 2, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
300 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรม e-Office ครั้งที่ 2, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2552)
299 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
298 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจัดงานวันเด็ก, โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย, ไทย (8 มกราคม 2552 - 8 มกราคม 2552)
297 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักหอสมุด, สำนักหอสมุด มช., ไทย (30 ธันวาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551)
296 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ นิเทศการฝึกปฏิบัติ, จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง, ไทย (27 ธันวาคม 2551 - 28 ธันวาคม 2551)
295 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ Research Indexing Hub : ฐานข้อมูลการวิจัย สู่ยุค Virtualization, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (26 ธันวาคม 2551 - 26 ธันวาคม 2551)
294 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
293 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (22 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
292 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชา”, สำนักหอสมุด มช., ไทย (23 ธันวาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2551)
291 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
290 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
289 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
288 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
287 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
286 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
285 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
284 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการเพื่อสรุปแผนการปฏิบัติงาน ปี 2551 และวางแผนการปฏิบัติงานปี 2552, หลองข้าวรีสอร์ท, ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
283 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
282 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
281 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
280 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
279 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
278 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
277 : นายศรีพล แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
276 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
275 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
274 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
273 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
272 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
271 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
270 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
269 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
268 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
267 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
266 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
265 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
264 : นางจันทร์สม วงค์คำ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
263 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
262 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
261 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
260 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
259 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
258 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
257 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
256 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
255 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
254 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
253 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
252 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
251 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
250 : นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
249 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
248 : นางมธุดา ศิรประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552, หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย (19 ธันวาคม 2551 - 20 ธันวาคม 2551)
247 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ : การมีส่วนร่วมของพยาบาล, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2551 - 19 ธันวาคม 2551)
246 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย, หอประชุมบัวเรศ ทองคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2551 - 18 ธันวาคม 2551)
245 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในงานคลังและพัสดุ, ห้องประชุมสำนักงานเลขา และห้องงานคลังและพัสดุ, ไทย (1 ธันวาคม 2551 - 16 ธันวาคม 2551)
244 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ Update มาตรฐานบัญชีใหม่ และการขจัดปัญหารายจ่ายต้องห้าม, โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่, ไทย (13 ธันวาคม 2551 - 13 ธันวาคม 2551)
243 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ระบบสารบรรณ e-Office โครงการ CMu-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
242 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ ระบบสารบรรณ e-Office โครงการ CMu-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 ธันวาคม 2551 - 12 ธันวาคม 2551)
241 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ ระบบสารบรรณ e-Office โครงการ CMu-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 11 ธันวาคม 2551)
240 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ ระบบสารบรรณ e-Office โครงการ CMu-MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ธันวาคม 2551 - 11 ธันวาคม 2551)
239 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
238 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
237 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
236 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
235 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
234 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
233 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
232 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
231 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
230 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
229 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, โรงเรียนวชิรวิทย์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2551 - 29 พฤศจิกายน 2551)
228 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง, ไทย (28 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
227 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ Essential Medicine in the Globalization Era, อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี, ไทย (26 พฤศจิกายน 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551)
226 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ อบรมฐานข้อมูลรายการวารสารและ e-Book, สำนักหอสมุด มช., ไทย (25 พฤศจิกายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2551)
225 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ หลักสูตรสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS3, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2551 - 22 พฤศจิกายน 2551)
224 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ หลักสูตรสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS3, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 พฤศจิกายน 2551 - 22 พฤศจิกายน 2551)
223 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 14 พฤศจิกายน 2551)
222 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
221 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
220 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
219 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
218 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
217 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
216 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
215 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
214 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
213 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
212 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
211 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
210 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
209 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
208 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
207 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ เรียนรู้สู่นวัตกรรม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 พฤศจิกายน 2551 - 13 พฤศจิกายน 2551)
206 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
205 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
204 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2551 - 12 พฤศจิกายน 2551)
203 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ AMP NETCONNECT Road show 2008, โรงแรมแชง-กรีลา, ไทย (11 พฤศจิกายน 2551 - 11 พฤศจิกายน 2551)
202 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
201 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2551 - 4 พฤศจิกายน 2551)
200 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 7, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2551 - 2 พฤศจิกายน 2551)
199 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
198 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
197 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเกี่ยวกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2551, ห้องประชมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
196 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
195 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
194 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 ตุลาคม 2551 - 27 ตุลาคม 2551)
193 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการระดับ 7-8 ของ นางระยอง วัฒนากุล, ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 20 ตุลาคม 2551)
192 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ห้องประชุม สมจิตต์ ชั้น 2 อาคาร 1, ไทย (20 ตุลาคม 2551 - 20 ตุลาคม 2551)
191 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การใช้โปรแกรม Adobe Photoahop cs3, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 ตุลาคม 2551 - 19 ตุลาคม 2551)
190 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เพื่อพิจารณาร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (18 ตุลาคม 2551 - 18 ตุลาคม 2551)
189 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
188 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
187 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
186 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
185 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2551 - 17 ตุลาคม 2551)
184 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
183 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
182 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
181 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
180 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางาน ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
179 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
178 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
177 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
176 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
175 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
174 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
173 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
172 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
171 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
170 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์, ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
169 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
168 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
167 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
166 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
165 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
164 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
163 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย (15 ตุลาคม 2551 - 15 ตุลาคม 2551)
162 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2551 - 14 ตุลาคม 2551)
161 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่, ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ไทย (11 ตุลาคม 2551 - 12 ตุลาคม 2551)
160 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ HRD : e-Learning หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน, e-Learning , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2551)
159 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ Multimedia, ศูนย์คอมพิวเตอร์และการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (22 กันยายน 2551 - 28 กันยายน 2551)
158 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กันยายน 2551 - 23 กันยายน 2551)
157 : นายปิยวัช คุณทรงเกียรติ,ไปราชการเพื่อ Next Stgs for Advance Networking and Network Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 กันยายน 2551 - 19 กันยายน 2551)
156 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ Next Stgs for Advance Networking and Network Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 กันยายน 2551 - 19 กันยายน 2551)
155 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ Next Stgs for Advance Networking and Network Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 กันยายน 2551 - 19 กันยายน 2551)
154 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ Next Stgs for Advance Networking and Network Security, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 กันยายน 2551 - 19 กันยายน 2551)
153 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล, กระทรวงสาธารณสุข, ไทย (17 กันยายน 2551 - 18 กันยายน 2551)
152 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังเรื่องโครงสร้างและการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2551)
151 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียนอายุราชการประจำปี 2551และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียนอายุก่อนกำหนดคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2551 - 15 กันยายน 2551)
150 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2551 - 13 กันยายน 2551)
149 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
148 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
147 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
146 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
145 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
144 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
143 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2551 - 12 กันยายน 2551)
142 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
141 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
140 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
139 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
138 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
137 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
136 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
135 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
134 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
133 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
132 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
131 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2551 - 7 กันยายน 2551)
130 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
129 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
128 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
127 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
126 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
125 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (6 กันยายน 2551 - 6 กันยายน 2551)
124 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
123 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (3 กันยายน 2551 - 3 กันยายน 2551)
122 : นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน KM Day, สำนักหอสมุด, ไทย (28 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
121 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน KM Day, สำนักหอสมุด, ไทย (28 สิงหาคม 2551 - 28 สิงหาคม 2551)
120 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
119 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
118 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
117 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
116 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
115 : นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
114 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (24 สิงหาคม 2551 - 24 สิงหาคม 2551)
113 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (21 สิงหาคม 2551 - 21 สิงหาคม 2551)
112 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 สิงหาคม 2551 - 15 สิงหาคม 2551)
111 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ โครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมคณะพยาบาบศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 สิงหาคม 2551 - 11 สิงหาคม 2551)
110 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
109 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
108 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
107 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
106 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
105 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน, อาคารสถาบันภาษา, ไทย (1 สิงหาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551)
104 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
103 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
102 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
101 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
100 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
99 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
98 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
97 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
96 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
95 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
94 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์, สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กรกฏาคม 2551 - 28 กรกฏาคม 2551)
93 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
92 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
91 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กรกฏาคม 2551 - 16 กรกฏาคม 2551)
90 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
89 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
88 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
87 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
86 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
85 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
84 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
83 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
82 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
81 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
80 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
79 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
78 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
77 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
76 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
75 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
74 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการพัสดุ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
73 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด, ไทย (12 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
72 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2551 - 13 กรกฏาคม 2551)
71 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาที่วัดพระบาทตีนนก, อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2551 - 11 กรกฏาคม 2551)
70 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
69 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
68 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (5 กรกฏาคม 2551 - 5 กรกฏาคม 2551)
67 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551, โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ, ไทย (3 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
66 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (4 กรกฏาคม 2551 - 4 กรกฏาคม 2551)
65 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
64 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
63 : นางบุญมี การะพัตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท, วัดหนองกายและวัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
62 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท, วัดหนองกายและวัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
61 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
60 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการบริหารการเงิน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มิถุนายน 2551 - 27 มิถุนายน 2551)
59 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
58 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน, ไทย (26 มิถุนายน 2551 - 26 มิถุนายน 2551)
57 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
56 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการพัสดุ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
55 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมโนโวเทล, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
54 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงด้านการพัสดุ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มิถุนายน 2551 - 25 มิถุนายน 2551)
53 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551, สภาการพยาบาล นนทบุรี, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
52 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การทบทวนหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้ม, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 เมษายน 2551 - 21 มิถุนายน 2551)
51 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน, ห้องเรียนทางไกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
50 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การระดมสมองเลือกองค์ความรู้สำหรับทำแผน ปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
49 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การระดมสมองเลือกองค์ความรู้สำหรับทำแผน ปี 2551, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มิถุนายน 2551 - 20 มิถุนายน 2551)
48 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องประสบการณ์ในการทำวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
47 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
46 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ การทำงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
45 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การทำงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
44 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ การทำงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
43 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ การทำงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2551 - 18 มิถุนายน 2551)
42 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อสอบในรายวิชาทฤษฎี พบ.473, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (17 มิถุนายน 2551 - 17 มิถุนายน 2551)
41 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
40 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
39 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
38 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
37 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
36 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
35 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
34 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
33 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
32 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
31 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
30 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
29 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
28 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 มิถุนายน 2551 - 13 มิถุนายน 2551)
27 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบบคอมพิวเตอร์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 มิถุนายน 2551 - 12 มิถุนายน 2551)
26 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบบคอมพิวเตอร์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 มิถุนายน 2551 - 12 มิถุนายน 2551)
25 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
24 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
23 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (11 มิถุนายน 2551 - 11 มิถุนายน 2551)
22 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
21 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
20 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
19 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
18 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
17 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
16 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
15 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
14 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
13 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
12 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
11 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
10 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
9 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
8 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
7 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
6 : นางสาวสุทธิดา ช่างสม,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
5 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
4 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
3 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
2 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)
1 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ, ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (4 มิถุนายน 2551 - 4 มิถุนายน 2551)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th