KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2551
32 : ร่วมงานรวมพลังศิษย์เก่า เพื่อทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระ ประจำปี 2551: ตามรอยพระพุทธบาท รุ่นที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2551
30 : ร่วมกิจกรรมงานดำหัวคณบดี คณาจารย์ และข้าราชการอาวุโส ของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : ร่วมกิจกรรมพิธีดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระ ประจำปี 2551: ตามรอยพระพุทธบาท รุ่นที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงห์ งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ทำขนมไทยล้านนา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2551
25 : พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี การศึกษาพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2550
24 : กิจกรรมร่วมโครงการรวมพลังพยาบาลรักษ์สุขภาพประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2550
23 : โครงการแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่อในวันลอยกระทง ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : กิจกรรมร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา การจัดทำโคมล้านนา จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2550
19 : กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2550
18 : ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : ร่วมพิธีวางพวงมาลา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : ร่วมพิธีตักบาตร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2550
13 : โครงการพิธีเปิดอาคาร 4 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์และการพยาบาล และพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ร่วมลงนามถวายพระพรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : กิจกรรมเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวามเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 75 พรรษา ในปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประดับธง ชาติ และตราสัญญาลักษณ์ โคมไฟ บริเวณอาคารที่ทำการหลักของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2550
7 : ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ถนนวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) และวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : กิจกรรมร่วมบริจาคปัจจัยภัตราหารเพลและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : กิจกรรมร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2550
3 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : กิจกรรมสนับสนุนร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th