KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2545
30 : การซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : แนวทางการประสานงานการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
26 : สัมมนาระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : สัมมนาระหว่างอาจารย์ที่รับผิดชอบสอนร่วมกัน กำหนดจัดสัมมนา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Systematic review สำหรับกรรมการบัณฑิตสาขาวิชา การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อและผู้สนใจ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนากรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสัมมนาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2545
18 : การดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กขึ้น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2545
17 : ข้าราชการและลูกจ้างในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาและระบบราชการสำหรับอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับภาควิชาและหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2545
15 : ศูนย์วิจัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2545
13 : โครงการอบรมหลักสูตรผ่านดาวเทียม หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2544
11 : การอบรมกลยุทธ์การตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : การอบรม เลขานุการมืออาชีพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2544
9 : การอบรม เรื่อง การอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : การสัมมนาแนวทางการดำเนินงานศูนย์รักษายาเสพติด มช. (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : สัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการแนวใหม่สำหรับข้าราชการไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : การสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการแนวใหม่สำหรับข้าราชการไทย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2544
4 : การเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ช่วยสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Preceptor) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2544
3 : การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ปี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : การอบรมเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สาย ข ค และลูกจ้าง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th