KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์3991521151521108
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์132125115
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช11349
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน21328
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์213252116
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข322451118
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา6391221
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์1453215
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล11428
  ศูนย์บริการพยาบาล122131111
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล11
รวมทั้งหมด3122924323652375230

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 1.3 %
  25-29 5.22 %
  30-34 12.61 %
  35-39 10.43 %
  40-44 13.91 %
  45-49 15.65 %
  50-54 22.61 %
  55-60 16.09 %
  >60 2.17 %
   NA 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th