KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน
ขรก.
วิชาการ
ขรก.
สนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ พ.ปฏิบัติการ ลจ.ปจ. พ.ส่วนงาน พนง.ชั่วคราว
(พิเศษ)
พนง.ชั่วคราว
(ศาสตราจารย์)
พนง.ชั่วคราว
(อ.ต่างประเทศ)
พ.ส่วนงาน
(องค์กรในกำกับ)
จำนวน
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์71511639114
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์11415
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช268
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน538
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์312217
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข217120
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา415120
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์510116
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล448
  ศูนย์บริการพยาบาล1010
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล11
รวมทั้งหมด267825116431110237


 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
 ขรก. วิชาการ 11.02 %
 ขรก. สนับสนุนวิชาการ 2.97 %
 พ.วิชาการ 34.75 %
 พ.ปฎิบัติการ 21.61 %
 ลจ.ปจ. 6.78 %
 พ.ส่วนงาน 18.22 %
 พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) 0.42 %
 พนง.ชั่วคราว(อ.ต่างประเทศ) 0 %
 พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) 4.24 %

หมายเหตุ :

ขรก.วิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายวิชาการ
ขรก.สนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
พ.ส่วนงาน หมายถึง พนักงานส่วนงาน
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจ้างประจำ
พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) หมายถึง พนักงานส่วนงาน(องค์กรในกำกับ)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th