KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน(ไม่นับรวมดูงาน)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2554
9 : โครงการอบรมผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มกราคม  2554
8 : การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

ธันวาคม  2553
7 : โครงการการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและผู้ดูแล (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

พฤศจิกายน  2553
6 : ประชุมวิชาการ “50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส” (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ตุลาคม  2553
5 : โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
4 : โครงการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
3 : โครงการ Health Play การจัดการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนการเด็ก (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

กันยายน  2553
2 : การอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพเด็กแก่ผู้ปกครอง ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มิถุนายน  2553
1 : โครงการผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุภาพ (Spa Manager) (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th