KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน(ไม่นับรวมดูงาน)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

เมษายน  2552
27 : โครงการ เรื่อง การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
26 : โครงการดำหัวขอพรผู้สูงอายุอาวุโสประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
25 : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2551 (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
24 : โครงการการสัมมนาภายในหน่วยงานและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรโครงการศูนย์เด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มีนาคม  2552
23 : Prevention and Management in Traumatic Injury: A Nursing Perspective (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)

กุมภาพันธ์  2552
22 : Capacity Building on Comprehensive Management for STI and HIV/AIDS for Timor-Leste (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)

มกราคม  2552
21 : ศึกษาดูงาน (อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติลานนา) (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
20 : โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ เรื่อง ชุมชนพันเจ้ายุคใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
19 : โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ธันวาคม  2551
18 : โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก 2551 (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
17 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

พฤศจิกายน  2551
16 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
15 : Nutrition for Maternal and Child Health (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
14 : จัดการประชุม Second Meeting of Network of Medical Councils of South-East Asia Region (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
13 : จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
12 : โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ตุลาคม  2551
11 : โครงการวันแห่งการเล่น (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
10 : โครงการห้องสมุดหนูน้อยระยะที่ 3 (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
9 : โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
8 : โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
7 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในชุมชน กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

กันยายน  2551
6 : จัดประชุมหัวข้อ การดำเนินงานความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
5 : จัดหลักสูตรฝึกอบรม (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)

กรกฏาคม  2551
4 : โครงการ ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
3 : จัดการฝึกอบรมนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - นานาชาติ)
2 : โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มิถุนายน  2551
1 : โครงการบริการวิชาการแก่ผู้ปกครอง เรื่อง จิตวิทยาการเลี้ยงลูก วัยแรกเกิด-3 ปี (ศูนย์เด็กเล็ก) (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th