KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

503 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
502 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
501 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
500 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 11 กันยายน 2559)
499 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
498 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
497 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
496 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559)
495 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
494 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
493 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
492 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
491 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
490 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
489 : นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
488 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
487 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
486 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
485 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ, โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 31 กรกฏาคม 2559)
484 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ออมเงิน อย่างมี ltep เก็บอย่างมี Style, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2559 - 30 กรกฏาคม 2559)
483 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
482 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 3, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
481 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
480 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 3, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
479 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
478 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 29 กรกฏาคม 2559)
477 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
476 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
475 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
474 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
473 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
472 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA Show & Share, โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว, ไทย (28 กรกฏาคม 2559 - 28 กรกฏาคม 2559)
471 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
470 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
469 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
468 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), Vieng Joom On Teahouse, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
467 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
466 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Why HP Original, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, ไทย (27 กรกฏาคม 2559 - 27 กรกฏาคม 2559)
465 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
464 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
463 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
462 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
461 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
460 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ PMAT, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
459 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 กรกฏาคม 2559 - 26 กรกฏาคม 2559)
458 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง, ไทย (21 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
457 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง, ไทย (21 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
456 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง, ไทย (21 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
455 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
454 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง, ไทย (21 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
453 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
452 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (23 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
451 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง, ไทย (21 กรกฏาคม 2559 - 24 กรกฏาคม 2559)
450 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
449 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
448 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
447 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 พฤษภาคม 2559 - 16 กรกฏาคม 2559)
446 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ นำผู้รับทุนนานาชาติ ทัศนศึกษา, กรุงเทพมหานคร, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
445 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
444 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
443 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
442 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรม TQA Criteria 2016, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (13 กรกฏาคม 2559 - 15 กรกฏาคม 2559)
441 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
440 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
439 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
438 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
437 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
436 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solution Day 2016, โรงแรมออลิเดย์อินน์, ไทย (14 กรกฏาคม 2559 - 14 กรกฏาคม 2559)
435 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
434 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
433 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
432 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษบุคลากร หลักสูตรที่ 5 Internet of Things: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (5 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
431 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
430 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
429 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
428 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
427 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
426 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
425 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
424 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
423 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
422 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
421 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
420 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559, โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 10 กรกฏาคม 2559)
419 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3, โรงแรมอมารี ดอนเมือง, ไทย (9 กรกฏาคม 2559 - 9 กรกฏาคม 2559)
418 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม หมอต้นไม้, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 8 กรกฏาคม 2559)
417 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา The Digital Workplae : ก้าวให้ทันกับวิถีการทำงานที่ทันสมัย, โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 7 กรกฏาคม 2559)
416 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา The Digital Workplae : ก้าวให้ทันกับวิถีการทำงานที่ทันสมัย, โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (7 กรกฏาคม 2559 - 7 กรกฏาคม 2559)
415 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร หลักสูตรที่ 1 System Analyst : การวิเคราะห์ระบบ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย (28 มิถุนายน 2559 - 3 กรกฏาคม 2559)
414 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University, ไทย (29 มิถุนายน 2559 - 2 กรกฏาคม 2559)
413 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565), โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (25 มิถุนายน 2559 - 26 มิถุนายน 2559)
412 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
411 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
410 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
409 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
408 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, ไทย (23 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559)
407 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 มิถุนายน 2559)
406 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 21 มิถุนายน 2559)
405 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติกลุ่ม A2C, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
404 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
403 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
402 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
401 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Filing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
400 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
399 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
398 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
397 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
396 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ประชุม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
395 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Filing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 มิถุนายน 2559 - 20 มิถุนายน 2559)
394 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2559, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มิถุนายน 2559 - 13 มิถุนายน 2559)
393 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
392 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
391 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
390 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา, สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์, ไทย (10 มิถุนายน 2559 - 11 มิถุนายน 2559)
389 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (9 มิถุนายน 2559 - 9 มิถุนายน 2559)
388 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
387 : นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
386 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
385 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
384 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
383 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ อบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU", โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา, ไทย (6 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559)
382 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วม Site Visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครื่อข่ายพื้นที่จังหวัดสุโขทัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, ไทย (4 มิถุนายน 2559 - 4 มิถุนายน 2559)
381 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน, โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (3 มิถุนายน 2559 - 3 มิถุนายน 2559)
380 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 2 มิถุนายน 2559)
379 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 มิถุนายน 2559 - 2 มิถุนายน 2559)
378 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (30 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2559)
377 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
376 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
375 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
374 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
373 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
372 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
371 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
370 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
369 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
368 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
367 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
366 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
365 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
364 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
363 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
362 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
361 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
360 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
359 : นางวลัยพร ชัยดวง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
358 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
357 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
356 : นางสุชาดา ชินโชติโสภณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
355 : นางสาวกัลยา พุทธิมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
354 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
353 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
352 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind", คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด, ไทย (27 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2559)
351 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการเสนอชื่อฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี, ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3, ไทย (26 พฤษภาคม 2559 - 26 พฤษภาคม 2559)
350 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhane Your Organization with Samsung Enterprise Solution, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
349 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Enhane Your Organization with Samsung Enterprise Solution, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
348 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมและอบรม Human Subject Protection Course, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559)
347 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน, ศาลากลางจังหวัดลำพูน, ไทย (23 พฤษภาคม 2559 - 23 พฤษภาคม 2559)
346 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
345 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
344 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
343 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
342 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
341 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงินคณะ ประจำปี 2559, โรงแรมเอเชีย ชะอำ เพชรบุรี, ไทย (19 พฤษภาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
340 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 มีนาคม 2559 - 22 พฤษภาคม 2559)
339 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2559, โรงแรมดิเอมเพรส, ไทย (18 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559)
338 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว ตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ไทย (14 พฤษภาคม 2559 - 14 พฤษภาคม 2559)
337 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
336 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
335 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
334 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
333 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
332 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ เสวนา การจัดการปัญหาสุนัชไร้เจ้าของแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยั่งยืน, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
331 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
330 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 พฤษภาคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559)
329 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
328 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
327 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
326 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
325 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (29 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559)
324 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (29 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559)
323 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
322 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ระบบให้เกิดประสิทธิภาพ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
321 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อเรียนรู้การใช้ระบบให้เกิดประสิทธิภาพ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
320 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
319 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559)
318 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, ไทย (23 เมษายน 2559 - 23 เมษายน 2559)
317 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family ครั้งที่ 2, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา, ไทย (19 เมษายน 2559 - 19 เมษายน 2559)
316 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย, สิบแสน รีอสร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2559)
315 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
314 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
313 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
312 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
311 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
310 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้นำระดับโลก, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์, ไทย (1 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
309 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
308 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
307 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
306 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
305 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
304 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
303 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
302 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
301 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, ไทย (2 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
300 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
299 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
298 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
297 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
296 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
295 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย", ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่, ไทย (30 มีนาคม 2559 - 30 มีนาคม 2559)
294 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
293 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
292 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
291 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
290 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
289 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
288 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
287 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
286 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
285 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
284 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
283 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
282 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
281 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ไทย (26 มีนาคม 2559 - 26 มีนาคม 2559)
280 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 มีนาคม 2559 - 25 มีนาคม 2559)
279 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
278 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
277 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี Dell Workstation ผลิตภัณฑ์จากเดลล์, ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่, ไทย (23 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559)
276 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559)
275 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559)
274 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559, ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3, ไทย (22 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559)
273 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
272 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
271 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
270 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
269 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559)
268 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
267 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
266 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
265 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
264 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (17 มีนาคม 2559 - 17 มีนาคม 2559)
263 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
262 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
261 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
260 : นางสาววิภารัตน์ อินตา,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
259 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน, ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (12 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
258 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือ การพัฒนาไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 มีนาคม 2559 - 11 มีนาคม 2559)
257 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมทีมผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559, โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา, ไทย (11 มีนาคม 2559 - 11 มีนาคม 2559)
256 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม QA สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2559 - 8 มีนาคม 2559)
255 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม QA สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2559 - 8 มีนาคม 2559)
254 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม QA สัญจร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 มีนาคม 2559 - 8 มีนาคม 2559)
253 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน, ไทย (5 มีนาคม 2559 - 5 มีนาคม 2559)
252 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559)
251 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานนิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition:Foster Academic Collaboration and Mobility Enrichment, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559)
250 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานนิทรรศการ AUN-ACTS Exhibition:Foster Academic Collaboration and Mobility Enrichment, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (19 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559)
249 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
248 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
247 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย วิเทศยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx, โรงแรมคันทารี่ฮิลล์, ไทย (9 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 กุมภาพันธ์ 2559)
246 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559)
245 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
244 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์ และทุนอื่น ๆ สำหรับคนไทย", ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
243 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
242 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
241 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
240 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
239 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
238 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
237 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
236 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์ และทุนอื่น ๆ สำหรับคนไทย", ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
235 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
234 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)
233 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
232 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
231 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเกี่ยวกับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
230 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายเกี่ยวกับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
229 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559)
228 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, The Academy for Education USA, ไทย (21 กันยายน 2558 - 27 มกราคม 2559)
227 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559)
226 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ QA family, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2559)
225 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง การบริหารจัดการข้อมููลโครงการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2559, มหาวิทยาลัยมหิด, ไทย (20 มกราคม 2559 - 22 มกราคม 2559)
224 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
223 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
222 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
221 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1, โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่, ไทย (21 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558)
220 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดโครงการค่ายพยาบาลอาสาพัฒนาอนามัยชุมชน, หมู่บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาว, ไทย (17 ธันวาคม 2558 - 21 ธันวาคม 2558)
219 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงเรียนเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 20 ธันวาคม 2558)
218 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (17 ธันวาคม 2558 - 20 ธันวาคม 2558)
217 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
216 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
215 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
214 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
213 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, กรุงเทพมหานคร, ไทย (17 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
212 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
211 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 ธันวาคม 2558 - 18 ธันวาคม 2558)
210 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
209 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
208 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
207 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
206 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
205 : นางมาริสา คุปตารักษ์,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
204 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อประสานงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (16 ธันวาคม 2558 - 16 ธันวาคม 2558)
203 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรม โครงการส่งเสริมทักษะการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ธันวาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558)
202 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (11 ธันวาคม 2558 - 11 ธันวาคม 2558)
201 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (10 ธันวาคม 2558 - 10 ธันวาคม 2558)
200 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมการดำเนินงานประจำปี 2558 คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (9 ธันวาคม 2558 - 9 ธันวาคม 2558)
199 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2558 - 7 ธันวาคม 2558)
198 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (7 ธันวาคม 2558 - 7 ธันวาคม 2558)
197 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การเสนอขอตำแหน่งวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 ธันวาคม 2558 - 4 ธันวาคม 2558)
196 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือการพัฒนาเว็บไซด์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2558, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (2 ธันวาคม 2558 - 2 ธันวาคม 2558)
195 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักสร้างสุข, โรงแรมสิบเสนรีสอร์ท แอนด์ สปา, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558)
194 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
193 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
192 : นางมาริสา คุปตารักษ์,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
191 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
190 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities, โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่, ไทย (30 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558)
189 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ไทย (29 พฤศจิกายน 2558 - 29 พฤศจิกายน 2558)
188 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2558)
187 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2558 - 23 พฤศจิกายน 2558)
186 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
185 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
184 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
183 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
182 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
181 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
180 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
179 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
178 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
177 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (22 พฤศจิกายน 2558 - 22 พฤศจิกายน 2558)
176 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
175 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
174 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
173 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารงานวิจัยสู่ชุมชน, ห้องประชุมศรีวิสารวาจา, ไทย (20 พฤศจิกายน 2558 - 20 พฤศจิกายน 2558)
172 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (13 พฤศจิกายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558)
171 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (13 พฤศจิกายน 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558)
170 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (12 พฤศจิกายน 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558)
169 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล, สวนบัวรีสอร์ท, ไทย (12 พฤศจิกายน 2558 - 12 พฤศจิกายน 2558)
168 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
167 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
166 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
165 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
164 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
163 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา เอชพี มากกว่าความคุ้มค่า คือ คุณภาพ, โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่, ไทย (11 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤศจิกายน 2558)
162 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (31 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558)
161 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาลาล : 2015 One Health Care Associated Infectiona Solution in Chiang Mai, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558)
160 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ไทย (25 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2558)
159 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
158 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
157 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (21 ตุลาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2558)
156 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ : Line, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (20 ตุลาคม 2558 - 20 ตุลาคม 2558)
155 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2558)
154 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2558)
153 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (18 ตุลาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2558)
152 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ, ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง , ไทย (17 ตุลาคม 2558 - 17 ตุลาคม 2558)
151 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลแม่ลาว เชียงราย, ไทย (16 ตุลาคม 2558 - 17 ตุลาคม 2558)
150 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายสวยงาม มช.ร่มแดนช้าง ปีที่ 2 หัวข้อ "ที่..มช.", บริเวณศูนย์บริการข้อมูลผู้มาติดต่อและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
149 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
148 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
147 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (14 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558)
146 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2558 - 11 ตุลาคม 2558)
145 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย อ.แม่ออน เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2558 - 11 ตุลาคม 2558)
144 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2558 - 11 ตุลาคม 2558)
143 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสารภี, ไทย (10 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
142 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (9 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
141 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล, สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (9 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
140 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสารภี, ไทย (10 ตุลาคม 2558 - 10 ตุลาคม 2558)
139 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
138 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
137 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
136 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Dell Innovation Technology by A&A, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, ไทย (7 ตุลาคม 2558 - 7 ตุลาคม 2558)
135 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
134 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, โรงแรมสุริวงศ์, ไทย (2 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
133 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
132 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา, ไทย (1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
131 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุม การป้องกันการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน, โรงแรมสุริวงศ์, ไทย (2 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2558)
130 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม การกำหนดเงินค่าตอบผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า), ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (28 กันยายน 2558 - 28 กันยายน 2558)
129 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุม การกำหนดเงินค่าตอบผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า), ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (28 กันยายน 2558 - 28 กันยายน 2558)
128 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (26 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
127 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ศึษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย (26 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
126 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, ไทย (27 กันยายน 2558 - 27 กันยายน 2558)
125 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ อ.บ้านโฮ่ง อ.บ้านธิ ลำพูน, ไทย (19 กันยายน 2558 - 19 กันยายน 2558)
124 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา, อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ อ.บ้านโฮ่ง อ.บ้านธิ ลำพูน, ไทย (19 กันยายน 2558 - 19 กันยายน 2558)
123 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประจำบูธนิเทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติฯ เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2558 - 13 กันยายน 2558)
122 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ประจำบูธนิเทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติฯ เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2558 - 13 กันยายน 2558)
121 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประจำบูธนิเทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติฯ เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2558 - 13 กันยายน 2558)
120 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประจำบูธนิเทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติฯ เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2558 - 13 กันยายน 2558)
119 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประจำบูธนิเทรรศการ, ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติฯ เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2558 - 13 กันยายน 2558)
118 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
117 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
116 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (8 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
115 : นางสาวภัคจิรา ใจมั่น,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
114 : นางสาวนิศาชล รักสกุล,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
113 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, ไทย (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2558)
112 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, โรงแรมมณเทียร, ไทย (9 กันยายน 2558 - 11 กันยายน 2558)
111 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
110 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
109 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (10 กันยายน 2558 - 10 กันยายน 2558)
108 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (7 กันยายน 2558 - 7 กันยายน 2558)
107 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
106 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
105 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
104 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
103 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
102 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
101 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
100 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
99 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
98 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
97 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
96 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
95 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
94 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
93 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
92 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กันยายน 2558 - 6 กันยายน 2558)
91 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ", โรงแรมอิสติน เชียงใหม่, ไทย (1 กันยายน 2558 - 1 กันยายน 2558)
90 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจกระบวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระเบียบ สพร., กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ไทย (31 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558)
89 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, โรงพยาบาลอมก๋อย, ไทย (29 สิงหาคม 2558 - 29 สิงหาคม 2558)
88 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2558, โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (24 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558)
87 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ โครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2558, โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล, ไทย (24 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558)
86 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Most of Your Business, โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558)
85 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Make the Most of Your Business, โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2558 - 27 สิงหาคม 2558)
84 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558)
83 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 สิงหาคม 2558 - 26 สิงหาคม 2558)
82 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมการบริหารจัดการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (25 สิงหาคม 2558 - 25 สิงหาคม 2558)
81 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2558 - 24 สิงหาคม 2558)
80 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
79 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
78 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
77 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
76 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
75 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
74 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
73 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
72 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
71 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้, โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 23 สิงหาคม 2558)
70 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ อบรม Innovation healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
69 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
68 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
67 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
66 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
65 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
64 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการ Innovation Healthcare KID Root of Life, โรงแรมฟูราม่า, ไทย (22 สิงหาคม 2558 - 22 สิงหาคม 2558)
63 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, โรงแรมดิเอ็มเพรส, ไทย (20 สิงหาคม 2558 - 20 สิงหาคม 2558)
62 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
61 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
60 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
59 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
58 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
57 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
56 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (17 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
55 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
54 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
53 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
52 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
51 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
50 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
49 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
48 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์, ไทย (17 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
47 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
46 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
45 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
44 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
43 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
42 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
41 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
40 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
39 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
38 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
37 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน, โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่, ไทย (19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2558)
36 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้ระบบโทรศัพท์, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 สิงหาคม 2558 - 18 สิงหาคม 2558)
35 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
34 : นางสาวสังวาลย์ บุญมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
33 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
32 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
31 : นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
30 : นางธันวรัตน์ สร้อยนาค,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
29 : นางอนุรักษ์ นามวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
28 : นางเสาวณีย์ ชาติรักษา,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
27 : นางยุพิน ตามูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
26 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
25 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
24 : นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
23 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
22 : นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
21 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
20 : นางสาวสายทอง บุญเรือง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
19 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุุ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
18 : นางสาวนงลักษณ์ เวชการ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
17 : นางจันทร์ฉาย ธงงาม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
16 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง, ไทย (16 สิงหาคม 2558 - 16 สิงหาคม 2558)
15 : นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
14 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
13 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
12 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
11 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 สิงหาคม 2558 - 14 สิงหาคม 2558)
10 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด, โรงแรมฟูราม่า กรุงเทพฯ, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558)
9 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรมการกำจัดสารเคมีของคณะ/สถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 สิงหาคม 2558 - 13 สิงหาคม 2558)
8 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบและปรับปรุง Data Cleansing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (11 สิงหาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558)
7 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบและปรับปรุง Data Cleansing, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง, ไทย (11 สิงหาคม 2558 - 11 สิงหาคม 2558)
6 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมในการกรอกข้อมูลบนเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (7 สิงหาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558)
5 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ อบรม หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก, ศูนย์ฝึกอบรมเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท, ไทย (7 สิงหาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558)
4 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ไทย (5 สิงหาคม 2558 - 5 สิงหาคม 2558)
3 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)
2 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)
1 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 สิงหาคม 2558 - 4 สิงหาคม 2558)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th