KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

488 : นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร PELIC IELTS Preparation Course ออนไลน์, Providence Education Language Immersion Camp (PELIC ) , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562)
487 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562)
486 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ คอร์สติวไอเอลออนไลน์ในหลักสูตร Kru Jeab IELTS Writing (online), สถาบันโอเพ่นดูเรียน, ไทย (8 มิถุนายน 2562 - 10 สิงหาคม 2562)
485 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
484 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
483 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
482 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
481 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
480 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
479 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
478 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 1, โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม., ไทย (31 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
477 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
476 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
475 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ลำพูน, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 31 กรกฏาคม 2562)
474 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลวิชาการรับใช้สังคม, ห้องประชุมกองแผน ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 กรกฏาคม 2562 - 30 กรกฏาคม 2562)
473 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2, ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 26 กรกฏาคม 2562)
472 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference "Digital Transformation with Modern Conference Solutions", Nimman Convention Centre, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
471 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference "Digital Transformation with Modern Conference Solutions", Nimman Convention Centre, ไทย (25 กรกฏาคม 2562 - 25 กรกฏาคม 2562)
470 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 5 (วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562), ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 กรกฏาคม 2562 - 24 กรกฏาคม 2562)
469 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (23 กรกฏาคม 2562 - 23 กรกฏาคม 2562)
468 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 , สถานนีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ, ไทย (20 กรกฏาคม 2562 - 21 กรกฏาคม 2562)
467 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU", ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (21 กรกฏาคม 2562 - 21 กรกฏาคม 2562)
466 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การแต่งกายระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
465 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การแต่งกายระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 กรกฏาคม 2562 - 18 กรกฏาคม 2562)
464 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการพบปะเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปี 2562, ท่าก้อ จังหวัดลำพูน -เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, ไทย (13 กรกฏาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562)
463 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562)
462 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำฐานการเรียนรู้โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562, ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มช., ไทย (13 กรกฏาคม 2562 - 13 กรกฏาคม 2562)
461 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา "สานสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตร", ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมาหาวิทยาลัย มช., ไทย (12 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
460 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา "สานสัมพันธ์งานพัฒนาหลักสูตร", ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมาหาวิทยาลัย มช., ไทย (12 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
459 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบบเสียง "Digital Mixer and Recording Training", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
458 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
457 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
456 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาระบบเสียง "Digital Mixer and Recording Training", โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (12 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
455 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
454 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
453 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
452 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
451 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 12 กรกฏาคม 2562)
450 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
449 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
448 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
447 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
446 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
445 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
444 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
443 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
442 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
441 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
440 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
439 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
438 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
437 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
436 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
435 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
434 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
433 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
432 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
431 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
430 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
429 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
428 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
427 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
426 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
425 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
424 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
423 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
422 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
421 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
420 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
419 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
418 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562, วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (11 กรกฏาคม 2562 - 11 กรกฏาคม 2562)
417 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงาน เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดสุนทรียเสวนากับสภาพนักงาน "CMU Smart City-Clean Energy", ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 มกราคม 2562 - 7 กรกฏาคม 2562)
416 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
415 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
414 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (5 กรกฏาคม 2562 - 5 กรกฏาคม 2562)
413 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กรกฏาคม 2562 - 3 กรกฏาคม 2562)
412 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
411 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง (สำหรับผู้ปฏิบัติการสอบ) การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
410 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
409 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง (สำหรับผู้ปฏิบัติการสอบ) การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
408 : นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง (สำหรับผู้ปฏิบัติการสอบ) การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
407 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง", โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
406 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจง (สำหรับผู้ปฏิบัติการสอบ) การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช., ไทย (28 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562)
405 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
404 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
403 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
402 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
401 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงการกำหนด TOR และระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิจัย, ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562)
400 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เป็นทิศทางเดียวกัน, ห้องประชุมกองงานแผน สำนักงานงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
399 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ครั้งที่ 3/2562, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (24 มิถุนายน 2562 - 24 มิถุนายน 2562)
398 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ/ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย", องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ไทย (22 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
397 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ จ.เชียงราย, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
396 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
395 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562)
394 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ นำผู้รับเข้าอบรมหลักสูตร Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation and Supervision ไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯ , กรุงเทพ, ไทย (19 มิถุนายน 2562 - 22 มิถุนายน 2562)
393 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิจารณาโครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562)
392 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
391 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ประชุมแนวปฏิบัตในการบันทึกข้อมูลและส่งต่อนักศึกษาที่รับบริการด้านสุขภาวะจิต , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
390 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
389 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
388 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (20 มิถุนายน 2562 - 20 มิถุนายน 2562)
387 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (18 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
386 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อาคาร SM Tower, ไทย (17 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
385 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (18 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562)
384 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Live 2019 "Digital Transformation", โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (14 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
383 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Live 2019 , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (14 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
382 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา A&A Solutions Live 2019 "Digital Transformation", โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่, ไทย (14 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562)
381 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
380 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือแนวทางและมตราการ การสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัย , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
379 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการยื่นบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (13 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
378 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ, เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท, ไทย (12 มิถุนายน 2562 - 12 มิถุนายน 2562)
377 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
376 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
375 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (7 มิถุนายน 2562 - 7 มิถุนายน 2562)
374 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดุแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (6 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562)
373 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562)
372 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
371 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
370 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
369 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
368 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
367 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
366 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
365 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
364 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
363 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
362 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (1 กรกฏาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
361 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
360 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
359 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (5 มิถุนายน 2562 - 5 มิถุนายน 2562)
358 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์", มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
357 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์", มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
356 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์", มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
355 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์", มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
354 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย (22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562)
353 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการปฏับัติงาน ทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการ ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิจัย, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562)
352 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี, ไทย (24 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562)
351 : นางวาสนา อ่ำแก้ว,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาศุูนย์เด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2562 , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
350 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน", องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, ไทย (21 พฤษภาคม 2562 - 21 พฤษภาคม 2562)
349 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชการ เรื่องเส้นทางความก้าวน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนัยสนุน สถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562)
348 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุมบุญสม มาณติน อาคารยุทธศาสตร์ สนง มช., ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562)
347 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการ QA Curriculum family ครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562)
346 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการ QA Curriculum family ครั้งที่ 2/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (16 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562)
345 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
344 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
343 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
342 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562)
341 : นางสาวนาตยา ยาก๋อง,ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
340 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง,ไปราชการเพื่อ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (1 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
339 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย, จ.นนทบุรี, ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 10 พฤษภาคม 2562)
338 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
337 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
336 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2562 - 8 พฤษภาคม 2562)
335 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
334 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
333 : นางสาวนาตยา ยาก๋อง,ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
332 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง,ไปราชการเพื่อ อบรม Happy Money , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (7 พฤษภาคม 2562 - 7 พฤษภาคม 2562)
331 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ อบรมการปฐมนิเทศการจัดประชุมเชิงฏิบัติการ UNFPA Implementing Partners' Orientation, โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท, ไทย (3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562)
330 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นสูง, ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562)
329 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรการช่วยเหลือฟื้นฟูคืนชีพขั้นสูง, ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562)
328 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
327 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
326 : นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
325 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (2 พฤษภาคม 2562 - 2 พฤษภาคม 2562)
324 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562)
323 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562)
322 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562)
321 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562)
320 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562)
319 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ, โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว, ไทย (25 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562)
318 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน, ห้องปรัชุมหม่อมหลวงปื่น มาลากุล, ไทย (25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562)
317 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน, ห้องปรัชุมหม่อมหลวงปื่น มาลากุล, ไทย (25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562)
316 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน, ห้องปรัชุมหม่อมหลวงปื่น มาลากุล, ไทย (25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562)
315 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1/2562), ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (24 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562)
314 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการการพัฒฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและวิจัยรับใช้สังคม, ห้องประชุมกองแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (24 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562)
313 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
312 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
311 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย (23 เมษายน 2562 - 23 เมษายน 2562)
310 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (18 เมษายน 2562 - 18 เมษายน 2562)
309 : นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, CEC Language Math and Commputer School KIATPHATTHANA, ไทย (18 เมษายน 2561 - 17 เมษายน 2562)
308 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน Docker", สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (9 เมษายน 2562 - 9 เมษายน 2562)
307 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน Docker", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (9 เมษายน 2562 - 9 เมษายน 2562)
306 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
305 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
304 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
303 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม, สถาบันวิจัยสังคม มช., ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
302 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
301 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุน, ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ, ไทย (4 เมษายน 2562 - 4 เมษายน 2562)
300 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง Introduction to EdPEx, โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่, ไทย (3 เมษายน 2562 - 3 เมษายน 2562)
299 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ QA Curriculum family ครั้งที่ 1/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2562 - 1 เมษายน 2562)
298 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการ QA Curriculum family ครั้งที่ 1/2562, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2562 - 1 เมษายน 2562)
297 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร "๊Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
296 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร "๊Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
295 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักสูตร "๊Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง", สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (30 มีนาคม 2562 - 30 มีนาคม 2562)
294 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
293 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (25 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562)
292 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ สัมมนากระตุ้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ "โครงการการแปลงานวิจัยและยกระดับสู่การใช้ประโยชน์", อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
291 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนากระตุ้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ "โครงการการแปลงานวิจัยและยกระดับสู่การใช้ประโยชน์", อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2562 - 22 มีนาคม 2562)
290 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิัย ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย (18 มีนาคม 2562 - 21 มีนาคม 2562)
289 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม The Train The Trianer, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
288 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ อบรม The Train The Trianer, สำนักบริการวิชาการ, ไทย (12 มีนาคม 2562 - 12 มีนาคม 2562)
287 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
286 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ห้องประชุมปราณีตฯ, ไทย (11 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562)
285 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (4 มีนาคม 2562 - 4 มีนาคม 2562)
284 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ ในการประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (2 มีนาคม 2562 - 3 มีนาคม 2562)
283 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
282 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ อบรม SMART SECRETARY 2018, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562)
281 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรม SMART SECRETARY 2018, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (23 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562)
280 : นางชนกนันท์ ปันสม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงานประจำปี 2562 เกษียณสร้างสุข รุ่นที่ 2, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอนทนนท์, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2562)
279 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาแก่ผู้มาปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา, โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
278 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
277 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
276 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ โครงการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาแก่ผู้มาปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา, โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
275 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
274 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
273 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
272 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ, โรงแรมคุ้มภูคำ, ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562)
271 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ฺBasis of IOS Application Development), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (13 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562)
270 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2562)
269 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
268 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
267 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
266 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
265 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
264 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
263 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
262 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
261 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
260 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
259 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
258 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
257 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก", คณะบริหารธุรกิจ มช., ไทย (6 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562)
256 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน, ถภัตราคารตูลู่ จ.เชียงใหม่, ไทย (5 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2562)
255 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1, โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ, ไทย (3 กุมภาพันธ์ 2562 - 4 กุมภาพันธ์ 2562)
254 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
253 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
252 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
251 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
250 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
249 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
248 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (1 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
247 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU", ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
246 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
245 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU", ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
244 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU", ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ไทย (31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562)
243 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการเรียนรู้ Facilitator Development, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (29 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562)
242 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ, โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ, ไทย (26 มกราคม 2562 - 27 มกราคม 2562)
241 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสรุปกิจกรรมสุนทรียเสวนากับสภาพนักงาน CMU Smart City-Clean Energy, กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (25 มกราคม 2562 - 25 มกราคม 2562)
240 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังปาฐกถาพิเศษ "การบริหารงานแบบบูรณาการในภาวะวิกฤติ", คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช., ไทย (22 มกราคม 2562 - 22 มกราคม 2562)
239 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง, โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด, ไทย (20 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562)
238 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
237 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
236 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
235 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
234 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
233 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
232 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
231 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
230 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
229 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
228 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
227 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
226 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
225 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
224 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
223 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
222 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
221 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
220 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
219 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
218 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
217 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
216 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562)
215 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, พรอวิเด้นซ์วิชาการค่ายภาษา, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562)
214 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, พรอวิเด้นซ์วิชาการค่ายภาษา, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 4 มกราคม 2562)
213 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดึแลให้คำปรึกษา กิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 20 ธันวาคม 2561)
212 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
211 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
210 : นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
209 : นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561)
208 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 ธันวาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561)
207 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
206 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
205 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (12 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
204 : นางสาวปวีณา ทองดี,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
203 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
202 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
201 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก, โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
200 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (11 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
199 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่, ไทย (9 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561)
198 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (7 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561)
197 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต, จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่, ไทย (3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561)
196 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่, ไทย (2 ธันวาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561)
195 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (28 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561)
194 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาพนักงาน คร้งที่ 3/2561, ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561)
193 : นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
192 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
191 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
190 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
189 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
188 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
187 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
186 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
185 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
184 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561)
183 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือและวางแผนเกี่ยวกับการจัดการขยะและชีวมวลเหลือใช้ในหน่วยงานของท่าน, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
182 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
181 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือและวางแผนเกี่ยวกับการจัดการขยะและชีวมวลเหลือใช้ในหน่วยงานของท่าน, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
180 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
179 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
178 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
177 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561)
176 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561)
175 : นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาวะจิตของนักศึกษาและปรึกษาหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561)
174 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาวะจิตของนักศึกษาและปรึกษาหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (19 พฤศจิกายน 2561 - 19 พฤศจิกายน 2561)
173 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สโมสรข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (15 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561)
172 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561, สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561)
171 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาพนักงาน คร้งที่ 2/2561, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 พฤศจิกายน 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561)
170 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ อบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ., วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, ไทย (10 พฤศจิกายน 2561 - 10 พฤศจิกายน 2561)
169 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร CMU DNS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
168 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตร CMU DNS, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561)
167 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
166 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
165 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
164 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
163 : นางมาริสา คุปตารักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
162 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
161 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
160 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561)
159 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
158 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
157 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ, สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561)
156 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
155 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
154 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
153 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
152 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการแข่งขันเปตองบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561, ห้องประชุมสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
151 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด, โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่, ไทย (5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561)
150 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
149 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
148 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
147 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
146 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
145 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
144 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
143 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
142 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
141 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, ไทย (4 พฤศจิกายน 2561 - 4 พฤศจิกายน 2561)
140 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (3 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561)
139 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
138 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
137 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (1 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561)
136 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน การพัฒนาระบบขนส่งสารณะสนับสนุนเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
135 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน การพัฒนาระบบขนส่งสารณะสนับสนุนเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่, ไทย (31 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561)
134 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการใช้ระบบงาน, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
133 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
132 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
131 : นางสาวชลธิชา สุทธะนะ,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
130 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
129 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
128 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการใช้ระบบงาน, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
127 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
126 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
125 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการใช้ระบบงาน, สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
124 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (26 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561)
123 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร, ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา, ไทย (19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561)
122 : นายสมาน เสาร์แก้ว,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์สำหรับงานถ่ายทอดสด และงานภาพยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ Blackmagicdesign, ร้านซาร่าห์เฮ้าส์เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
121 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์สำหรับงานถ่ายทอดสด และงานภาพยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ Blackmagicdesign, ร้านซาร่าห์เฮ้าส์เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
120 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ สัมมนา ทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์สำหรับงานถ่ายทอดสด และงานภาพยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ Blackmagicdesign, ร้านซาร่าห์เฮ้าส์เชียงใหม่, ไทย (11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561)
119 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
118 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
117 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
116 : นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
115 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
114 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
113 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561)
112 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุม workshop eMENSCR, กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
111 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุม workshop eMENSCR, กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
110 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุม workshop eMENSCR, กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย, ไทย (8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561)
109 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
108 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
107 : นายพชร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
106 : นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
105 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
104 : นายธวัชชัย ทองคำ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
103 : นายปรีชา ท้าวอาษา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
102 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
101 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
100 : นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
99 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
98 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
97 : นายมนัส สิทธิเสนา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
96 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
95 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
94 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
93 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
92 : นายนิรันดร์ เสาวมาลย์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
91 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
90 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
89 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
88 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
87 : นางสาวชลลดา กองสุข,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
86 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
85 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
84 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
83 : นายเจริญพร คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
82 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
81 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
80 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
79 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
78 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
77 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
76 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
75 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
74 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
73 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
72 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
71 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
70 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
69 : นายไพทูลย์ จันที,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
68 : นางปราณี จิตตาดู,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
67 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
66 : นางนงคราญ สิทธิกรสกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
65 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
64 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
63 : นางสาวนิภาพร แต้มมาก,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
62 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , ไทย (5 ตุลาคม 2561 - 5 ตุลาคม 2561)
61 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561, สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 ตุลาคม 2561 - 3 ตุลาคม 2561)
60 : นางสาววริษา วิกะศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงเกรฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4, โรงแรมแคนทารี ฮิลล์, ไทย (2 ตุลาคม 2561 - 2 ตุลาคม 2561)
59 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
58 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข, ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
57 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
56 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561)
55 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
54 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
53 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
52 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
51 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักกันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562, ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
50 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
49 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
48 : นางวรากร กันทะโย,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
47 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
46 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
45 : นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงานศูนย์ Operation Center, ศูนย์ Operation Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561)
44 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการพลังงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (17 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
43 : นายจรัล ใจงาม,ไปราชการเพื่อ อบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการพลังงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ไทย (17 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561)
42 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้, เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2561 - 16 กันยายน 2561)
41 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุม จัดทำผลงานชำนาญการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
40 : นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
39 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561)
38 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2561, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2561 - 5 กันยายน 2561)
37 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
36 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
35 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
34 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2561 - 4 กันยายน 2561)
33 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 1/2561, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2561 - 3 กันยายน 2561)
32 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 , โรงแรมอโนมา, ไทย (3 กันยายน 2561 - 3 กันยายน 2561)
31 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
30 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
29 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
28 : นางสาวปวีณา ทองดี,ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจาณาบทความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
27 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
26 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจาณาบทความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
25 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจาณาบทความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
24 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจาณาบทความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
23 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
22 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
21 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
20 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
19 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561)
18 : นายประยูร หล้ามูล,ไปราชการเพื่อ อบรม ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
17 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
16 : นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
15 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่ระบบ CHE Curriculum Online, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
14 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
13 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรม การจัดทำข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่ระบบ CHE Curriculum Online, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
12 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ อบรม หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (ค่า FACTOR F) และการประมาณราคา, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561)
11 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งาน CMU Private Clound, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2561 - 27 สิงหาคม 2561)
10 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรม การใช้งาน CMU Private Clound, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (27 สิงหาคม 2561 - 27 สิงหาคม 2561)
9 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงานมุฑิตาจิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561)
8 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ อบรม การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคเหนือ, โรงแรมดวงตะวัน, ไทย (20 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561)
7 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
6 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ไทย (10 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561)
5 : นางสาวอรพิน พรหมตัน,ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการมุทิตาจิต และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2561, โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, ไทย (11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561)
4 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะทำงานโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561, สำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (9 สิงหาคม 2561 - 9 สิงหาคม 2561)
3 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (6 สิงหาคม 2561 - 6 สิงหาคม 2561)
2 : นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว,ไปราชการเพื่อ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (2 สิงหาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561)
1 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ อบรม การบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (1 สิงหาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th