KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

279 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 ธันวาคม 2557)
278 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
277 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
276 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
275 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
274 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ อบรมสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2557)
273 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 13 กรกฏาคม 2557)
272 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 13 กรกฏาคม 2557)
271 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มีนาคม 2557 - 13 กรกฏาคม 2557)
270 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม Interactive Media Application ด้วย Unity : Basic Course, บริษัท CKA Chiang Mai, ไทย (19 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
269 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน, ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
268 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ อบรม Interactive Media Application ด้วย Unity : Basic Course, บริษัท CKA Chiang Mai, ไทย (19 พฤษภาคม 2557 - 30 พฤษภาคม 2557)
267 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการใช้โปรแกรมแบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (29 พฤษภาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2557)
266 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ, โรงแรมเดอะปารค์, ไทย (28 พฤษภาคม 2557 - 28 พฤษภาคม 2557)
265 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (23 พฤษภาคม 2557 - 25 พฤษภาคม 2557)
264 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10/2557, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
263 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
262 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
261 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ ประชุม The THOHUN Annual Conference, โรงแรมโนโวเทล สยาม, ไทย (22 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557)
260 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 50 ปีทศวรรษ มช. ณ ประเทศมาเลเซีย, Universiti Kebangsaan Malaysia, ไทย (4 พฤษภาคม 2557 - 11 พฤษภาคม 2557)
259 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูล สุขภาพ 25 DHIS, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (8 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557)
258 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
257 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
256 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
255 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
254 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
253 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
252 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
251 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนา "Updote ประเด็นในมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ TFRS ปี 2556", โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
250 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
249 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
248 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
247 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
246 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
245 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
244 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
243 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
242 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
241 : นางจริยา ใบผ่อง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
240 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
239 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
238 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
237 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
236 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
235 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
234 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
233 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
232 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
231 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
230 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
229 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
228 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
227 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
226 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน", สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง, ไทย (26 เมษายน 2557 - 26 เมษายน 2557)
225 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปริญญาคระการสื่อสารมวลชน และคณะเศรษฐศาสตร์ และการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, ไทย (23 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2557)
224 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปริญญาคระการสื่อสารมวลชน และคณะเศรษฐศาสตร์ และการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, ไทย (23 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2557)
223 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปริญญาคระการสื่อสารมวลชน และคณะเศรษฐศาสตร์ และการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, ไทย (23 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2557)
222 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 เมษายน 2557 - 9 เมษายน 2557)
221 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 เมษายน 2557 - 9 เมษายน 2557)
220 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สตวรรษที่ 11 : Update Orthopedic Nursing in 21st Century, โรงแรมลานนาพาเลซ, ไทย (31 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557)
219 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 "พัฒนางานพัฒนาสุข", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 มีนาคม 2557 - 29 มีนาคม 2557)
218 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 "พัฒนางานพัฒนาสุข", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 มีนาคม 2557 - 29 มีนาคม 2557)
217 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 "พัฒนางานพัฒนาสุข", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 มีนาคม 2557 - 29 มีนาคม 2557)
216 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ ITSC Comer, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557)
215 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557)
214 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 17 มีนาคม 2557)
213 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 17 มีนาคม 2557)
212 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 17 มีนาคม 2557)
211 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (17 มีนาคม 2557 - 17 มีนาคม 2557)
210 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557 และ 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
209 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557 และ 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
208 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรม ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2557 และ 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (14 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
207 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 14 มีนาคม 2557)
206 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2557)
205 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตร "Network Cabling System", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2557)
204 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาหลักสูตร "Network Cabling System", สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (12 มีนาคม 2557 - 12 มีนาคม 2557)
203 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต, ไทย (10 มีนาคม 2557 - 11 มีนาคม 2557)
202 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกข้อมูลงบเดือนวันลาในระบบ CMU-HR, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2557 - 5 มีนาคม 2557)
201 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกข้อมูลงบเดือนวันลาในระบบ CMU-HR, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2557 - 5 มีนาคม 2557)
200 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกข้อมูลงบเดือนวันลาในระบบ CMU-HR, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 มีนาคม 2557 - 5 มีนาคม 2557)
199 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินทางและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย, อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.), ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มีนาคม 2557)
198 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
197 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
196 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
195 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุม การวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนบนฐานการพัฒนาชุมชนใน 5 ตำบล, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" ลำพูน, ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
194 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2557 - 23 กุมภาพันธ์ 2557)
193 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CMU USR และการบรรยายพิเศษ Social engagement, สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2557)
192 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม นโยบายดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการใช้โปรแกรมแบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2557)
191 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ONE Hp on Tour, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
190 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา โซลูชั่นไอทีก้าวไปกับเทคโนโลยี 2014, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
189 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ONE Hp on Tour, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
188 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา โซลูชั่นไอทีก้าวไปกับเทคโนโลยี 2014, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18 กุมภาพันธ์ 2557)
187 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
186 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
185 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
184 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
183 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ คุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557)
182 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557, สภาการพยาบาล, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2557)
181 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Secure the Future with Bosch Solution, โรงแรมแชงกรี-ลา, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2557)
180 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่", โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, ไทย (27 มกราคม 2557 - 29 มกราคม 2557)
179 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม การเขียนโครงการ การประเมินผลโครงการ และการเขียนรายงาน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (27 มกราคม 2557 - 28 มกราคม 2557)
178 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (25 มกราคม 2557 - 26 มกราคม 2557)
177 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ, สภาการพยาบาล, ไทย (17 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557)
176 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
175 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
174 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
173 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
172 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
171 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
170 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
169 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
168 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2557, สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
167 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ.3-4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
166 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ.3-4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
165 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ.3-4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
164 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุม ทันโลกกับเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5, โรงแรมนารายณ์, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
163 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ.3-4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
162 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล มคอ.3-4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556)
161 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Smart IT for Executive Personal Assistants and Young Talents, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 23 ธันวาคม 2556)
160 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Smart IT for Executive Personal Assistants and Young Talents, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 23 ธันวาคม 2556)
159 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Smart IT for Executive Personal Assistants and Young Talents, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 ธันวาคม 2556 - 23 ธันวาคม 2556)
158 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
157 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
156 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
155 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
154 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
153 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
152 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
151 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
150 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
149 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
148 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
147 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
146 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
145 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
144 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข, โรงแรม My Tree House, ไทย (21 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556)
143 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (18 ธันวาคม 2556 - 18 ธันวาคม 2556)
142 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Q&A ตอบคำถามเพื่อหาคำตอบ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2556 - 17 ธันวาคม 2556)
141 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ การพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (16 ธันวาคม 2556 - 16 ธันวาคม 2556)
140 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2556, สภาการพยาบาล, ไทย (13 ธันวาคม 2556 - 13 ธันวาคม 2556)
139 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
138 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและพัฒนาการเรียนรู้เกียรติปรีชา, ไทย (11 พฤศจิกายน 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
137 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและพัฒนาการเรียนรู้เกียรติปรีชา, ไทย (11 พฤศจิกายน 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
136 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 ธันวาคม 2556 - 12 ธันวาคม 2556)
135 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
134 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
133 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (11 ธันวาคม 2556 - 11 ธันวาคม 2556)
132 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (10 ธันวาคม 2556 - 10 ธันวาคม 2556)
131 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง, ไทย (9 ธันวาคม 2556 - 9 ธันวาคม 2556)
130 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 6 ธันวาคม 2556)
129 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (4 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
128 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (2 ธันวาคม 2556 - 4 ธันวาคม 2556)
127 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2557, สภาการพยาบาล, ไทย (29 พฤศจิกายน 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556)
126 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม และบริการสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 28 พฤศจิกายน 2556)
125 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม และบริการสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 28 พฤศจิกายน 2556)
124 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม และบริการสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (28 พฤศจิกายน 2556 - 28 พฤศจิกายน 2556)
123 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2556 - 27 พฤศจิกายน 2556)
122 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2556 - 27 พฤศจิกายน 2556)
121 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤศจิกายน 2556 - 27 พฤศจิกายน 2556)
120 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สนับสนุนงานด้านเทคนิคการจัดโครงการการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (27 พฤศจิกายน 2556 - 27 พฤศจิกายน 2556)
119 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา รู้ทัน รุก รับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่สู่ตลาดอาเซียน , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน, ไทย (20 พฤศจิกายน 2556 - 20 พฤศจิกายน 2556)
118 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (14 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2556)
117 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (14 พฤศจิกายน 2556 - 15 พฤศจิกายน 2556)
116 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2556 - 12 พฤศจิกายน 2556)
115 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (12 พฤศจิกายน 2556 - 12 พฤศจิกายน 2556)
114 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
113 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
112 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
111 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
110 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2556 - 9 พฤศจิกายน 2556)
109 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สนับสนุนงานด้านเทคนิคการจัดโครงการการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ, โรงพยาบาลสารภี, ไทย (4 พฤศจิกายน 2556 - 4 พฤศจิกายน 2556)
108 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
107 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
106 : นางสาวดวงเดือน บุดดา,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
105 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เชียงใหม่, ไทย (2 พฤศจิกายน 2556 - 2 พฤศจิกายน 2556)
104 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ประชาคมอาเซียน : สะท้อนคิดและถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2556 - 22 ตุลาคม 2556)
103 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีเปิดค่ายอาสาเพื่อดำเนินการสร้างส้วมซึมให้กับชุมชน, หมู่บ้านยางเปา อ.อมก๋อย เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2556)
102 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา IBM Smarter Analytic Workshop, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2556 - 15 ตุลาคม 2556)
101 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา IBM Smarter Analytic Workshop, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2556 - 15 ตุลาคม 2556)
100 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา IBM Smarter Analytic Workshop, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (15 ตุลาคม 2556 - 15 ตุลาคม 2556)
99 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ, อาคารมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ไทย (14 ตุลาคม 2556 - 15 ตุลาคม 2556)
98 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (13 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556)
97 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, ไทย (7 ตุลาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2556)
96 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ อบรมการนำเสนอระบบฐานข้อมูลผู้บริจาคทรัพย์สินและการนำข้อมูลผู้บริจาคมาประกอบการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
95 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรมการนำเสนอระบบฐานข้อมูลผู้บริจาคทรัพย์สินและการนำข้อมูลผู้บริจาคมาประกอบการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชฯ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (30 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
94 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, โรงแรมรามาการ์เด้นส์, ไทย (28 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
93 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2555, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2556)
92 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2555, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2556)
91 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 กันยายน 2556 - 20 กันยายน 2556)
90 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสาธิตนวัตกรรมเครื่องฉายภาพและการใช้มัลติมีเดียในหน่วยงาน, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2556 - 19 กันยายน 2556)
89 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การสาธิตนวัตกรรมเครื่องฉายภาพและการใช้มัลติมีเดียในหน่วยงาน, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2556 - 19 กันยายน 2556)
88 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (12 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2556)
87 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2013, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
86 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2013, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
85 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2013, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
84 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2013, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
83 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Day 2013, โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน, ไทย (6 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556)
82 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
81 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
80 : นางจุดารัตน์ ชิดทอง,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
79 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2556, โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (29 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556)
78 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง HP Enterprise Day : Make you business with the Intelligence solutions, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2556 - 28 สิงหาคม 2556)
77 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2556 - 28 สิงหาคม 2556)
76 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง HP Enterprise Day : Make you business with the Intelligence solutions, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2556 - 28 สิงหาคม 2556)
75 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
74 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556)
73 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง HP Enterprise Day : Make you business with the Intelligence solutions, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (22 สิงหาคม 2556 - 22 สิงหาคม 2556)
72 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
71 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556)
70 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2, กรมสุขภาพจิต, ไทย (15 สิงหาคม 2556 - 15 สิงหาคม 2556)
69 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
68 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
67 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
66 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
65 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
64 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
63 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
62 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
61 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
60 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (12 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2556)
59 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมืองในพิธีทำบุญฯ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ศาลาธรรม, ไทย (8 สิงหาคม 2556 - 8 สิงหาคม 2556)
58 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 19, โรงแรมมิราเคิล, ไทย (6 สิงหาคม 2556 - 6 สิงหาคม 2556)
57 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม Fundamental GCP Training, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
56 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556)
55 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ การใช้อีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 กรกฏาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2556)
54 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ การใช้อีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (31 กรกฏาคม 2556 - 31 กรกฏาคม 2556)
53 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-GP, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 28 กรกฏาคม 2556)
52 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-GP, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 28 กรกฏาคม 2556)
51 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
50 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
49 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
48 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
47 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
46 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
45 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
44 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
43 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
42 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (27 กรกฏาคม 2556 - 27 กรกฏาคม 2556)
41 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
40 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
39 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
38 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
37 : นางสาวโสภา กรรณสูต,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
36 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
35 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
34 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2556 การเรียนรู้ดิจิตัล และโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 26 กรกฏาคม 2556)
33 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
32 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
31 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์, ไทย (25 กรกฏาคม 2556 - 25 กรกฏาคม 2556)
30 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมพิจารณาการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากสารเคมี, สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 กรกฏาคม 2556 - 24 กรกฏาคม 2556)
29 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ อบรม กรณีพิเศษต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
28 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรม กรณีพิเศษต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
27 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ อบรม กรณีพิเศษต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา, สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 กรกฏาคม 2556 - 19 กรกฏาคม 2556)
26 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Get IT Right : Next Trend 2013, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (17 กรกฏาคม 2556 - 17 กรกฏาคม 2556)
25 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Get IT Right : Next Trend 2013, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (17 กรกฏาคม 2556 - 17 กรกฏาคม 2556)
24 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Get IT Right : Next Trend 2013, โรงแรมแคนทารีฮิลล์, ไทย (17 กรกฏาคม 2556 - 17 กรกฏาคม 2556)
23 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ อบรมสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
22 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
21 : นางสาวกนกวรรณ พิทักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
20 : นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา,ไปราชการเพื่อ อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556)
19 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2556 - 11 กรกฏาคม 2556)
18 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ ประชุม ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล : นักศึกษาพยาบาลยุคใหม่ก้าวไกลด้วยโรคหัวใจไร้ควันบุหรี่, โรงแรมอลิซาเบธ, ไทย (6 กรกฏาคม 2556 - 7 กรกฏาคม 2556)
17 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556)
16 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556)
15 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (30 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556)
14 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ อบรม การป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค สำหรับครูอนามัยของสถานศึกษาระดับอนุบาล/ครูพี่เลี้ยงของสถานรับเลี้ยงเด็ก เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธาณสุขที่เกี่ยวข้องของโรงพยบาบาลเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ, โรงแรมพงพิงค์ทาวเวอร์, ไทย (27 มิถุนายน 2556 - 27 มิถุนายน 2556)
13 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
12 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันภาษา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
11 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันภาษา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
10 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
9 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
8 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
7 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2556 - 20 มิถุนายน 2556)
6 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุม วางแผนการดูแลสุขภาพและกำหนดรูปแบบฐานข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กเล็ก, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (19 มิถุนายน 2556 - 19 มิถุนายน 2556)
5 : นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
4 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี, ไทย (15 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2556)
3 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง NEXT in Next Generation Firewall on FortiOS 5.0 ของ Fortinet, โรงแรม ชีค อิซทาน่า, ไทย (14 มิถุนายน 2556 - 14 มิถุนายน 2556)
2 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน UNISERV OPEN HOUSE, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)
1 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน UNISERV OPEN HOUSE, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th