KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2549
33 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์(Evdence-Based Nursing Practice) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
32 : การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงและสารสนเทศทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
31 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2548และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
29 : โครงการสัมมนา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2549
28 : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
27 : โครงการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2548 ของงานคลังและพัสดุ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2549
26 : โครงการสัมมนา หัวใจของงานบริการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
25 : การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
24 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2549
23 : โครงการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
22 : โครงการ การเสริมสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด้กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2549
21 : Assoc. Prof. Dr. Barbara G. Covington (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ธันวาคม  2548
20 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
19 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

พฤศจิกายน  2548
18 : โครงการฝึกอบรมทักาะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานสำหรับบุคลากร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2548
16 : บรรยายพิเศษ (Dr. Jean Yan, จาก WHO) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และการใช้ Endnote สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรมคอมพิวเตอร์)
14 : การใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และชุดโปรแกรม Microsoft Office XP (กิจกรรมย่อย - อบรมคอมพิวเตอร์)

กันยายน  2548
13 : โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : การป้องกันอุบัติภัยและการขนย้ายเด็กเมื่อเกิดอุบัติภัย (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
11 : โครงการการสอนแบบ Active learning (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - based learning) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : บรรยายพิเศษ (Dr. Marie Annette , ประเทศสหรัฐอเมริกา) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : บรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr.Marie Annette Brown (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกาที่ 2 ของภาควิชาการพยาบลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2548
5 : โครงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
3 : โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหาร ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
2 : โครงการ การศึกาดูงานศูนย์อุบัติเหตุและหน่วยฉุกเฉินของคณาจารย์ในภาควิชา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

มิถุนายน  2548
1 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2547 ของงานคลังและพัสดุ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th