KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

265 : นางสาวกนกวรรณ พิทักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
264 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
263 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
262 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ อบรมสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
261 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (31 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556)
260 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการทบทวนและออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่", ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, ไทย (28 พฤษภาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2556)
259 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตนแบบในแต่ละภูมิภาค, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (25 พฤษภาคม 2556 - 26 พฤษภาคม 2556)
258 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
257 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
256 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (23 พฤษภาคม 2556 - 23 พฤษภาคม 2556)
255 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
254 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศีกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
253 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
252 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 พฤษภาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2556)
251 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย, ไทย (17 พฤษภาคม 2556 - 19 พฤษภาคม 2556)
250 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ, บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์, ไทย (13 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
249 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ, บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์, ไทย (13 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
248 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา "การเติมความถูกต้องให้กับการบริหาร การเงิน การคลังและงบประมาณ", โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556)
247 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ "เติมความรู้เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน", โรงแรมอโมร่า, ไทย (9 พฤษภาคม 2556 - 10 พฤษภาคม 2556)
246 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
245 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
244 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
243 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
242 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์, มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ไทย (29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
241 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
240 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
239 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
238 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (8 พฤษภาคม 2556 - 9 พฤษภาคม 2556)
237 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรนานาชาติ Survey Training, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (28 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
236 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (29 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
235 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรมทันตสุขภาพในโครงการลูกรักฟันดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
234 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมทันตสุขภาพในโครงการลูกรักฟันดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556)
233 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ ร่วมบรรเลงดนตรีพื้นเมืองในพิธีดำ อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อาวุโส, อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (19 เมษายน 2556 - 19 เมษายน 2556)
232 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ และการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2556 - 9 เมษายน 2556)
231 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ และการรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 เมษายน 2556 - 9 เมษายน 2556)
230 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยสถาบันครั้งที่ 5 "จามจุรีวิชาการ : 100 ปี วิศวะจุฬา 2556", โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (1 เมษายน 2556 - 5 เมษายน 2556)
229 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
228 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 เมษายน 2556 - 4 เมษายน 2556)
227 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ นำคณะพยาบาลศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลลำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลหัวหิน พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว, ไทย (30 มีนาคม 2556 - 3 เมษายน 2556)
226 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
225 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
224 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
223 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
222 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.), โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556)
221 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนไปทัศศึกษา, พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และพระที่นั่งวิมานเมฆ, ไทย (27 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556)
220 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนไปทัศศึกษา, พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และพระที่นั่งวิมานเมฆ, ไทย (27 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556)
219 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา, หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี, ไทย (22 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
218 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดลำปาง, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 25 มีนาคม 2556)
217 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
216 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
215 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (20 มีนาคม 2556 - 20 มีนาคม 2556)
214 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดโครงการ, หมู่บ้านโป่งลมแรง, ไทย (11 มีนาคม 2556 - 16 มีนาคม 2556)
213 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
212 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
211 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
210 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างสื่อบนแท็บเล็ต, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (12 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2556)
209 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Infrastructure Solutions Day, โรงแรมเลอ เมอริเดียน, ไทย (14 มีนาคม 2556 - 14 มีนาคม 2556)
208 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษาวัดเกตุ, ไทย (2 มกราคม 2556 - 13 มีนาคม 2556)
207 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (11 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2556)
206 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (11 มีนาคม 2556 - 11 มีนาคม 2556)
205 : นางสาวปาริฉัตร แซ่ลิ้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
204 : นางสาวปิยวรรณ นันทะพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
203 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบัน Britsh Council, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
202 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, บริติช เคานซิล, ไทย (2 มกราคม 2556 - 10 มีนาคม 2556)
201 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
200 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
199 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
198 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, ศูนย์การประชุมไบเทค, ไทย (2 มีนาคม 2556 - 2 มีนาคม 2556)
197 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
196 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
195 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
194 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
193 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
192 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
191 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
190 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
189 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
188 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
187 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานผู้ตรวจคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
186 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
185 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
184 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
183 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการสอบทานทุนและศักยภาพของ 5 ภูมิภาคและร่วมเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยในโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเต็ล, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2556 - 24 กุมภาพันธ์ 2556)
182 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม International Course on Human Subject Protection, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2556 - 15 กุมภาพันธ์ 2556)
181 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมศูนย์ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางในประชาคมอาเซียน, สภาการพยาบาล, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2556 - 12 กุมภาพันธ์ 2556)
180 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ การประชุมเพื่อให้คำปรึกษาและสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพสำหรับการประเมินคุรภาพภายใน ปีการศึกษา 2555, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2556 - 7 กุมภาพันธ์ 2556)
179 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ เสวนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Hybrid Event, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2556 - 6 กุมภาพันธ์ 2556)
178 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
177 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
176 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
175 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
174 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
173 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
172 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
171 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2556)
170 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
169 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
168 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
167 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
166 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
165 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2556 - 30 มกราคม 2556)
164 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการบริหารจัดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2556, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (4 มกราคม 2556 - 4 มกราคม 2556)
163 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2556, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 ธันวาคม 2555 - 27 ธันวาคม 2555)
162 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
161 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
160 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
159 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
158 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
157 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (24 ธันวาคม 2555 - 25 ธันวาคม 2555)
156 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ฟังการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2555 - 18 ธันวาคม 2555)
155 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิตข่าววิทยุอย่างไรให้น่าฟัง, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2555 - 18 ธันวาคม 2555)
154 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา นักวิจัยพลภาคอุตสาหกรรม, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (14 ธันวาคม 2555 - 14 ธันวาคม 2555)
153 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหลักสูตร CMU Ambassador รุ่นที่ 2, สภาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 12 ธันวาคม 2555)
152 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (8 ธันวาคม 2555 - 8 ธันวาคม 2555)
151 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (5 ธันวาคม 2555 - 7 ธันวาคม 2555)
150 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
149 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
148 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
147 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
146 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (29 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555)
145 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2555 - 28 พฤศจิกายน 2555)
144 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Best IT Solutions for Your Business Improvement, โรงแรม Kantary Hills Hotel, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
143 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Best IT Solutions for Your Business Improvement, โรงแรม Kantary Hills Hotel, ไทย (26 พฤศจิกายน 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555)
142 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อว วิถีวิจัย:วิถีสู่อนาคต, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2555 - 23 พฤศจิกายน 2555)
141 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุม HR Day 2012 what's next in HR:Ready for the Future, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า, ไทย (15 พฤศจิกายน 2555 - 16 พฤศจิกายน 2555)
140 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (30 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
139 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
138 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
137 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
136 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
135 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555)
134 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน, โรงแรมปานวิมาน, ไทย (27 ตุลาคม 2555 - 28 ตุลาคม 2555)
133 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม ระบบและกลไกการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (15 ตุลาคม 2555 - 16 ตุลาคม 2555)
132 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (15 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2555)
131 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย (15 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2555)
130 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (15 ตุลาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2555)
129 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำ TOR, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (12 ตุลาคม 2555 - 12 ตุลาคม 2555)
128 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ดำเนินโครงการ Development of Teacher Skils in Children care and the People at Sob-Kong Village,Om-Koi Municipality, Chiang Mai , อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2555 - 6 ตุลาคม 2555)
127 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (5 ตุลาคม 2555 - 5 ตุลาคม 2555)
126 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (5 ตุลาคม 2555 - 5 ตุลาคม 2555)
125 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว, อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
124 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว, อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย, ไทย (27 กันยายน 2555 - 27 กันยายน 2555)
123 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมและแจ้งแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการจัดงานวันผู้สูงอายุสากล ปี 55, บ้านธรรมปกรณ์, ไทย (26 กันยายน 2555 - 26 กันยายน 2555)
122 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมบริการวิชาการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2555 - 22 กันยายน 2555)
121 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กันยายน 2555 - 18 กันยายน 2555)
120 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กันยายน 2555 - 18 กันยายน 2555)
119 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
118 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
117 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
116 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
115 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
114 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
113 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
112 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
111 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
110 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ณ ห้องประชุมงานนโยบายและแผนฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
109 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
108 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
107 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการทบทวนการปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (10 กันยายน 2555 - 12 กันยายน 2555)
106 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ การป้องกันควบคุมในศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาระดับอนุบาล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (10 กันยายน 2555 - 10 กันยายน 2555)
105 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555, โรงแรมอัลไพน์กอลฟ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2555 - 7 กันยายน 2555)
104 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555, โรงแรมอัลไพน์กอลฟ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน, ไทย (6 กันยายน 2555 - 7 กันยายน 2555)
103 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
102 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
101 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
100 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (3 กันยายน 2555 - 3 กันยายน 2555)
99 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม, จังหวัดอุบลราชธานี, ไทย (29 สิงหาคม 2555 - 3 กันยายน 2555)
98 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (พบก-ป), โรงแรมแคนทารีฮิลล์ และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์, ไทย (27 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555)
97 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุม คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, โรงแรมรามาการ์เด้นท์, ไทย (27 สิงหาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555)
96 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554, โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม, ไทย (28 สิงหาคม 2555 - 28 สิงหาคม 2555)
95 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
94 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
93 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
92 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
91 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
90 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
89 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
88 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 26 สิงหาคม 2555)
87 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556, ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (25 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
86 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 25 สิงหาคม 2555)
85 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2555, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
84 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2555, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2555 - 24 สิงหาคม 2555)
83 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรมทุนแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 สิงหาคม 2555 - 23 สิงหาคม 2555)
82 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมทุนแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 สิงหาคม 2555 - 23 สิงหาคม 2555)
81 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
80 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
79 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
78 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
77 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
76 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (21 สิงหาคม 2555 - 21 สิงหาคม 2555)
75 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ณ ห้องประชุมงานนโยบายและแผนฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
74 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
73 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
72 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
71 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
70 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
69 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
68 : นางนงไวย์ สุติวงษ์,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
67 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
66 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
65 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
64 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
63 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
62 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
61 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
60 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
59 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
58 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องประชุมงานนโยบายและแผน, ไทย (16 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2555)
57 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
56 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
55 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
54 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
53 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
52 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
51 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
50 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน, หลองข้าวรีสอร์ท , ไทย (10 สิงหาคม 2555 - 11 สิงหาคม 2555)
49 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhanced Printing Management with HP Solution, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (9 สิงหาคม 2555 - 9 สิงหาคม 2555)
48 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
47 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างและการนำ e-Book ไปใช้ในองค์กร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (7 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
46 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ อบรม ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
45 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
44 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
43 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
42 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (6 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
41 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสร้างและการนำ e-Book ไปใช้ในองค์กร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (7 สิงหาคม 2555 - 7 สิงหาคม 2555)
40 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP, คณะแพทยศาสตร์, ไทย (31 กรกฏาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2555)
39 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ เป็นกรรมการสอบปากเปล่า, สภาการพยาบาล, ไทย (21 กรกฏาคม 2555 - 29 กรกฏาคม 2555)
38 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรมการวางงานบัญชีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินสมัยใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 กรกฏาคม 2555 - 28 กรกฏาคม 2555)
37 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (25 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
36 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างแผนที่ชีวิตเพื่อผลสำเร็จในงาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
35 : นางพวงหยก ชัยมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (25 กรกฏาคม 2555 - 26 กรกฏาคม 2555)
34 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
33 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
32 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
31 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ คณะอนุกรรมการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมพระศรีนครนทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่า, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, ไทย (18 กรกฏาคม 2555 - 18 กรกฏาคม 2555)
30 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
29 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
28 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
27 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2), โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (16 กรกฏาคม 2555 - 16 กรกฏาคม 2555)
26 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
25 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
24 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
23 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
22 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
21 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2012, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
20 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาทางวิชาการในงาน A&A Solutions Day, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (11 กรกฏาคม 2555 - 11 กรกฏาคม 2555)
19 : นางภคภรณ์ คาวาเซ่,ไปราชการเพื่อ เสวนา หัวข้อ HRM กับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ และหัวข้อ มุมมองด้านนวัตกรรมกับ HRM, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2555 - 5 กรกฏาคม 2555)
18 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ เสวนา หัวข้อ HRM กับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ และหัวข้อ มุมมองด้านนวัตกรรมกับ HRM, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2555 - 5 กรกฏาคม 2555)
17 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรมวิทยาศาสตร์ทางจิตสมัยใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 มิถุนายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555)
16 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Spa, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 28 มิถุนายน 2555)
15 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 27 มิถุนายน 2555)
14 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก, โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้, ไทย (27 มิถุนายน 2555 - 27 มิถุนายน 2555)
13 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ อบรม ไทยกับอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
12 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, ไทย (22 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
11 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, ไทย (22 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
10 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, ไทย (22 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
9 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, ไทย (22 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
8 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม ไทยกับอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 22 มิถุนายน 2555)
7 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Technology Solution Updatefor Monagement and Administration, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 21 มิถุนายน 2555)
6 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Technology Solution Updatefor Monagement and Administration, โรงแรมแชงกรีล่า, ไทย (21 มิถุนายน 2555 - 21 มิถุนายน 2555)
5 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม KM in Practice, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 มิถุนายน 2555 - 14 มิถุนายน 2555)
4 : นายกิตติศักดิ์ คำมา,ไปราชการเพื่อ อบรม One Day Linux, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (6 มิถุนายน 2555 - 6 มิถุนายน 2555)
3 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)
2 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)
1 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์, ไทย (5 มิถุนายน 2555 - 5 มิถุนายน 2555)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th