KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2548
29 : โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และการพยาบาล (ต่อเนื่องจาปีที่ผ่านมา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : กิจกรรมจัดบอร์ดในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของประเทศ(ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : กิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการสืบทอดการเขียนภาษาถิ่นล้านนา (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการ ปฏิบัติธรรมนำสุข (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2548
24 : ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติ 55 ปี มหาราชาภิเษกสมรส (ร่วมกับ มช.,จังหวัด) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : กิจกรรมการคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2548 (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : กิจกรรมคารวะดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : กิจกรรมคารวะดำหัวคณบดี คณาจารย์อาวุโสและข้าราชการอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์ , สโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : กิจกรรมการร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2548 (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2548
19 : งานแสดงมุฑิตาจิตผู้อาวุโสของชมรมศิษย์เก่าพยาบาล มช. กรุงเทพฯ (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2548
18 : กิจกรรมการแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการอวยพรปีใหม่อาจารย์ บุคลากรอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณแก่คณะฯ (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2547
16 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ร่วมกับที่ประชุมอาจรย์,สโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จุดเทียนชัยถวายพระพร (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2547
14 : กิจกรรมการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2547
13 : ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : งานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการแสดงความยินดีแด่พยาบาลดีเด่นของสภาการพยาบาลประจำปี 2547 (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : งานอำลา-อาลัย แด่ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2547
9 : โครงการกิจกรรมการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : กิจกรรมการวิ่งมหากุศลเพื่อสมทบทุนราชสมาทรเนื่องในวันมหิดล (ร่วมกิจกรรม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : กิจกรรมการร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547 (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2547
5 : โครงการทำบุญเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาคณะ ฯ และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหกรรมออกกำลังกาย12 สิงหามหาราชินี (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2547
3 : ร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2547
2 : กิจกรรมวันไหว้ครู (ร่วมกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการกิจกรรมฟ้อนเจิงและแอโรบิคล้านนาเพื่อสุขภาพ (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th