KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน(ไม่นับรวมดูงาน)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

เมษายน  2555
12 : โครงการ Development of Teacher Skills in Children care and the People at Sob-Kong Village, Om-Koi MunicipLITY, Chiang Mai (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มีนาคม  2555
11 : โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่ที่ให้นมบุตร (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มกราคม  2555
10 : โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ธันวาคม  2554
9 : โครงการจัดงานวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
8 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ตุลาคม  2554
7 : โครงการ Healthy Play (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
6 : โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
5 : โครงการการจัดการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)
4 : โครงการการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอด (กิจกรรมย่อย - โครงการต่อเนื่อง)

กันยายน  2554
3 : การประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

สิงหาคม  2554
2 : โครงการอบรมหลักสูตรต่อยอดความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มิถุนายน  2554
1 : โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th