KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์211101325121524112
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์24116115
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช1449
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน12328
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์313234117
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข151371119
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา23373220
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์13342114
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล11428
  ศูนย์บริการพยาบาล321211111
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล11
รวมทั้งหมด2132329342954446234

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 0.85 %
  25-29 5.56 %
  30-34 9.83 %
  35-39 12.39 %
  40-44 14.53 %
  45-49 12.39 %
  50-54 23.08 %
  55-60 18.8 %
  >60 2.56 %
   NA 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th