KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

เมษายน  2549
25 : กิจกรรมคารวะดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : กิจกรรมคารวะดำหัวคณบดี คณาจารย์อาวุโสและข้าราชการอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์ , สโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : งานดำหัวขอพรผู้สุงอายุอาวุโส ประจำปี 2549 (โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา (กิจกรรมการร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 )(ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2549
21 : กิจกรรมการทำบุญหน่วยอาคารสถานที่ (กิจกรรมร่วม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : ร่วมกิจกรรมงานมุฑิตาจิต อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2548 (งานวันสวนดอก) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2549
19 : โครงการอวยพรปีใหม่อาจารย์ บุคลากรอาวุโส และผู้มีอุปการะคุณแก่คณะฯ (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : กิจกรรมส่งเสริมผู้กระทำความดี (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการสืบทอดการเขียนภาษาถิ่นล้านนา (ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : กิจกรรมจัดบอร์ดในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของประเทศ(ตลอดปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2548
15 : โครงการสานสัมพันธ์ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และสโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : พิธีทำบุญบ้านพักคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จุดเทียนชัยถวายพระพร (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2548
12 : การประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
11 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2548
10 : งานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2548
8 : การแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548 (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : กิจกรรมวันมหิดลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะฯ(ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : กิจกรรมการทำบุญบ้านพัก (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

สิงหาคม  2548
5 : พิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย(ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548(ร่วมกิจกรรมกับที่ประชุมอาจารย์ และสโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2548
3 : ร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา(ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2548
2 : โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา(ร่วมกับสโมสรนักศึกษา) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th