KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

481 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
480 : นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
479 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
478 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
477 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤษภาคม 2554)
476 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤษภาคม 2554)
475 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (26 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤษภาคม 2554)
474 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , พะเยา และเชียงใหม่, ไทย (25 พฤษภาคม 2554 - 27 พฤษภาคม 2554)
473 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ, ห้องประชุมวิเชียร ชั้น 6 อาคาร 1, ไทย (26 พฤษภาคม 2554 - 26 พฤษภาคม 2554)
472 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การใชเงาน e-Mail Account และ CMU Mail, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 พฤษภาคม 2554 - 23 พฤษภาคม 2554)
471 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การใชเงาน e-Mail Account และ CMU Mail, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 พฤษภาคม 2554 - 23 พฤษภาคม 2554)
470 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การใชเงาน e-Mail Account และ CMU Mail, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 พฤษภาคม 2554 - 23 พฤษภาคม 2554)
469 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ส่งคณบดีไปสัมมนาผู้บริหาร, จังหวัดเชียงราย, ไทย (20 พฤษภาคม 2554 - 22 พฤษภาคม 2554)
468 : นางสาวพรรณ์นิภา สูงขาว,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Up date Management of Stroke, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 พฤษภาคม 2554 - 20 พฤษภาคม 2554)
467 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ เรื่อง Up date Management of Stroke, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 พฤษภาคม 2554 - 20 พฤษภาคม 2554)
466 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสัมมนาทิศทางการพยาบาลเฉพาะทางที่สอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรของประเทศ, สภาการพยาบาล, ไทย (20 พฤษภาคม 2554 - 20 พฤษภาคม 2554)
465 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง กลุ่มที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่, ไทย (9 พฤษภาคม 2554 - 13 พฤษภาคม 2554)
464 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตฯ, จังหวัดจันทรบุรี, ไทย (11 พฤษภาคม 2554 - 13 พฤษภาคม 2554)
463 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล, ไทย (12 พฤษภาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554)
462 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบเครือข่ายอัจฉริยะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (12 พฤษภาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554)
461 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบเครือข่ายอัจฉริยะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (12 พฤษภาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554)
460 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบเครือข่ายอัจฉริยะ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (12 พฤษภาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554)
459 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
458 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
457 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
456 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
455 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
454 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
453 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
452 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
451 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
450 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ การจัดทำ VDO Presentation, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 , ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
449 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 พฤษภาคม 2554 - 10 พฤษภาคม 2554)
448 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการแข่งกีฬาบุคลากร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (1 พฤษภาคม 2554 - 8 พฤษภาคม 2554)
447 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการแข่งกีฬาบุคลากร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (1 พฤษภาคม 2554 - 8 พฤษภาคม 2554)
446 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
445 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
444 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
443 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
442 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการแข่งกีฬาบุคลากร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (3 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
441 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
440 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
439 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤษภาคม 2554 - 4 พฤษภาคม 2554)
438 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงแรมพิมพิมาน ระยอง, ไทย (28 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554)
437 : นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงแรมพิมพิมาน ระยอง, ไทย (28 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554)
436 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงแรมพิมพิมาน ระยอง, ไทย (28 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554)
435 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
434 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิคภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
433 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมศิลปะการสร้างสัมพันธภาพและการประสานงาน, คณะพยาบาลศาสตร, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
432 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าการฟังบรรยายศิลปะการสร้างสัมพันธภาพและการประสานงาน, คณะพยาบาลศาสตร, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
431 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "บุคลิกภาพที่ดีสำหรับคนยุคใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
430 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ เข้าการฟังบรรยายศิลปะการสร้างสัมพันธภาพและการประสานงาน, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (27 เมษายน 2554 - 27 เมษายน 2554)
429 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมขบวนดำหัวอดีตอธิการบดี และอธิการบดี , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 เมษายน 2554 - 22 เมษายน 2554)
428 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในวันสงกรานต์ที่ 13 เมษายน 2554, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (13 เมษายน 2554 - 13 เมษายน 2554)
427 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ในวันสงกรานต์, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (13 เมษายน 2554 - 13 เมษายน 2554)
426 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง สกอ. และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ. , ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (11 เมษายน 2554 - 11 เมษายน 2554)
425 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม" ตัดตุงปี๋ใหม่เมือง", สนามหน้าอาคาร 3 คณะพยาบาลศาสาตร์, ไทย (8 เมษายน 2554 - 8 เมษายน 2554)
424 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2554, ณ. โรงแรมพิมพิมาน อ. แกลง จ. ระยอง, ไทย (1 เมษายน 2554 - 3 เมษายน 2554)
423 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๔๕, ณ โรงแรมพิมพิมาน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554)
422 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2554, ณ. โรงแรมพิมพิมาน อ. แกลง จ. ระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554)
421 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, โรงแรมพิมพิมาน อ.แกลง จ.ระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554)
420 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2554, โรงแรมพิมพิมาน จ.ระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554)
419 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2554, โรงแรมแม่พิมพ์ จ.ระยอง, ไทย (1 เมษายน 2554 - 3 เมษายน 2554)
418 : นายบุญเป็ง เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๔๕, ณ โรงแรมพิมพิมาน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2553 - 3 เมษายน 2554)
417 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2554, Iณ. โรงแรมพิมพิมาน อ.แกลง จ.ระยอง, ไทย (31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554)
416 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3, โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 2 เมษายน 2554)
415 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2554, รร.พิมพิมาน อ.แกลง จ.ระยอง, ไทย (1 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2554)
414 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การประชุมวิชาการการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ราชพฤกษ์วิชาการ' 2554, โรงแรมตักศิลา มหาสารคาม, ไทย (30 มีนาคม 2554 - 1 เมษายน 2554)
413 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรมการบริหารงานตรวจสอบภายในด้านการเงิน และพัสดุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2554)
412 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (29 มีนาคม 2554 - 29 มีนาคม 2554)
411 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (29 มีนาคม 2554 - 29 มีนาคม 2554)
410 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ การจัดการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอบบนแบบ Slow tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 28 มีนาคม 2554)
409 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเป็นพิธีกร, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 28 มีนาคม 2554)
408 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเป็นพิธีกร, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 28 มีนาคม 2554)
407 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ เทคนิคการเป็นพิธีกร, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์, ไทย (28 มีนาคม 2554 - 28 มีนาคม 2554)
406 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรฯ แต่ละสาขาให้แล้วเสร็จ, สภาการพยาบาล, ไทย (26 มีนาคม 2554 - 27 มีนาคม 2554)
405 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 มีนาคม 2554 - 22 มีนาคม 2554)
404 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (22 มีนาคม 2554 - 22 มีนาคม 2554)
403 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกียณอายุ หลักสูตรที่ 1, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ไทย (18 มีนาคม 2554 - 18 มีนาคม 2554)
402 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
401 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
400 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
399 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
398 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
397 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
396 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
395 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
394 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
393 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
392 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
391 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
390 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
389 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
388 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
387 : นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
386 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
385 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
384 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
383 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
382 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
381 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
380 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
379 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
378 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
377 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
376 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
375 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
374 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
373 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
372 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
371 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
370 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
369 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
368 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
367 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
366 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
365 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
364 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
363 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
362 : นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
361 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
360 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
359 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
358 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
357 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
356 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
355 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
354 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
353 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
352 : นายธนดล สุขสัมพันธ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
351 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
350 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
349 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
348 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
347 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
346 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
345 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
344 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
343 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
342 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
341 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
340 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
339 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
338 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
337 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (14 มีนาคม 2554 - 14 มีนาคม 2554)
336 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมพัฒนาวิทยากรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, โรงแรมบางกอก เนเชอรัล สปา แอนด์ รีสอร์ท, ไทย (7 มีนาคม 2554 - 11 มีนาคม 2554)
335 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (11 มีนาคม 2554 - 11 มีนาคม 2554)
334 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล, ไทย (4 มีนาคม 2554 - 4 มีนาคม 2554)
333 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 3 มีนาคม 2554)
332 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
331 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
330 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
329 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
328 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
327 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (2 มีนาคม 2554 - 2 มีนาคม 2554)
326 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
325 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
324 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
323 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
322 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
321 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
320 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
319 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)
318 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
317 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
316 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
315 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
314 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
313 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
312 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
311 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
310 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
309 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่, โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)
308 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Clound How to success in you business, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 25 กุมภาพันธ์ 2554)
307 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การบริหารงานการเงิน การคลังและงบประมาณสำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2554 - 25 กุมภาพันธ์ 2554)
306 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ การบริหารงานการเงิน การคลังและงบประมาณสำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2554 - 25 กุมภาพันธ์ 2554)
305 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Clound How to success in you business, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2554 - 25 กุมภาพันธ์ 2554)
304 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ไปเป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบ โครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, ไทย (22 กุมภาพันธ์ 2554 - 24 กุมภาพันธ์ 2554)
303 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ บันทึกภาพการประชุมวิชาการวิทยาการก้าวหน้าด้านการดูแลผู้สูงอายุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2554 - 17 กุมภาพันธ์ 2554)
302 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น, โบทานิครีสอร์ท, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2554 - 17 กุมภาพันธ์ 2554)
301 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการพูดในที่ประชุมและศิลปะการเป็นพิธีกร, โรงแรมแกรนด์วิว, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2554 - 12 กุมภาพันธ์ 2554)
300 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการพูดในที่ประชุมและศิลปะการเป็นพิธีกร, โรงแรมแกรนด์วิว, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2554 - 12 กุมภาพันธ์ 2554)
299 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธและแผน, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554)
298 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธและแผน, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554)
297 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา "การขับเคลื่อนธุรกิจ", โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554)
296 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา "การขับเคลื่อนธุรกิจ", โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2554 - 10 กุมภาพันธ์ 2554)
295 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2554)
294 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การบรรยาย เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2554)
293 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2554 - 8 กุมภาพันธ์ 2554)
292 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (29 มกราคม 2554 - 30 มกราคม 2554)
291 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
290 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
289 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
288 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
287 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดุงานและเพิ่มพูนความรู้ประจำปี 2554, ศึกษาดูงานที่ลานนาเบบี้โฮม อบรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
286 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
285 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
284 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
283 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
282 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
281 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
280 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
279 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
278 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
277 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
276 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
275 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่, ไทย (28 มกราคม 2554 - 28 มกราคม 2554)
274 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
273 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
272 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
271 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
270 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
269 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
268 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
267 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
266 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
265 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
264 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
263 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
262 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
261 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
260 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ โดย รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
259 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
258 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
257 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
256 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
255 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
254 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
253 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช,, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
252 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
251 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
250 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
249 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
248 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (20 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554)
247 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมงานโครงการวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (18 มกราคม 2554 - 18 มกราคม 2554)
246 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกาาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554, ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มกราคม 2554 - 17 มกราคม 2554)
245 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
244 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
243 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
242 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
241 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
240 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
239 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
238 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
237 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
236 : นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
235 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
234 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
233 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
232 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
231 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
230 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
229 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
228 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
227 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
226 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
225 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
224 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
223 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
222 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
221 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
220 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
219 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
218 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
217 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
216 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
215 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
214 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
213 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
212 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
211 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
210 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Module 9 เรื่อง Balance Score Card, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
209 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
208 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
207 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
206 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
205 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
204 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
203 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (13 มกราคม 2554 - 14 มกราคม 2554)
202 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (8 มกราคม 2554 - 9 มกราคม 2554)
201 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ, โรงเรียนวัดข่วงสิงห์, ไทย (6 มกราคม 2554 - 6 มกราคม 2554)
200 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ, โรงเรียนวัดข่วงสิงห์, ไทย (6 มกราคม 2554 - 6 มกราคม 2554)
199 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การยกเลิกซี และการปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2554 - 4 มกราคม 2554)
198 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การยกเลิกซี และการปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2554 - 4 มกราคม 2554)
197 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การยกเลิกซี และการปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2554 - 4 มกราคม 2554)
196 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ การยกเลิกซี และการปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2554 - 4 มกราคม 2554)
195 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (22 ธันวาคม 2553 - 22 ธันวาคม 2553)
194 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (22 ธันวาคม 2553 - 22 ธันวาคม 2553)
193 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯประจำปี 2552, คณะพยาบาลศาสตร, ไทย (21 ธันวาคม 2553 - 21 ธันวาคม 2553)
192 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (21 ธันวาคม 2553 - 21 ธันวาคม 2553)
191 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NPPM ongoing, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
190 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
189 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
188 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ, ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
187 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NPPM ongoing, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
186 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ, ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
185 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรงานอย่างมีคุณภาพและพบปะคณบดีครั้งที่3 ปี 2553, คณะพยาบาลศาสตร์ มช,, ไทย (20 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2553)
184 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ช่วยกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (16 ธันวาคม 2553 - 17 ธันวาคม 2553)
183 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Getting up to Green Networking & Cabling Solution, ร้านอาหารอารมณ์บ้าน, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
182 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Getting up to Green Networking & Cabling Solution, ร้านอาหารอารมณ์บ้าน, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
181 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
180 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
179 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Getting up to Green Networking & Cabling Solution, ร้านอาหารอารมณ์บ้าน, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
178 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Getting up to Green Networking & Cabling Solution, ร้านอาหารอารมณ์บ้าน, ไทย (15 ธันวาคม 2553 - 15 ธันวาคม 2553)
177 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ไทย (10 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2553)
176 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ไทย (10 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2553)
175 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ไทย (10 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2553)
174 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ไทย (10 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2553)
173 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ไทย (10 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2553)
172 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ "20 Two Days in Cardiology", โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, ไทย (9 ธันวาคม 2553 - 12 ธันวาคม 2553)
171 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (8 ธันวาคม 2553 - 8 ธันวาคม 2553)
170 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (8 ธันวาคม 2553 - 8 ธันวาคม 2553)
169 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (7 ธันวาคม 2553 - 7 ธันวาคม 2553)
168 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (7 ธันวาคม 2553 - 7 ธันวาคม 2553)
167 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (7 ธันวาคม 2553 - 7 ธันวาคม 2553)
166 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, สภาการพยาบาล, ไทย (2 ธันวาคม 2553 - 3 ธันวาคม 2553)
165 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 ธันวาคม 2553 - 1 ธันวาคม 2553)
164 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (1 ธันวาคม 2553 - 1 ธันวาคม 2553)
163 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล, ไทย (24 พฤศจิกายน 2553 - 24 พฤศจิกายน 2553)
162 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ การบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (23 พฤศจิกายน 2553 - 23 พฤศจิกายน 2553)
161 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ การบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (23 พฤศจิกายน 2553 - 23 พฤศจิกายน 2553)
160 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ 50ปี พยาบาล มช. เพื่ออนาคตที่สดใส, คณะพยาบาลศาสตร์ มช,, ไทย (18 พฤศจิกายน 2553 - 19 พฤศจิกายน 2553)
159 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, โรงแรมเชีบงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 พฤศจิกายน 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553)
158 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 พฤศจิกายน 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553)
157 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 พฤศจิกายน 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553)
156 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 พฤศจิกายน 2553 - 10 พฤศจิกายน 2553)
155 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พนัยกรรมชีวิต ", ณ.ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (8 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2553)
154 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (เทียบเท่าปริญญาเอก), สภาการพยาบาล, ไทย (5 พฤศจิกายน 2553 - 7 พฤศจิกายน 2553)
153 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Strategy Map, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (4 พฤศจิกายน 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553)
152 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Strategy Map, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (4 พฤศจิกายน 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553)
151 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Strategy Map, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (4 พฤศจิกายน 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553)
150 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Strategy Map, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (4 พฤศจิกายน 2553 - 5 พฤศจิกายน 2553)
149 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยทธ์การเงินและงบประมาณ", โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤศจิกายน 2553 - 2 พฤศจิกายน 2553)
148 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยทธ์การเงินและงบประมาณ", โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤศจิกายน 2553 - 2 พฤศจิกายน 2553)
147 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยทธ์การเงินและงบประมาณ", โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤศจิกายน 2553 - 2 พฤศจิกายน 2553)
146 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง "การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยทธ์การเงินและงบประมาณ", โรงแรมศิรินาถการ์เด้น, ไทย (2 พฤศจิกายน 2553 - 2 พฤศจิกายน 2553)
145 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 9, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, ไทย (29 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2553)
144 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ อบรม "การควบคุมภายในกับการปฏิบัติงานพัสดุ (รุ่นพิเศษ)", โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (27 ตุลาคม 2553 - 29 ตุลาคม 2553)
143 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม "การควบคุมภายในกับการปฏิบัติงานพัสดุ (รุ่นพิเศษ)", โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (27 ตุลาคม 2553 - 29 ตุลาคม 2553)
142 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
141 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
140 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
139 : นางพรพิมล มาภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
138 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
137 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
136 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
135 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
134 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (15 ตุลาคม 2553 - 16 ตุลาคม 2553)
133 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
132 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
131 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
130 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
129 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
128 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
127 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง SWOT Analysis, สภาการพยาบาล, ไทย (12 ตุลาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2553)
126 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โรงแรมไพลิน พิษณุโลก, ไทย (11 ตุลาคม 2553 - 12 ตุลาคม 2553)
125 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาในการไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านผาแตก ต.สบเปิง ,หมู่บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2553 - 12 ตุลาคม 2553)
124 : นางสาวนงเยาว์ ตาเตจ๊ะ,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาในการไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านผาแตก ต.สบเปิง ,หมู่บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2553 - 12 ตุลาคม 2553)
123 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โรงแรมไพลิน พิษณุโลก, ไทย (11 ตุลาคม 2553 - 12 ตุลาคม 2553)
122 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ ประสานงานการจัดอบรมโครงการต่อยอดผู้ดำเนินการสปา, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (5 ตุลาคม 2553 - 6 ตุลาคม 2553)
121 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประสานงานการจัดอบรมโครงการต่อยอดผู้ดำเนินการสปา, ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม, ไทย (5 ตุลาคม 2553 - 6 ตุลาคม 2553)
120 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Modemizing the Effectiveness of Printing & Document Management, โรงแรมเลอ เมอริเดียน, ไทย (5 ตุลาคม 2553 - 5 ตุลาคม 2553)
119 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Modemizing the Effectiveness of Printing & Document Management, โรงแรมเลอ เมอริเดียน, ไทย (5 ตุลาคม 2553 - 5 ตุลาคม 2553)
118 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนและการคืนทุนโครงการก่อสร้างหอพัก, ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กันยายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
117 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (27 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
116 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (27 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
115 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียนอายุราชการประจำปี 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4, ไทย (29 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
114 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (27 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
113 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต, ไทย (27 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
112 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ปะชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : แนวทางการสังเคราะห์วรรณกรรมและเครื่องมือการประเมินศูนย์เด็กเล็ก คณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล, สภาพยาบาล กระทรวงสาธาณณสุข กรุงเทพ, ไทย (28 กันยายน 2553 - 29 กันยายน 2553)
111 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย และระวี-วารี รีสอร์ทเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2553 - 18 กันยายน 2553)
110 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ฯ, ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์, ไทย (15 กันยายน 2553 - 18 กันยายน 2553)
109 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย และระวี-วารี รีสอร์ทเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2553 - 18 กันยายน 2553)
108 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเอกสารในองค์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ้น, บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด, ไทย (17 กันยายน 2553 - 17 กันยายน 2553)
107 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 กันยายน 2553 - 17 กันยายน 2553)
106 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต, โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์, ไทย (15 กันยายน 2553 - 15 กันยายน 2553)
105 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต, โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์, ไทย (15 กันยายน 2553 - 15 กันยายน 2553)
104 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต, โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์, ไทย (15 กันยายน 2553 - 15 กันยายน 2553)
103 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดทำต้นทุนต่อผลผลิต, โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์, ไทย (15 กันยายน 2553 - 15 กันยายน 2553)
102 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ารนการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (9 กันยายน 2553 - 14 กันยายน 2553)
101 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 กันยายน 2553 - 14 กันยายน 2553)
100 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ Coronary Artery Disease : New Frontiers : CMCC 12, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (9 กันยายน 2553 - 12 กันยายน 2553)
99 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2553 - 10 กันยายน 2553)
98 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ HP 2010 ELEVATE, LE MERIDIEN CHIANG MAI, ไทย (8 กันยายน 2553 - 8 กันยายน 2553)
97 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กันยายน 2553 - 7 กันยายน 2553)
96 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
95 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ การสร้างเครือข่ายงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
94 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
93 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การสร้างเครือข่ายงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
92 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
91 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ โครงการเสวนาปัญหาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2553 - 3 กันยายน 2553)
90 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (2 กันยายน 2553 - 2 กันยายน 2553)
89 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
88 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
87 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
86 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
85 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
84 : นางสาวพัชรี ปวงวงค์คำ,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
83 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
82 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
81 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
80 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา, จังหวัดชลบุรี, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 29 สิงหาคม 2553)
79 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
78 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
77 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
76 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
75 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
74 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
73 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
72 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
71 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
70 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
69 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
68 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
67 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
66 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
65 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านสารบรรณ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
64 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน, ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2553)
63 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ เสวนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 27 สิงหาคม 2553)
62 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ เสวนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 27 สิงหาคม 2553)
61 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ เสวนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (27 สิงหาคม 2553 - 27 สิงหาคม 2553)
60 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเริ่มอาหารเสริม, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 สิงหาคม 2553 - 25 สิงหาคม 2553)
59 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนำเสนอผลงานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยของบุคลากร , คระพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 สิงหาคม 2553 - 25 สิงหาคม 2553)
58 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเริ่มอาหารเสริม, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 สิงหาคม 2553 - 25 สิงหาคม 2553)
57 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
56 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ Result Matrix, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
55 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ Result Matrix, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
54 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
53 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ Result Matrix, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
52 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ Result Matrix, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (24 สิงหาคม 2553 - 24 สิงหาคม 2553)
51 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ชีวิต และการพัฒนาคุณภาพงาน, โรงแรมระวี-วารี รีสอร์ทเชียงใหม่, ไทย (21 สิงหาคม 2553 - 22 สิงหาคม 2553)
50 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ เสนอความก้าวหน้าการจัดอบรมโครงการสปาเพื่อสุขภาพตามงบไทยเข้มแข็ง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 สิงหาคม 2553 - 20 สิงหาคม 2553)
49 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
48 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
47 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
46 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง, วัดพระสิงห์, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
45 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ, โรงแรมอมารีรินคำ, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
44 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง, วัดพระสิงห์, ไทย (5 สิงหาคม 2553 - 5 สิงหาคม 2553)
43 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ พิจารณาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (28 กรกฏาคม 2553 - 28 กรกฏาคม 2553)
42 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ Client Consolidation, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 กรกฏาคม 2553 - 23 กรกฏาคม 2553)
41 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ทำวิจัยอย่างไรให้สนุก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กรกฏาคม 2553 - 22 กรกฏาคม 2553)
40 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานวิจัย เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้สนุก” โดย ศ.นพ.ธีระ ทองสง , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 กรกฏาคม 2553 - 22 กรกฏาคม 2553)
39 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2553 - 21 กรกฏาคม 2553)
38 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2553 - 21 กรกฏาคม 2553)
37 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2553 - 21 กรกฏาคม 2553)
36 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กรกฏาคม 2553 - 21 กรกฏาคม 2553)
35 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (20 กรกฏาคม 2553 - 20 กรกฏาคม 2553)
34 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, ไทย (14 กรกฏาคม 2553 - 18 กรกฏาคม 2553)
33 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา, อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2553 - 17 กรกฏาคม 2553)
32 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา, อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 กรกฏาคม 2553 - 17 กรกฏาคม 2553)
31 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในสถานศึกษาสำหรับครูอนามัยและผู้เกี่ยวข้อง, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (15 กรกฏาคม 2553 - 15 กรกฏาคม 2553)
30 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (10 กรกฏาคม 2553 - 11 กรกฏาคม 2553)
29 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ All About Sepsis, Le Meridien Chiangmai Hotel, ไทย (8 กรกฏาคม 2553 - 10 กรกฏาคม 2553)
28 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2553 - 6 กรกฏาคม 2553)
27 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลวิจัย, อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, ไทย (4 กรกฏาคม 2553 - 6 กรกฏาคม 2553)
26 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (3 กรกฏาคม 2553 - 3 กรกฏาคม 2553)
25 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (3 กรกฏาคม 2553 - 3 กรกฏาคม 2553)
24 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (3 กรกฏาคม 2553 - 3 กรกฏาคม 2553)
23 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ร่วมการพิจารณาออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ, สภาการพยาบาล, ไทย (25 มิถุนายน 2553 - 27 มิถุนายน 2553)
22 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : แนวทางการสังเคราะห์วรรณกรรมและเครื่องมือการประเมินศูนย์เด็กเล็ก คณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (26 มิถุนายน 2553 - 26 มิถุนายน 2553)
21 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอน รีสอร์ท, ไทย (26 มิถุนายน 2553 - 26 มิถุนายน 2553)
20 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานด้วย Microstt Acoss 2007, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 มิถุนายน 2553 - 25 มิถุนายน 2553)
19 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปกิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มิถุนายน 2553 - 23 มิถุนายน 2553)
18 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาวิชาการ Desktop Virtualization VMware View4, NTSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 มิถุนายน 2553 - 18 มิถุนายน 2553)
17 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554, ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์, ไทย (16 มิถุนายน 2553 - 16 มิถุนายน 2553)
16 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554, ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์, ไทย (16 มิถุนายน 2553 - 16 มิถุนายน 2553)
15 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554, ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์, ไทย (16 มิถุนายน 2553 - 16 มิถุนายน 2553)
14 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554, ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์, ไทย (16 มิถุนายน 2553 - 16 มิถุนายน 2553)
13 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ การใช้ระบบงานการลาออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มิถุนายน 2553 - 15 มิถุนายน 2553)
12 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การใช้ระบบงานออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มิถุนายน 2553 - 15 มิถุนายน 2553)
11 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การใช้ระบบงานออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มิถุนายน 2553 - 15 มิถุนายน 2553)
10 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ การใช้ระบบลาออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มิถุนายน 2553 - 15 มิถุนายน 2553)
9 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. สถิติด้านระบาดวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 มิถุนายน 2553 - 10 มิถุนายน 2553)
8 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนระบบการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2553 - 9 มิถุนายน 2553)
7 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนระบบการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มิถุนายน 2553 - 9 มิถุนายน 2553)
6 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 มิถุนายน 2553 - 8 มิถุนายน 2553)
5 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 มิถุนายน 2553 - 8 มิถุนายน 2553)
4 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 มิถุนายน 2553 - 8 มิถุนายน 2553)
3 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 มิถุนายน 2553 - 8 มิถุนายน 2553)
2 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ confidence interval, Regression เทนิคการเลือกตัวอย่าง และexperimental design, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มิถุนายน 2553 - 8 มิถุนายน 2553)
1 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการ Meet the Dean, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2553 - 1 มิถุนายน 2553)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th