KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2546
36 : โครงการสืบทอดการเขียนภาษาถิ่นล้านนา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตล้านนา(ทุกสัปดาห์ ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : กิจกรรมจัดบอร์ดในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของประเทศ(ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการวิเคราะห์การใช้พลังงาน สาธารณูปโภค (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : กิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2546
31 : งานคารวะผู้อาวุโสของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : พิธีดำหัวผู้บริหาร อาจารย์บุคลากรอาวุโสของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : งานดำหัวคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : ประเพณีแห่พระพุทธสิหิงค์ ของจังหวัดสงกรานต์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : การตัดตุง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและศาสนา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2546
23 : โครงการสัมมนาการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2546) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2546
22 : พิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : กิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : การสอนทำขนมไทยหรืออาหารไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : กิจกรรมจัดบอร์ดในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของประเทศและตกแต่งประดับประดาธง/อาคารสถานที่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นและประเทศของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการสืบทอดภาษาเขียนล้านนา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : การอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตท้องถิ่น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและมอบรางวัลอาจารย์บุคลากรและลูกจ้างดีเด่น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : การทำเทียนหอมหรือทัศนศึกษาในแหล่งที่มีการจัดทำในชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : งานทำมุทิตาจิตผู้อาวุโสของชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสวนดอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : กิจกรรมคารวะผู้อาวุโสและหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ของบุคลากรและนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2545
8 : ประเพณีลอยกระทง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : ประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : ร่วมงานประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2545
4 : โครงการสาธิตและฝึกหัดการทำกระทงใช้ในประเพณีลอยกระทง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2545
2 : อนุรักษ์ผ้าไทย เทิดให้ราชินี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th