KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน(ไม่นับรวมดูงาน)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2551
28 : โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
27 : โครงการอบรมหลักสูตรการนวดในสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

เมษายน  2551
26 : โครงการ การออกแบบเครื่องมือในการดูแลสุขภาพชุมชน (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
25 : โครงการดำหัวขอพรผู้สูงอายุอาวุโสประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

กุมภาพันธ์  2551
24 : โครงการที่ปรึกษาและอบรมให้ความรู้การเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ต้องขังหญิง (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
23 : โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
22 : โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)

มกราคม  2551
21 : โครงการประชุมวิชาการ พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
20 : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ธันวาคม  2550
19 : โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
18 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการความรู้ สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

พฤศจิกายน  2550
17 : โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วิถีวิจัย: สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
16 : Training of Trainers on Midwifery Teachers (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
15 : โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ตุลาคม  2550
14 : โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัมมนาเรื่องธุรกิจสุขภาพล้านนา ยังสบายดีอยู่หรือ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
13 : โครงการวันแห่งการเล่นแก่เด็กป่วย 2550 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
12 : Nutrition and Life Skills for Maternal and Child Health (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
11 : โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

กันยายน  2550
10 : Moving towards Healthy Ageing: The Promotion of the Elderly’s Well-being through Community Participation (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)

สิงหาคม  2550
9 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IQ EQ ดีขึ้นแน่..ถ้าพ่อ แม่รู้วิธี (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
8 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

กรกฏาคม  2550
7 : โครงการจัดนิทรรศการวันนัดพบสถาบันสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
6 : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
5 : โครงการสร้างเสริมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(โครงการย่อยในโครงการโภชนาการฯ) (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

มิถุนายน  2550
4 : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้รับทุนนานาชาติ (Prevention, Resuscitation, and Rehabilitation in Traumatic Injury: A Nursing Perspective) (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
3 : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้รับทุนนานาชาติ(Mental Health and Psychiatric Nursing Program) (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
2 : โครงการการพัฒนาแหล่งฝึกปฎิบัติเพื่อการบูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอน (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
1 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพมารดาที่ให้นมบุตร (โครงการย่อยในโครงการโภชนาการฯ) (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th