KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

เมษายน  2552
24 : พิธีดำหัวคณบดี อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : สูมาคารวะดำหัวขอพรแก่อดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโสของคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : กิจกรรมการร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : กิจกรรมร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2551
18 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2551
16 : การประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2551
14 : ร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ครบ 100 วัน ) อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ ( หลวงปู่จันทร์ กุสโล ) และงานทำบุญประจำปีถวายทานสลากภัต ปีที่ 80 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2551
13 : มอบโล่เกียรติคุณแก่ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : พิธีแสดงความยินดีแก่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : ร่วมพิธีวางพวงมาลา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(1 ตุลาคม 2551) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2551
8 : โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2551
7 : พิธีถวายเทียนพรรษาของคณะ ฯ ประจำปี 2551 ณ วัดพระบาทตีนนก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2551
5 : โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระ ประจำปี 2551: ตามรอยพระพุทธบาท รุ่นที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : ร่วมงานกตเวทิตาคารวะ(พิธีสืบชะตา)พี่พยาบาลอาวุโสที่มีอายุครบ 7 รอบขึ้นไป (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th