KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2546
61 : โครงการประชุมอาจารย์ทีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
60 : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
59 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจกระบวนทัศน์ของการสร้างเสริมคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
58 : อบรมหลักสูตร การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการคลังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
57 : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การออกข้อสอบอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2546
56 : โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนางานของบุคลากรในกลุ่มงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : โครงการสัมมนา เรื่อง สุขกายสบายจิตด้วยโยคะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
54 : โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์(ต่อเนื่อง) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
53 : โครงการสัมมนาบุคลากรสาย ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ประจำปี 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
52 : โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
51 : โครงการสัมมนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2546
50 : โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
49 : พิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
48 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก เรื่องการป้องกันอุบัติภัยและการขนย้ายเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : โครงการสัมมนาบุคลากรระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย ประจำปี 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : โครงการสัมมนาเรื่อง การพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : การสัมมนาเพื่อพัฒนางานสำหรับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมคณาจารย์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
43 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับภาควิชาและหน่วยงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
42 : โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับภาควิชาและหน่วยงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
41 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Endnote ในการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2546
40 : โครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการสัมมนาอาจารย์และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
38 : โครงการเชิญผู้เชียวชาญจากต่างประเทศมาพัฒนางานด้านวิชาการของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2546
37 : โครงการงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2544 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการแสดงความยินดีในโอกาสรับพระราชทานปริญญาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการสัมมนาเรื่อง การใช้ผังดุลดัชนี ในการดำิเินินงานของคณะ ฯ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2545 ของบุคลากรคลังและพัสดุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดแนวทางการจัดฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการสัมมนาบุคลากร : คลายเครียด สร้างความสุข (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2545
30 : แข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ของบุคลากรใหม่ในกลุ่มงานหลักสูตรปริญญาตรี กลุ่มงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : อบรม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงนเอกสาร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2545
27 : กฏหมายวิชาชีพการพยาบาล : ทำอย่างไรพยาบาลจึงจะไม่ถูกฟ้องร้อง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : หลุมพรางทางอายุรกรรม 2002 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : การอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : งาน 42 ปี มช. (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : ตลาดนัดผู้ประกอบการและองค์กรท้องถิ่นพบนักวิจัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เรื่อง รูปแบบความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2545
20 : ประชุมเรื่อง การพยาบาลไทย : บทบาท ภารกิจ สู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษา การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการสัมมนาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่โอนย้าย ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของบุคลากรของคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2545
16 : โครงการสัมมนาบุคลากรกรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำและปรับปรุงข้อมูล Homepage (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงสัมมนา เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุขสำหรับบุคคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสัมมนาเรื่องก้าวใหม่ การปฏิบัติงานธุรการภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการการรับรู้จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการพัฒนาทักษะและความสามรถในด้านการสอนของอาจารย์ การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2545
10 : การทำประชาพิจารณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการสัมมนาอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ประจำปี 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการสัมมนาเรื่อง การพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการฝึกอบรมการป้องกัน การบรรเทาอัคคีภัยในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : Cultural Dibersity in Altenative Health Care and Nursing Therapeuties (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2545
3 : การพัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2545
1 : ครงการเชิญผู้เชียวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th