KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2548
12 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Dr. Victoria Mock และ Dr. Marie Nolan) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)

เมษายน  2548
11 : ุการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Ms. Akiko OTANI) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)
10 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Mr. Mark Barlow) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)

กุมภาพันธ์  2548
9 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Dr. H. Azul Azwar) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)

พฤศจิกายน  2547
8 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ(University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย) (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา)

ตุลาคม  2547
7 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (เจ้าหน้าที่จาก UNDP)) (กิจกรรมย่อย - ความร่วมมือระหว่างสถาบัน)
6 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศUniversity of Washington) (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา)

สิงหาคม  2547
5 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Prof. Dr. Pamela Mitchell จาก School of Nursing, University of Washington)) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)
4 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (คณะผู้บริหาร จาก Faculty of Nursing, Kunming Medical College)) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)

กรกฏาคม  2547
3 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ(School of Nursing, Hong Kong Polytechnic University)) (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา)

มิถุนายน  2547
2 : การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (Ms. Kasuko Naruse จาก JICA Sri Lanka Office) (กิจกรรมย่อย - เจรจาความร่วมมือ)
1 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา(Ms. Korie Tabor และ Ms. Fam Saeturn) (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th