KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน(ไม่นับรวมดูงาน)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2557
5 : โครงการส่งเสริมโภชนาการทารก (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

มกราคม  2557
4 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กด้อยโอกาส (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
3 : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (บริการวิชาการ) (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

พฤศจิกายน  2556
2 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง (ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก) (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )
1 : โครงการการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ(กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติและนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - ระยะสั้น )

ปีการศึกษา   | 2561 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th