KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

453 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
452 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
451 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
450 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
449 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
448 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
447 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงานด้านการเงินและพัสดุจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สู่รุ่นน้อง, อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2558 - 30 กรกฏาคม 2558)
446 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
445 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (29 กรกฏาคม 2558 - 29 กรกฏาคม 2558)
444 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, โรงแรมเดอะปาร์ค, ไทย (21 กรกฏาคม 2558 - 24 กรกฏาคม 2558)
443 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี VMware, โรงแรม The Express Hotel and Convention Centre, ไทย (23 กรกฏาคม 2558 - 23 กรกฏาคม 2558)
442 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
441 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
440 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41, โรงแรมกรีนแลค, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
439 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน, ไทย (18 กรกฏาคม 2558 - 18 กรกฏาคม 2558)
438 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สภาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 มิถุนายน 2558 - 17 กรกฏาคม 2558)
437 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Blackmagic Design Revolutionary Video Technology Workshop Chiang Mai 2015, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (16 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
436 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
435 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (16 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
434 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Blackmagic Design Revolutionary Video Technology Workshop Chiang Mai 2015, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (16 กรกฏาคม 2558 - 16 กรกฏาคม 2558)
433 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
432 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมจัดวางแผนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ มช, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
431 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
430 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม Manuscript Writing Workshop, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (13 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
429 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
428 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
427 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
426 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2558)
425 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดภูเก็ต, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
424 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาซอฟแวร์บนฮาร์ดแวร์ Internet Thing และ Cloud Services, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
423 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดภูเก็ต, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
422 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาซอฟแวร์บนฮาร์ดแวร์ Internet Thing และ Cloud Services, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
421 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดภูเก็ต, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
420 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558, ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ไทย (11 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
419 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558, ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ไทย (11 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
418 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558, ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, ไทย (11 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
417 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดภูเก็ต, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
416 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน, โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล เชียงราย, ไทย (11 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
415 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาซอฟแวร์บนฮาร์ดแวร์ Internet Thing และ Cloud Services, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
414 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน, โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล เชียงราย, ไทย (11 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
413 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, คณะพยาบาลศาสตร์ และจังหวัดภูเก็ต, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 12 กรกฏาคม 2558)
412 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
411 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
410 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
409 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
408 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
407 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
406 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
405 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
404 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
403 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
402 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
401 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
400 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
399 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
398 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
397 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
396 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
395 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
394 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2015, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
393 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
392 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
391 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
390 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
389 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2015, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
388 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
387 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
386 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
385 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
384 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
383 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
382 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
381 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558, โรงแรมไอบิสสไตส์, ไทย (10 กรกฏาคม 2558 - 10 กรกฏาคม 2558)
380 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
379 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559, โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย, ไทย (9 กรกฏาคม 2558 - 9 กรกฏาคม 2558)
378 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
377 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุมสาธิตการใช้งานระบบและชี้แจงเรื่องข้อมูลประสิทธิภาพอาคาร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
376 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
375 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมสาธิตการใช้งานระบบและชี้แจงเรื่องข้อมูลประสิทธิภาพอาคาร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 กรกฏาคม 2558 - 8 กรกฏาคม 2558)
374 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (7 กรกฏาคม 2558 - 7 กรกฏาคม 2558)
373 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
372 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (6 กรกฏาคม 2558 - 6 กรกฏาคม 2558)
371 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, ไทย (4 กรกฏาคม 2558 - 5 กรกฏาคม 2558)
370 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย (30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558)
369 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ในสังกัดมหาวิทยาลัย, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (2 กรกฏาคม 2558 - 2 กรกฏาคม 2558)
368 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมอาสาจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2558, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (2 กรกฏาคม 2558 - 2 กรกฏาคม 2558)
367 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมอาสาจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2558, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (2 กรกฏาคม 2558 - 2 กรกฏาคม 2558)
366 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
365 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (28 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
364 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
363 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6", สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558)
362 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
361 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
360 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
359 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
358 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
357 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
356 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (27 มิถุนายน 2558 - 27 มิถุนายน 2558)
355 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง, ไทย (26 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
354 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสุนน, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
353 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสุนน, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ไทย (25 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558)
352 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนร่วมกัน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558)
351 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนร่วมกัน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558)
350 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย เจาะลึก CMU Scholarly Research Report สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย, สำนักหอสมุด, ไทย (24 มิถุนายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558)
349 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ, เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (20 มิถุนายน 2558 - 20 มิถุนายน 2558)
348 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มิถุนายน 2558 - 19 มิถุนายน 2558)
347 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 3, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (12 มิถุนายน 2558 - 13 มิถุนายน 2558)
346 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 3, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค, ไทย (12 มิถุนายน 2558 - 13 มิถุนายน 2558)
345 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
344 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
343 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
342 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
341 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
340 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
339 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
338 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กองพัฒนานักศึกษา, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
337 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท, ไทย (11 มิถุนายน 2558 - 11 มิถุนายน 2558)
336 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (10 มิถุนายน 2558 - 10 มิถุนายน 2558)
335 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
334 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (9 มิถุนายน 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
333 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
332 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558)
331 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
330 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
329 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ประชุม การคำนวณประสิทธิภาพการใช้อาคารเพื่อสาธิตและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
328 : นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
327 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
326 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
325 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
324 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุม การคำนวณประสิทธิภาพการใช้อาคารเพื่อสาธิตและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
323 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
322 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
321 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
320 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
319 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 มิถุนายน 2558 - 8 มิถุนายน 2558)
318 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (6 มิถุนายน 2558 - 7 มิถุนายน 2558)
317 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
316 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
315 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
314 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
313 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (3 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2558)
312 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
311 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
310 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
309 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
308 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
307 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
306 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
305 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับประกันคุณภาพการศึกษารายหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2557, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มิถุนายน 2558 - 4 มิถุนายน 2558)
304 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน, ไทย (30 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558)
303 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558)
302 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558)
301 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
300 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (26 พฤษภาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2558)
299 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (25 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2558)
298 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (23 พฤษภาคม 2558 - 23 พฤษภาคม 2558)
297 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
296 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 22 พฤษภาคม 2558)
295 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (21 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558)
294 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบ มคอ. 2 บน CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
293 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบ มคอ. 2 บน CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
292 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบ มคอ. 2 บน CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
291 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบ มคอ. 2 บน CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (19 พฤษภาคม 2558 - 19 พฤษภาคม 2558)
290 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (9 พฤษภาคม 2558 - 10 พฤษภาคม 2558)
289 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่, ไทย (8 พฤษภาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2558)
288 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการจัดการความรู้จากงานวิจัย ครั้งที่ 4, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558)
287 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสือมวลชน ครั้งที่ 2/2558, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 เมษายน 2558 - 28 เมษายน 2558)
286 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
285 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
284 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
283 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2558)
282 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
281 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสถิติทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
280 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 เมษายน 2558 - 17 เมษายน 2558)
279 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Smart Technology Summit 2015, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
278 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Smart Technology Summit 2015, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (8 เมษายน 2558 - 8 เมษายน 2558)
277 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2558 - 7 เมษายน 2558)
276 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2558 - 7 เมษายน 2558)
275 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการมืออาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 เมษายน 2558 - 7 เมษายน 2558)
274 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
273 : นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
272 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
271 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
270 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
269 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
268 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
267 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
266 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
265 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
264 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
263 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
262 : นางนภาพร คิดการงาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
261 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
260 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
259 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
258 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
257 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
256 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
255 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
254 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
253 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
252 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
251 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
250 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
249 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
248 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
247 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
246 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
245 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
244 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
243 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
242 : นางผกามาศ ใจใหญ่,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
241 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
240 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
239 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
238 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
237 : นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
236 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
235 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
234 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
233 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
232 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
231 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
230 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
229 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
228 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
227 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
226 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558, ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ไทย (2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558)
225 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558)
224 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558)
223 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558)
222 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ อบรมอาสาจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (4 เมษายน 2558 - 4 เมษายน 2558)
221 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558)
220 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558)
219 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (1 เมษายน 2558 - 1 เมษายน 2558)
218 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
217 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (27 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558)
216 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน 2 Thailand Domestic MICE Mart, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (26 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558)
215 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
214 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
213 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
212 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (25 มีนาคม 2558 - 25 มีนาคม 2558)
211 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 มีนาคม 2558 - 23 มีนาคม 2558)
210 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (23 มีนาคม 2558 - 23 มีนาคม 2558)
209 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transformed Business Thinking To Digital Economics, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
208 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Transformed Business Thinking To Digital Economics, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (19 มีนาคม 2558 - 19 มีนาคม 2558)
207 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับสือมวลชน ครั้งที่ 1/2558, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
206 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
205 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
204 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2558 - 17 มีนาคม 2558)
203 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (12 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2558)
202 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (12 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2558)
201 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมพัมนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 8 มีนาคม 2558)
200 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (7 มีนาคม 2558 - 7 มีนาคม 2558)
199 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ : e-Budget และ e-Project, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
198 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ : e-Budget และ e-Project, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
197 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ : e-Budget และ e-Project, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
196 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ : e-Budget และ e-Project, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558)
195 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (27 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มีนาคม 2558)
194 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ระบบการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกาา 2557, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (2 มีนาคม 2558 - 2 มีนาคม 2558)
193 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย, ไทย (28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558)
192 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558)
191 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ อบรม สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (21 กุมภาพันธ์ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2558)
190 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2558 - 18 กุมภาพันธ์ 2558)
189 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
188 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก), ไทย (16 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558)
187 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2, เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย, ไทย (14 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2558)
186 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
185 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (12 กุมภาพันธ์ 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558)
184 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาค้ำประกัน, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
183 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาค้ำประกัน, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
182 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาค้ำประกัน, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
181 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาค้ำประกัน, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2558)
180 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ปรึกษาหารือคณะทำงาน, ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย, ไทย (8 กุมภาพันธ์ 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2558)
179 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการบัญชี กลุ่มที่ 1, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
178 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการบัญชี กลุ่มที่ 1, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
177 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและการบัญชี กลุ่มที่ 1, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
176 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะระบบ CMU e-Planning, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2558 - 3 กุมภาพันธ์ 2558)
175 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะระบบ CMU e-Planning, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2558 - 3 กุมภาพันธ์ 2558)
174 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558)
173 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (27 มกราคม 2558 - 27 มกราคม 2558)
172 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (27 มกราคม 2558 - 27 มกราคม 2558)
171 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (25 มกราคม 2558 - 25 มกราคม 2558)
170 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (24 มกราคม 2558 - 24 มกราคม 2558)
169 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (16 มกราคม 2558 - 16 มกราคม 2558)
168 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษด้วยผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเบ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มกราคม 2558 - 13 มกราคม 2558)
167 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี, ไทย (10 มกราคม 2558 - 11 มกราคม 2558)
166 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 ธันวาคม 2557)
165 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มร่างรูปแบบการจัดการ ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน, ไทย (27 ธันวาคม 2557 - 28 ธันวาคม 2557)
164 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี, ไทย (27 ธันวาคม 2557 - 28 ธันวาคม 2557)
163 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังข้อชี้แจงระบบการเบิกค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2557)
162 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังข้อชี้แจงระบบการเบิกค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในระบบ CMU MIS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 ธันวาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2557)
161 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับระบบ e-Visaซึ่งเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามนโยบาย CMU Digital University, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 ธันวาคม 2557 - 24 ธันวาคม 2557)
160 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม Early Intervention by Early Start Denver Model for Autism Spectrun Disorder, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (15 ธันวาคม 2557 - 16 ธันวาคม 2557)
159 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ อบรม กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (16 ธันวาคม 2557 - 16 ธันวาคม 2557)
158 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 14 ธันวาคม 2557)
157 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
156 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
155 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
154 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
153 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
152 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
151 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
150 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรม Update ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (13 ธันวาคม 2557 - 13 ธันวาคม 2557)
149 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (1 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557)
148 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัย, ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ไทย (2 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557)
147 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนโลกออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 ธันวาคม 2557 - 1 ธันวาคม 2557)
146 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ อบรม จ้าวแห่งการสื่อสาร, โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์, ไทย (30 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557)
145 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ อบรม ปลุกยักษ์, โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์, ไทย (29 พฤศจิกายน 2557 - 29 พฤศจิกายน 2557)
144 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.), โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (28 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557)
143 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาเว็ปไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 พฤศจิกายน 2557 - 26 พฤศจิกายน 2557)
142 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557)
141 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557)
140 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับปรุงฐานข้อมูลอาคารสถานที่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (24 พฤศจิกายน 2557 - 24 พฤศจิกายน 2557)
139 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน KM Day ครั้งที่ 8, สำนักหอสมุด, ไทย (19 พฤศจิกายน 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557)
138 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน KM Day ครั้งที่ 8, สำนักหอสมุด, ไทย (19 พฤศจิกายน 2557 - 19 พฤศจิกายน 2557)
137 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว, โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 พฤศจิกายน 2557 - 18 พฤศจิกายน 2557)
136 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
135 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
134 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
133 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
132 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
131 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
130 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
129 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
128 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
127 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
126 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
125 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
124 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
123 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
122 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
121 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
120 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
119 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
118 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
117 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
116 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
115 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
114 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
113 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
112 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
111 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
110 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรม ibis Styies Chiang Mai, ไทย (15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557)
109 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
108 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
107 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
106 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
105 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
104 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
103 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
102 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
101 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
100 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
99 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
98 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
97 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
96 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
95 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
94 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
93 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
92 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
91 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
90 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
89 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
88 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
87 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
86 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
85 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557)
84 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (8 พฤศจิกายน 2557 - 8 พฤศจิกายน 2557)
83 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (6 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
82 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (7 พฤศจิกายน 2557 - 7 พฤศจิกายน 2557)
81 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2557 - 4 พฤศจิกายน 2557)
80 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง, ไทย (2 พฤศจิกายน 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557)
79 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (1 พฤศจิกายน 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557)
78 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2, โรงแรมมารวยการ์เด้น, ไทย (29 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557)
77 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การพิจารณาคนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557)
76 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การพิจารณาคนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 ตุลาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557)
75 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
74 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (24 ตุลาคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557)
73 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่, อ.แม่วาง เชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2557)
72 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่, อ.แม่วาง เชียงใหม่, ไทย (22 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2557)
71 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (18 ตุลาคม 2557 - 18 ตุลาคม 2557)
70 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (17 ตุลาคม 2557 - 17 ตุลาคม 2557)
69 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (11 ตุลาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2557)
68 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Journey to VDI Solution, ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา, ไทย (9 ตุลาคม 2557 - 9 ตุลาคม 2557)
67 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558, ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2557 - 1 ตุลาคม 2557)
66 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558, ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2557 - 1 ตุลาคม 2557)
65 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558, ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2557 - 1 ตุลาคม 2557)
64 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558, ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 ตุลาคม 2557 - 1 ตุลาคม 2557)
63 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
62 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (29 กันยายน 2557 - 29 กันยายน 2557)
61 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
60 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
59 : นางสาวจตุพร คุณยศยิ่ง,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 กันยายน 2557 - 25 กันยายน 2557)
58 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
57 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (23 กันยายน 2557 - 23 กันยายน 2557)
56 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557)
55 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (14 กรกฏาคม 2557 - 19 กันยายน 2557)
54 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Business Continuity Planning and Mobility, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (18 กันยายน 2557 - 18 กันยายน 2557)
53 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Business Continuity Planning and Mobility, โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, ไทย (18 กันยายน 2557 - 18 กันยายน 2557)
52 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน, อะเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท, ไทย (15 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2557)
51 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
50 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
49 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
48 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
47 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
46 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
45 : นายอังคาร กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2557)
44 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2557)
43 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
42 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
41 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (10 กันยายน 2557 - 10 กันยายน 2557)
40 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร จากรุ่นสู่่รุ่น, โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์, ไทย (8 กันยายน 2557 - 8 กันยายน 2557)
39 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก, โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท, ไทย (7 กันยายน 2557 - 7 กันยายน 2557)
38 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (5 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
37 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ไทย (6 กันยายน 2557 - 6 กันยายน 2557)
36 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
35 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
34 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (3 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
33 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต", อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (4 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
32 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
31 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต", อิมแพค เมืองทองธานี, ไทย (4 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
30 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
29 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2557 - 5 กันยายน 2557)
28 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ อบรม คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
27 : นางตุ่นคำ อุปะมิน,ไปราชการเพื่อ อบรม คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
26 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล,ไปราชการเพื่อ อบรม คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
25 : นางสมพร ใจสูง,ไปราชการเพื่อ อบรม คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 5, โรงแรมอโมร่า ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (1 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2557)
24 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างเครื่องมือ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยอ้อ ลำพูน, ไทย (1 กันยายน 2557 - 1 กันยายน 2557)
23 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรม การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อความร่วมมือ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (28 สิงหาคม 2557 - 28 สิงหาคม 2557)
22 : นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (26 สิงหาคม 2557 - 26 สิงหาคม 2557)
21 : รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 23 สิงหาคม 2557)
20 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา HR North Forum 2014, โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน, ไทย (22 สิงหาคม 2557 - 22 สิงหาคม 2557)
19 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2557 สายปฏิบัติการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 สิงหาคม 2557 - 21 สิงหาคม 2557)
18 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2557 สายปฏิบัติการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 สิงหาคม 2557 - 21 สิงหาคม 2557)
17 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2557 สายปฏิบัติการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 สิงหาคม 2557 - 21 สิงหาคม 2557)
16 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ Life Coach for happiness and success, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (21 สิงหาคม 2557 - 21 สิงหาคม 2557)
15 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2557 สายปฏิบัติการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (18 สิงหาคม 2557 - 21 สิงหาคม 2557)
14 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
13 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
12 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
11 : นายอภิชาติ กาศโอสถ,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา, ไทย (1 พฤษภาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
10 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ประชุม ห้องสมุดของเล่นต้นแบบสำหรบชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, ไทย (14 สิงหาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557)
9 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้แทนลูกจ้างส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, ไทย (8 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
8 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
7 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
6 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
5 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 8 สิงหาคม 2557)
4 : นางสาวมนัสวี ขนอม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
3 : นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (6 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
2 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมสรุปไวยกรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ในภาษาอังกฏษ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2557)
1 : นางพิศมัย บุญยัง,ไปราชการเพื่อ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2557 - 4 สิงหาคม 2557)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th