KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2565
14 : โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การกำหนดกลยุทธ์สำคัญ และจัดทำ แผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 13 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย ของคณาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

เมษายน  2565
7 : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2565
6 : โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2565
5 : โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2564
4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และการพัฒนานวตกรรมสุขภาพ ในยุค New Normal สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2564
2 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th