KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2550
24 : โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระ 9 วัด (ครั้งที่ 6 วันที่ 8 พฤษภาคม 2550) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2550
23 : ร่วมกิจกรรมงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงงานดำหัวคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโสของสโมสรนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 5 วันที่ 4 เมษายน 2550) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2550
19 : โครงการ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : ร่วมกิจกรรมงานมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2550 ของชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสวนดอก กรุงเทพฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2550
17 : โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมศาสนา ไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1วันที่ 9 มกราคม ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม 2550) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2549
16 : กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ 2549 (ร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาพนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : ร่วมกิจกรรมและสนับสนุการแข่งขันกอล์ฟการกุศล แม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : การประดิษฐ์กระทงโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2549
12 : ทำบุญกิจกรรมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549 (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2549
10 : โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2549
9 : โครงการปฏิบัติธรรม นำสุข ประจำปี 2549 (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการ คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากรดรเด่น ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี ประจำปี 2549 และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติ คณะพยาบาลศาสตร์และการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : อนุรักษ์ศิลปะไทย…ร้อยมาลัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2549
4 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2549(ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง) (ดำเนินการ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2549
3 : งานร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2549 (ดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : งานทำบุญทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : ร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th