KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2547
34 : ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1//2547 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการประชาสัมพันธ์ภาษาและสุภาษิตล้านนา(ทุกสัปดาห์ ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : กิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : กิจกรรมจัดบอร์ดในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของประเทศ(ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2547
29 : ร่วมพิธีคาราวะดำหัวผู้บริหาร อาจารย์ข้าราชการอาวุโสของคณะฯ(ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และสโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : ร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโสของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : ร่วมพิธีคาราวะดำหัวผู้บริหาร อาจารย์ข้าราชการอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในประเพณีสงกรานต์ ของ มช/จังหวัด (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการกิจกรรมตัดตุง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน โดยการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2547
23 : ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้อาวุโสของชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มช.กรุงเทพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2547
22 : ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทอดผ้าป่า (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : ร่วมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่บุคลากรและนักศึกษา(ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการอวยพรปีใหม่อาจารย์และบุคลากรอาวุโสผู้มีอุปการะคุณแก่คณะฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2546
18 : ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(5 ธันวามหาราช) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2546
17 : โครงการแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : ร่วมงานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่(ขบวนแห่กระทงของนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2546
14 : ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : ร่วมงานประเพณีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการแสดงความยินดีในโอกาสที่ไดัรับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (กิจกรรมพิเศษนอกแผน) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2546
11 : โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(เนื่องในวันมหิดล)(กิจกรรมพิเศษนอกแผน) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : ร่วมกิจกรรมตักบาตร วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : ร่วมกิจกรรมการวิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2546
6 : โครงการฟ้อนเจิงและแอโรบิคล้านนาเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่องตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการทำบุญเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาคณะฯและทอดผ้าป่าสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2546
3 : โครงการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งคณะฯ(ในโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2546
2 : ร่วมพิธีประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : ร่วมพิธีไหวัครูของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th