KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

349 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตราฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้าวยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP), ออนไลน์, ไทย (25 มีนาคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564)
348 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.3 "Digitization and Innovation", ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE, ไทย (5 เมษายน 2564 - 5 เมษายน 2564)
347 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.2 "The Value of Bringing Equity and Inclusion", ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE, ไทย (16 มีนาคม 2564 - 16 มีนาคม 2564)
346 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
345 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
344 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
343 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
342 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (8 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564)
341 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรม เทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน รุ่นที่ 3, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (3 มีนาคม 2564 - 3 มีนาคม 2564)
340 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
339 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
338 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564)
337 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน ในโครงการวิจัยวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนภาคเหนือตอนบนด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีเตือนภัยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอัจฉริยะฯ , อาคารเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์, ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
336 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
335 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (24 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 กุมภาพันธ์ 2564)
334 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
333 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
332 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (20 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564)
331 : นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
330 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
329 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
328 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
327 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
326 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
325 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
324 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
323 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (18 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)
322 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน HR Portal, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
321 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน HR Portal, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
320 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน HR Portal, ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564)
319 : นางจิตราภรณ์ ใจปวน,ไปราชการเพื่อ อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A), สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
318 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
317 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
316 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
315 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
314 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)
313 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.1 "Sustainable and Resilient Organization", ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE, ไทย (11 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564)
312 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน มช. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2564, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย (10 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2564)
311 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
310 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum, ZOOM, ไทย (4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564)
309 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
308 : นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
307 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
306 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
305 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
304 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
303 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
302 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
301 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
300 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
299 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
298 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
297 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
296 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
295 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
294 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
293 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
292 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
291 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
290 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
289 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
288 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
287 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
286 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
285 : นางสาวพรธิดา คำมงคล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
284 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
283 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
282 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
281 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
280 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
279 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
278 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
277 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
276 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
275 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
274 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
273 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
272 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
271 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
270 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ, ไทย (2 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2564)
269 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564)
268 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564)
267 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564)
266 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564)
265 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (26 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564)
264 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดการจัดสรรจำนวนกรอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง การจัดทำประกาศฯ และการจัดทำแบบประเมินค่างานฯ ของพนักงานสายสนับสนุน, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย (25 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564)
263 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดการจัดสรรจำนวนกรอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง การจัดทำประกาศฯ และการจัดทำแบบประเมินค่างานฯ ของพนักงานสายสนับสนุน, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย (25 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564)
262 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดการจัดสรรจำนวนกรอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง การจัดทำประกาศฯ และการจัดทำแบบประเมินค่างานฯ ของพนักงานสายสนับสนุน, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย (25 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564)
261 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
260 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
259 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
258 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
257 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
256 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
255 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
254 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
253 : นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
252 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564, ZOOM, ไทย (20 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564)
251 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (28 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563)
250 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่10, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 26 ธันวาคม 2563)
249 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่10, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 26 ธันวาคม 2563)
248 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรมสัมมนาหลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่10, คณะเศรษฐศาสตร์ มช., ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 26 ธันวาคม 2563)
247 : นายวัชรา เชิดลำ,ไปราชการเพื่อ อบรม บริหารพัสดุให้ปลอดภัยถูกใจและถูกต้อง, โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563)
246 : นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์,ไปราชการเพื่อ อบรม บริหารพัสดุให้ปลอดภัยถูกใจและถูกต้อง, โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563)
245 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ อบรม บริหารพัสดุให้ปลอดภัยถูกใจและถูกต้อง, โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (24 ธันวาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563)
244 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
243 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
242 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
241 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
240 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช., One nimman ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
239 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563)
238 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
237 : นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
236 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
235 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
234 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563)
233 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมสภาพนักงาน มช. ครั้งที่ 3/2563, ห้องประชุมยุทะสาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
232 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพใจ , โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ , ไทย (16 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)
231 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ โครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (8 ธันวาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563)
230 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
229 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
228 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (4 ธันวาคม 2563 - 4 ธันวาคม 2563)
227 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการ เรื่อง การพัมนา Kotat Health anfd Wellness Innovation City, โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, ไทย (1 ธันวาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563)
226 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัมนาคุณภาพชิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อจ้อเสนอนโนบายสาธารณะ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว จ.มุกดาหาร และ อ.เมือง จ.นครพนม, ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563)
225 : นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์,ไปราชการเพื่อ โครงการปิดการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
224 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการปิดการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
223 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการปิดการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (27 พฤศจิกายน 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563)
222 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา "ปกป้องข้อมูลจาก Ransomwareและวิถีใหมในการทำงานร่วมกันด้วย Synology (Data Protection & Collaboration by Synology)" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563)
221 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ งานสัมมนา "ปกป้องข้อมูลจาก Ransomwareและวิถีใหมในการทำงานร่วมกันด้วย Synology (Data Protection & Collaboration by Synology)" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (26 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563)
220 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
219 : นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
218 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
217 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
216 : นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
215 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
214 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ โครงการ The Academic Preparation Project, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
213 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
212 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
211 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
210 : นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
209 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
208 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
207 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
206 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 พฤศจิกายน 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563)
205 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
204 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
203 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา, ไทย (24 พฤศจิกายน 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563)
202 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (23 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563)
201 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Narmal" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
200 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Narmal" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
199 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
198 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Narmal" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
197 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (16 พฤศจิกายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563)
196 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน และบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อน” , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2563 - 17 พฤศจิกายน 2563)
195 : นายคณิน สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน และบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อน” , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย (17 พฤศจิกายน 2563 - 17 พฤศจิกายน 2563)
194 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
193 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
192 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
191 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) ครั้งที่ 5, ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (13 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
190 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
189 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
188 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
187 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
186 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563)
185 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
184 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
183 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลจอมทอง, ไทย (12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2563)
182 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
181 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลสันทราย, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
180 : นางสาวปวีณา ทองดี,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
179 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลนครพิงค์, ไทย (11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563)
178 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563)
177 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563)
176 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ไทย (10 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563)
175 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563)
174 : นางอัมพิกา สุวรรณบุตร,ไปราชการเพื่อ อบรม “Standard Course in Clinical Trials & GCP training2020”, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
173 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
172 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) ครั้งที่ 4, ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
171 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
170 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบโปรแกรมเงินเดือน CMU Payroll (จัดทำฐานข้อมูล) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
169 : นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ไทย (4 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
168 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
167 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุม ดูแลนักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน, บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่, ไทย (6 พฤศจิกายน 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563)
166 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือนในเบื้องต้น , ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
165 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
164 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
163 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort, ไทย (3 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563)
162 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
161 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
160 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
159 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการการศึกษา 2563, อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช., ไทย (2 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563)
158 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) ครั้งที่ 3, ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (30 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563)
157 : นายภัทรพล คำหล้า,ไปราชการเพื่อ สัมมนา HP Training Update Product, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
156 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ สัมมนา HP Training Update Product, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (28 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563)
155 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
154 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
153 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
152 : นางสาวปวีณา ทองดี,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
151 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
150 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
149 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
148 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง, ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 24 ตุลาคม 2563)
147 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) ครั้งที่ 2, ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (22 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563)
146 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
145 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
144 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
143 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
142 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย (21 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2563)
141 : นางประไพ อินตา,ไปราชการเพื่อ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ไทย (19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563)
140 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563)
139 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย (15 ตุลาคม 2563 - 15 ตุลาคม 2563)
138 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ประชุม ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย (14 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563)
137 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือ การจ่ายเงินประจำตำแหนน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหนักงานมาหาวิทยาลัยสายวิชาการ, ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมาวิทยาลัย, ไทย (7 ตุลาคม 2563 - 7 ตุลาคม 2563)
136 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4, ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตรื มช., ไทย (30 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
135 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4, ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตรื มช., ไทย (30 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
134 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4, ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตรื มช., ไทย (30 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
133 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย (28 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
132 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563)
131 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, โรงแรมอโมรา ท่าแพ, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
130 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
129 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
128 : นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
127 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ), สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563)
126 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) ครั้งที่ 1, ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (24 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563)
125 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา “ฟังเสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ Social Listening and sentiment analysis tools” , ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย (23 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563)
124 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ สัมมนา “ฟังเสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ Social Listening and sentiment analysis tools” , ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย (23 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563)
123 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน แนวทางการประเมินปัจจัยในการทำงาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (23 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563)
122 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน แนวทางการประเมินปัจจัยในการทำงาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (23 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563)
121 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนากรรมการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. ปี 2563, โรงแรมฟลอร่า ครีค จ. เชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2563 - 22 กันยายน 2563)
120 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ สัมมนากรรมการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. ปี 2563, โรงแรมฟลอร่า ครีค จ. เชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2563 - 22 กันยายน 2563)
119 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนากรรมการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. ปี 2563, โรงแรมฟลอร่า ครีค จ. เชียงใหม่, ไทย (21 กันยายน 2563 - 22 กันยายน 2563)
118 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เครื่องมือ Google สำหรับนักข่าวยุคดิจิทัล, ห้อง MCB 2301 คณะสื่อสารมวลชน , ไทย (21 สิงหาคม 2563 - 21 กันยายน 2563)
117 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
116 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563)
115 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 19 กันยายน 2563)
114 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 กันยายน 2563 - 19 กันยายน 2563)
113 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อร่วมรับฟังหการบรรยายเรื่อง การประเมินสมรรถนะบัณฑิตที่แสดงความสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ปลอดภัย , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย (18 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563)
112 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (14 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
111 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (14 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
110 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (14 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
109 : นายสุพล มูลวิไชย,ไปราชการเพื่อ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช., ไทย (16 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563)
108 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
107 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการให้ความรู้ด้านวิจัยนักศึกาาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
106 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
105 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
104 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการให้ความรู้ด้านวิจัยนักศึกาาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
103 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาการให้ความรู้ด้านวิจัยนักศึกาาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2563)
102 : นางรัชนี ทีปกากร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
101 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
100 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ความสำคัญและบทบาทของแกนนำสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
99 : นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ,ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ความสำคัญและบทบาทของแกนนำสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ไทย (14 กันยายน 2563 - 14 กันยายน 2563)
98 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ อบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2563 , โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่, ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
97 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
96 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563, ห้องประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหัวดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ไทย (9 กันยายน 2563 - 9 กันยายน 2563)
95 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
94 : นางวินีรัตน์ สมโน,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
93 : นางอรุณทิพย์ จันทราช,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
92 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
91 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
90 : นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
89 : นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์,ไปราชการเพื่อ กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล, ไทย (7 กันยายน 2563 - 7 กันยายน 2563)
88 : นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์,ไปราชการเพื่อ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, ไทย (5 กันยายน 2563 - 5 กันยายน 2563)
87 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ การอบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เรียนรู้, ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, ไทย (4 กันยายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
86 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
85 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามช. , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
84 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามช. , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
83 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือนในเบื้องต้น , ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย (3 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
82 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (3 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2563)
81 : นางกมลชนก กาวิล,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 1 กันยายน 2563)
80 : นางสาวนาตยา ยาก๋อง,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English Proficiency Reinforement for Graduate Students (ออนไลน์), คณะมนุษยศาสตร์ มช., ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563)
79 : นางวันทนีย์ แซ่ก้วย,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส., ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (30 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563)
78 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปีที่ 2 ร่วมกับผู้ประกอบการสภา, โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
77 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ งาน KM DAY ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ , ห้องโถงงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ , ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
76 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟตืแวรืตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
75 : นายอานนท์ จินดาธรรม,ไปราชการเพื่อ อบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟตืแวรืตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (28 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
74 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ดัง, ไทย (25 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563)
73 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ดัง, ไทย (25 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563)
72 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย,ไปราชการเพื่อ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ดัง, ไทย (25 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563)
71 : นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่, ไทย (24 สิงหาคม 2563 - 24 สิงหาคม 2563)
70 : นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส., ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่, ไทย (23 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563)
69 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล,ไปราชการเพื่อ อบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุประจำปี 2563 เรื่อง ผู้ใหญ่ยุคใหม่ เรียนรู้การใช้ไอที, สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช., ไทย (22 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563)
68 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เครื่องมือ Google สำหรับนักข่าวยุคดิจิทัล, ห้อง MCB 2301 คณะสื่อสารมวลชน , ไทย (21 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563)
67 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เครื่องมือ Google สำหรับนักข่าวยุคดิจิทัล, ห้อง MCB 2301 คณะสื่อสารมวลชน , ไทย (21 สิงหาคม 2563 - 21 สิงหาคม 2563)
66 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
65 : นายภัทรพล คำหล้า,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
64 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนา THAILAND HR FORUM 2020 Bridging the New Normal, Agile People, Performance , Platform (ออนไลน์) , สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
63 : นางสาวสายทอง คำป้อ,ไปราชการเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
62 : นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
61 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
60 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
59 : นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล,ไปราชการเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
58 : นายเฉลิมพล เชียงหลง,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
57 : นายไพชยันต์ สุโอชมา,ไปราชการเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
56 : นางรัชชดา จงภักดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
55 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
54 : นายไพชยนต์ รังสิยารมณ์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
53 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
52 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
51 : นางสาวกตัญชลี แสงรัก,ไปราชการเพื่อ สัมมนา THAILAND HR FORUM 2020 Bridging the New Normal, Agile People, Performance , Platform (ออนไลน์) , สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
50 : นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
49 : ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
48 : นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน,ไปราชการเพื่อ สัมมนา THAILAND HR FORUM 2020 Bridging the New Normal, Agile People, Performance , Platform (ออนไลน์) , สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ไทย (18 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
47 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
46 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
45 : นายอดุลย์ สีคำดี,ไปราชการเพื่อ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
44 : ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี,ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (20 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563)
43 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างอธิการบดี/ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการสภาพนักงานฯ, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย (17 สิงหาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563)
42 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมให้ความรู้การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง การบวนBench marketing และกรพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งชาติออนไลน์, ออนไลน์ Zoom meeting, ไทย (16 สิงหาคม 2563 - 16 สิงหาคม 2563)
41 : นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ,ไปราชการเพื่อ เรียนออนไลน์ หลักสูตร Data Visualization จำนวน 3 Module การเรียนรู้ , Edumall , ไทย (4 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
40 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ,ไปราชการเพื่อ อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้, ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
39 : นางสาววรรณพร นามคำ,ไปราชการเพื่อ โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), ร้านบ้านร่มไม้บาหลี, ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
38 : นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส,ไปราชการเพื่อ เรียนออนไลน์ หลักสูตร Data Visualization จำนวน 3 Module การเรียนรู้ , Edumall , ไทย (4 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
37 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา, ศาลาธรรม มช., ไทย (10 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
36 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง,ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา, ศาลาธรรม มช., ไทย (10 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
35 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ โครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา, ศาลาธรรม มช., ไทย (10 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563)
34 : นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS Express B (ออนไลน์) , โรงเรียนสอนภาษาเวสท์มินส์เตอร์ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 11 สิงหาคม 2563)
33 : นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
32 : นางสาววัชรี นาคะป่า,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
31 : นางนิภา กาฬปักษิณ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
30 : นางสาวกานต์ แสนเสมอ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
29 : นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
28 : นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
27 : นางอัมพร เลิศคาลี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
26 : นางเบญจพร จุฑาโรจน์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
25 : นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
24 : นางนงนุช ไชยยศ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
23 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
22 : นางสาววรรณกร ช่างศิลป์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
21 : นางสาวพัชรี อยู่แย้ม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
20 : นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
19 : นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
18 : นางจันทร์แรม คำป๊อก,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
17 : นางปุณณภา วิริยะ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
16 : นางสาวนฤมล ตามั่น,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
15 : นางสาวปวีณา ทองดี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
14 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
13 : นายอภิชน สมมิตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
12 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
11 : นางพิศมัย ยลภักตร์,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
10 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
9 : นางดรุณี กุณฑลบุตร,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
8 : นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
7 : นางสาวนารี เนโพ,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
6 : นางกนกนาฎ เรืองดาว,ไปราชการเพื่อ สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563, ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (7 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
5 : นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล,ไปราชการเพื่อ เรียนคอร์สออนไลน์ หัวข้อ “Say it with Report” ให้รีพอร์ตพูดแทนคุณ, สถาบันออนไลน์ SkillLane , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
4 : นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์,ไปราชการเพื่อ เรียนคอร์สออนไลน์ หัวข้อ “Say it with Report” ให้รีพอร์ตพูดแทนคุณ, สถาบันออนไลน์ SkillLane , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
3 : Mr.Edgar Estur Acosta,ไปราชการเพื่อ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (สายวิชาการ), สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (29 กรกฏาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563)
2 : นางสาวนาตยา ยาก๋อง,ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Basis Grammar & IELTS 4 Skill , ณ สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 ธันวาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2563)
1 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์,ไปราชการเพื่อ สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563", ร้านฮัก HUG เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฏาคม 2563)

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th