KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2548
85 : สัมมนาระหว่างคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
84 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
83 : สัมมนาระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอน กระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
82 : โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2547 และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการและอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
81 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
80 : ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและอาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ 10 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
79 : โครงการสัมมนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
78 : โครงการประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
77 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
76 : โครงการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีวิทยา และ อาจารย์นิเทศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
75 : โครงการประชุมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
74 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
73 : โครงการสัมมนา โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ก ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
72 : โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา(วันที่ 9 –10 , 12 – 13 พฤษภาคม 2548) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
71 : โครงการศึกษาดูงานด้านการผดุงครรภ์ ณ ประเทศอังกฤษ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
70 : สัมมนา แนวทางการนิเทศงานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
69 : การจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ (คุณพิมพ์ผกา สุริยงค์ พยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
68 : โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
67 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และแบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ (กิจกรรมย่อย - อบรมคอมพิวเตอร์)
66 : โครงการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารการพยาบาลในหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการพยาบาล ณ ประเทศอังกฤษ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

เมษายน  2548
65 : การจัดการเรียนการสอนและการบริการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสตรี ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
64 : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
63 : โครงการเร่งรัดการทำวิทนยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
62 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการให้บริการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
61 : โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรีของกลุ่มบุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
60 : โครงการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการพยาบาล ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
59 : โครงการเพิ่มพูนทักษะการประเมินสุขภาพและการรักษาเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
58 : โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการประจำคณะ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
57 : การจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ (Ms. Carrol Smith) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
56 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
55 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานและการพัฒนาผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
54 : การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา่ 2547 และแนวทางหารพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2548 ของบุคลากรกลุ่มงานระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2548
53 : การสัมนาคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการประจำปี 2548(ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
52 : โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2547 และแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548 ของภาควิชาการพยาบาลสูติฯ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
51 : สัมมนา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
50 : โครงการศึกษาดูงานสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
49 : สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
48 : โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
47 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของภาควิชา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
46 : โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข. ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
45 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ ก. (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
44 : โครงการสัมมนาการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
43 : โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2548 เรื่องการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวิชาการในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 3 และปีที่ 4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
42 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปี 2547 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
41 : โครงการสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
40 : สัมมนาการดำเนินงานของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
39 : โครงการสัมมนา แนวทางการดำเนินภาระกิจหลักของภาควิชาฯ กุมารในปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
38 : โครงการสัมมนา การดำเนินงานของภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2548
37 : โครงการบรยายพิเศษ การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักวิชาการทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
36 : โครงการสัมมนาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช และสัมมนากระบวนวิชา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
35 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการประจำปี 2548 (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
34 : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรมคอมพิวเตอร์)
33 : การจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ (Dr. Jack Van de Water (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
32 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผล (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
31 : การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2546)ในปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2548
30 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้รายวิชาภาคปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
29 : โครงการวางแผนเพื่อฝึกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
28 : โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมบน Web ด้วย ASP สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรมคอมพิวเตอร์)

ธันวาคม  2547
27 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์ด้านการนิเทศทางคลินิค (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
26 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

พฤศจิกายน  2547
25 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจร่างกายและการรักษาโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2547
24 : การเตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
23 : การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Dr. Matthrew C. Keifer) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
22 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการนิเทศงานกกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการประชุม การดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Faculty) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ(ระยะที่1 และระยะที่2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ปรับปรุงใหม่) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2547
18 : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Meta -analysis (Assoc. Prof. Dr. Terri Simpson จาก School of Nursing, Biobehavioral Nursing& Health System Department, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem Based Learning) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
16 : โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความร้บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
14 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ประจำปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานเลขานุการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2547
13 : การจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ ( Professor Dr.Pamela Mitchell) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : โครงประชุมสัมมนาสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง การควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
11 : โครงการเสวนา เรื่อง การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ เฉพาะสาขาการพยาบาล ของสภาการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในภาควิชาและหน่วยงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการอบรมเรื่อง การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กรกฏาคม  2547
8 : โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 กรกฏาคม 2547 , 19 สิงหาคม 2547 และ 16 กันยายน 2547 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2547
5 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2547 สำหรับสาขาวิชา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : การจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ เรื่อง การพยาบาลไทยเป็นที่ต้องการในสากลโลก (Dr. Maria Cynthai Leigh) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th