KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2550
31 : โครงการจัดการความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการของ ICN Conference 2007 ณ ประเทศญี่ปุ่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
29 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนที่ความคิด (mind map) มาใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
28 : โครงการประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2549 ของงานคลังและพัสดุ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
27 : โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยปริญญาบัณฑิต เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549 และแนวทางพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
26 : โครงการการจัดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานเพื่อวิเคราะห์งานและการวิจัย สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย บุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
25 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
24 : โครงการจัดนิทรรศการ มหกรรมระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
23 : โครงการประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
22 : โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่อง การนำแผนพัฒนาคณะฯ และ Balanced scorecard ไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
20 : โครงการประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
18 : โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศฟินด์แลนด์ และสวีเดน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

เมษายน  2550
17 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2550
16 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : บรรยายพิเศษ (Professor Kate Guyon) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2550
14 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Hospital and Palliative care) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

พฤศจิกายน  2549
13 : โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ตุลาคม  2549
12 : โครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ฝิ่น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
11 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2549
10 : โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
9 : โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549 เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพกับการสร้างความสำเร็จในชีวิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดเก็บระบบเอกสาร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชชุมชน ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

สิงหาคม  2549
6 : โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
5 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบำบัดรักษาทางชีวภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กรกฏาคม  2549
4 : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน การสัมมนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
3 : โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
2 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูงของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2549
1 : Nursing Theory of Bureaucratic Caring (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th