KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

304 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤษภาคม 2555 - 30 พฤษภาคม 2555)
303 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตหุ่นจำลอง, งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
302 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตหุ่นจำลอง, งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤษภาคม 2555 - 25 พฤษภาคม 2555)
301 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Productivities with the Emerging Technology Solution, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
300 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Productivities with the Emerging Technology Solution, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2555 - 24 พฤษภาคม 2555)
299 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ ส่งคณบดีไปสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
298 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
297 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (18 พฤษภาคม 2555 - 20 พฤษภาคม 2555)
296 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย, โรงแรมริชมอนด์, ไทย (17 พฤษภาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555)
295 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
294 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2555)
293 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
292 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
291 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
290 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
289 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
288 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (2 พฤษภาคม 2555 - 2 พฤษภาคม 2555)
287 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
286 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
285 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
284 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
283 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
282 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
281 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
280 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
279 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
278 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
277 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
276 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
275 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
274 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
273 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
272 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 เมษายน 2555 - 28 เมษายน 2555)
271 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Creating the next network with Cisco, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
270 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Creating the next network with Cisco, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (27 เมษายน 2555 - 27 เมษายน 2555)
269 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรและเครือข่ายสถาบันผู้ผลิตผู้ให้บริการในงานธุรกิจบริการสุขภาพ, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
268 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
267 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการศึกษาดูงานและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 "วัยลักษณ์เกม", มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทย (16 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
266 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม IOS โปรแกรมมิ่ง, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2555)
265 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม Objective-c Programming, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 เมษายน 2555 - 20 เมษายน 2555)
264 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
263 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
262 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
261 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
260 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
259 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
258 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
257 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
256 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
255 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
254 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
253 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
252 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
251 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
250 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
249 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
248 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ อบรม จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 เมษายน 2555 - 19 เมษายน 2555)
247 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
246 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
245 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมระบบ Thin Client และ IP Camera, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2555 - 30 มีนาคม 2555)
244 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
243 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
242 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
241 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมเว็บท่า, ศูนย์วิทยาบริการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ไทย (28 มีนาคม 2555 - 28 มีนาคม 2555)
240 : นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา, ไทย (29 ตุลาคม 2554 - 24 มีนาคม 2555)
239 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ไทย (21 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2555)
238 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
237 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
236 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
235 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
234 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (19 มีนาคม 2555 - 19 มีนาคม 2555)
233 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบเสียง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
232 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบเสียง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (16 มีนาคม 2555 - 16 มีนาคม 2555)
231 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การประชุมรับฟังการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 มีนาคม 2555 - 14 มีนาคม 2555)
230 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรม Microsoft Windows Server 2008 R2, บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (8 มีนาคม 2555 - 10 มีนาคม 2555)
229 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม Microsoft Windows Server 2008 R2, บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ไทย (8 มีนาคม 2555 - 10 มีนาคม 2555)
228 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
227 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
226 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
225 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
224 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
223 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
222 : นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 กุมภาพันธ์ 2555)
221 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555)
220 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2555 - 26 กุมภาพันธ์ 2555)
219 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
218 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
217 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
216 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
215 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
214 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
213 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2555)
212 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
211 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
210 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุกต์ไร้พรมแดน ครั้งที่ 2, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
209 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาความรู้ด้านวิชาการนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยฯ, โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2555)
208 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ เสวนา Catching Broadcast in Trend 2012, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
207 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ เสวนา Catching Broadcast in Trend 2012, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2555 - 3 กุมภาพันธ์ 2555)
206 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2555)
205 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังของรัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 มกราคม 2555 - 29 มกราคม 2555)
204 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังของรัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 มกราคม 2555 - 29 มกราคม 2555)
203 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้นำกับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความสำเร็จ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (20 มกราคม 2555 - 21 มกราคม 2555)
202 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
201 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
200 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย Fo experts incorporate statistical model forecasts and should they, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
199 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure for Virtualization, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (20 มกราคม 2555 - 20 มกราคม 2555)
198 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (9 มกราคม 2555 - 11 มกราคม 2555)
197 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มกราคม 2555 - 9 มกราคม 2555)
196 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Critical Care medicine 2011 : Make it Easy, Sofitel Centara Grand Bangkok, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 24 ธันวาคม 2554)
195 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร SQL server Performance Tuning and Optimization, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
194 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (20 ธันวาคม 2554 - 23 ธันวาคม 2554)
193 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การบริหารการเงินส่วนบุคคล, โรงแรมธาริน, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
192 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ไทย (21 ธันวาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554)
191 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตความสำเร็จร่วมกัน, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท, ไทย (17 ธันวาคม 2554 - 18 ธันวาคม 2554)
190 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการการสัมมนาเพื่อวางแผนดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ระยะที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559), ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (12 ธันวาคม 2554 - 12 ธันวาคม 2554)
189 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร,ไปราชการเพื่อ Essential lssues in Newborn Nursery, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (6 ธันวาคม 2554 - 8 ธันวาคม 2554)
188 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2554 - 3 ธันวาคม 2554)
187 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
186 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
185 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554)
184 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Speed-up datacenter & Network, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
183 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Speed-up datacenter & Network, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2554)
182 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 พฤศจิกายน 2554 - 27 พฤศจิกายน 2554)
181 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมฝ่ายพัฒนา ส่งเสริม และดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมจิตตปัญญาการออกกำลังกาย การมีโภชนาการที่ดี และเพศศึกษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤศจิกายน 2554 - 23 พฤศจิกายน 2554)
180 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมฝ่ายพัฒนา ส่งเสริม และดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมจิตตปัญญาการออกกำลังกาย การมีโภชนาการที่ดี และเพศศึกษา, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (23 พฤศจิกายน 2554 - 23 พฤศจิกายน 2554)
179 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่าย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 พฤศจิกายน 2554 - 23 พฤศจิกายน 2554)
178 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมหน่วยสารบรรณ, ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ, ไทย (22 พฤศจิกายน 2554 - 22 พฤศจิกายน 2554)
177 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศนคณะพยาบาลศาตร์ 2555 -2559, ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 ชั้น 3, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
176 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ร่าง วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2554 - 21 พฤศจิกายน 2554)
175 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การสัมมนาเพื่อประเมินการบรรลุวิสัยทัศน์และการดำเนินงานในแผนพัฒนาระยะที่ 10 , โรงแรมฮอลิเดย์อิอนท์, ไทย (13 พฤศจิกายน 2554 - 13 พฤศจิกายน 2554)
174 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร SharePoint 2010 : Administrator WorkshopPlus ระดับ (Level) 300, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ไทย (8 พฤศจิกายน 2554 - 11 พฤศจิกายน 2554)
173 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transform 3Com to HP Networking, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (7 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤศจิกายน 2554)
172 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transform 3Com to HP Networking, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (7 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤศจิกายน 2554)
171 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
170 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (28 ตุลาคม 2554 - 28 ตุลาคม 2554)
169 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
168 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
167 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
166 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
165 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
164 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
163 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
162 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
161 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
160 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
159 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (26 ตุลาคม 2554 - 26 ตุลาคม 2554)
158 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลดำเนินการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2554, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (19 ตุลาคม 2554 - 19 ตุลาคม 2554)
157 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ดูแลและให้ปรึกษาแก่นักศึกษาไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาฯ, หมู่บ้านตีนตก หมู่บ้านหลังท่อ ต.นาคอรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2554 - 18 ตุลาคม 2554)
156 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ตุลาคม 2554 - 17 ตุลาคม 2554)
155 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (8 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
154 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (8 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
153 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (8 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
152 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme, โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค, ไทย (8 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2554)
151 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่องข้อพึงระมัดระวังในการบริหารงานพัสดุในภาครัฐ (เน้นบริหารความเสี่ยง), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
150 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมหน่วยสารบรรณ, ห้องประชุมเลขานุการ, ไทย (7 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
149 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่องข้อพึงระมัดระวังในการบริหารงานพัสดุในภาครัฐ (เน้นบริหารความเสี่ยง), โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 ตุลาคม 2554 - 7 ตุลาคม 2554)
148 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
147 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
146 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
145 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
144 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
143 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ ควบสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล, ไทย (3 ตุลาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554)
142 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสปาไทย, โรงแรมเมาน์เทน บีช พัทยา, ไทย (21 กันยายน 2554 - 22 กันยายน 2554)
141 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
140 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2554 - 20 กันยายน 2554)
139 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเรือง ทัศนคติเชองบวกในการทำงาน, โคงแรมสวนบัวรีสอร์ท, ไทย (16 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
138 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2554, ณ.โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
137 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ทัศคติเชิงบวกในการทำงาน, ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2554 - 17 กันยายน 2554)
136 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตประจำปีงบประมาณ 2554 และรับมอบกิตติบัตร, ศาลาธรรม และโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (15 กันยายน 2554 - 16 กันยายน 2554)
135 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตประจำปีงบประมาณ 2554 และรับมอบกิตติบัตร, ศาลาธรรม และโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (15 กันยายน 2554 - 16 กันยายน 2554)
134 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการระบบแม่ข่ายในองค์กรได้ง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา, โรงแรม Shangri-La Hotel, ไทย (15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2554)
133 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการจัดการระบบแม่ข่ายในองค์กรได้ง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา, โรงแรม Shangri-La Hotel, ไทย (15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2554)
132 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง 2/2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
131 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง 2/2554, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กันยายน 2554 - 6 กันยายน 2554)
130 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
129 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
128 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
127 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
126 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
125 : นางอรอนงค์ กวินกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
124 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
123 : นายกนธี เกตุวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2554)
122 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
121 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, สะเมิงรีสอร์ท, ไทย (2 กันยายน 2554 - 2 กันยายน 2554)
120 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ, ไทย (1 กันยายน 2554 - 1 กันยายน 2554)
119 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (30 สิงหาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2554)
118 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
117 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
116 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
115 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
114 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
113 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
112 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
111 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
110 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
109 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
108 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
107 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555, โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง, ไทย (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2554)
106 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 20 สิงหาคม 2554)
105 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการสรุปและถอดบทเรียนการจัดประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ไทย (19 สิงหาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554)
104 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย (17 สิงหาคม 2554 - 17 สิงหาคม 2554)
103 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
102 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
101 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
100 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
99 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
98 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
97 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
96 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
95 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 สิงหาคม 2554 - 11 สิงหาคม 2554)
94 : นางหอมนวล บุญชู,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
93 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
92 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
91 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
90 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
89 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554, เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
88 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
87 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
86 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
85 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
84 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
83 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
82 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
81 : นางประกายจันทร์ หอมคล้าย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
80 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
79 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
78 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
77 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
76 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
75 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
74 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
73 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
72 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
71 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
70 : นายกอบเกียรติ อ่องละออ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
69 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
68 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
67 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
66 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
65 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
64 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
63 : นายสุนันท์ กาวิชัย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
62 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
61 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
60 : นางระยอง วัฒนากุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
59 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
58 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
57 : นายณรงค์ เรือนสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
56 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
55 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
54 : นายปรีดา มณีวร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
53 : นางสุมาลี รัตนะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
52 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
51 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
50 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554, เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (6 สิงหาคม 2554 - 7 สิงหาคม 2554)
49 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
48 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2554, โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
47 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 สิงหาคม 2554 - 5 สิงหาคม 2554)
46 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2554 - 31 กรกฏาคม 2554)
45 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลของส่วนงานในการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 กรกฏาคม 2554 - 29 กรกฏาคม 2554)
44 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
43 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมหน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป, ห้องประชุมหน่วยบัณฑิต, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
42 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน Wellhess Spa Service Requirements, โรงแรมยูเรเซีย, ไทย (26 กรกฏาคม 2554 - 26 กรกฏาคม 2554)
41 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบหลักสูตร ระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 19 กรกฏาคม 2554)
40 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบหลักสูตร ระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 กรกฏาคม 2554 - 19 กรกฏาคม 2554)
39 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
38 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
37 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
36 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
35 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (13 กรกฏาคม 2554 - 13 กรกฏาคม 2554)
34 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping), ห้องประชุม N/1 ชั้น 6, ไทย (12 กรกฏาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
33 : นางสาวปรียกมล เลิศตระการนนท์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
32 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2554 - 12 กรกฏาคม 2554)
31 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย : โปรแกรมการประเมินผลวิจัย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กรกฏาคม 2554 - 5 กรกฏาคม 2554)
30 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย,ไปราชการเพื่อ ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณปี 2554, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, ไทย (27 มิถุนายน 2554 - 1 กรกฏาคม 2554)
29 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
28 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวรืไมโครซอฟท์ สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
27 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 มิถุนายน 2554 - 29 มิถุนายน 2554)
26 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
25 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนวิชา, ห้องประชุมบัวเรศ คำทองสำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (28 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2554)
24 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล, ไทย (24 มิถุนายน 2554 - 26 มิถุนายน 2554)
23 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ The Critical Care Conference in Thailand 2011, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, ไทย (23 มิถุนายน 2554 - 25 มิถุนายน 2554)
22 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมหน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป, ห้องประชุมหน่วยบัณฑิต, ไทย (17 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
21 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม พยาบาลกับการใช้ยา, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (15 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2554)
20 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
19 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
18 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
17 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
16 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 มิถุนายน 2554 - 16 มิถุนายน 2554)
15 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เทคนิคการควบคุมงาน, ห้องประชุมตึกยุทธศาสตร์, ไทย (14 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
14 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เทคนิคการควบคุมงาน, ห้องประชุมตึกยุทธศาสตร์, ไทย (14 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
13 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมยงยุทธ์ อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (14 มิถุนายน 2554 - 14 มิถุนายน 2554)
12 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (8 มิถุนายน 2554 - 10 มิถุนายน 2554)
11 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
10 : นางสาวสิริกร บุญฟู,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
9 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูล SCIMAGO, สำนักหอสมุด, ไทย (3 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
8 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี, โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 3 มิถุนายน 2554)
7 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สุดยอดเทคโนโลยีด้วย LG Network Monitor และสร้างสรรค์ สื่อ โฆษณาดิจิตอล ด้วย LG Super Sign, สำนักงานโครงการดิออฟฟิศพลัส, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
6 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบประเมินการเรียนการสอน บนระบบ CMU MIS, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
5 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สุดยอดเทคโนโลยีด้วย LG Network Monitor และสร้างสรรค์ สื่อ โฆษณาดิจิตอล ด้วย LG Super Sign, สำนักงานโครงการดิออฟฟิศพลัส, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
4 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบประเมินการเรียนการสอน บนระบบ CMU MIS, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
3 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ระบบประเมินการเรียนการสอนบนระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (2 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2554)
2 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)
1 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th