KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2551
42 : โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
41 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
40 : โครงการศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้องรัง ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
39 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptors) ในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
38 : โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของบุคลากรหน่วยปริญญาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
37 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
36 : โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2551
35 : โครงการ การวิจัยเชิงทดลองและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
34 : โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
33 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard of Operational Procedures (SOP) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
32 : โครงการ การประชุมร่วมกับบุคลากรพยาบาลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
31 : โครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานผู้ประสานงานประจำปี 2551 บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานในยุคการเปลี่ยนแปลง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำหรับคณะกรรมการฯ และบุคลากรหน่วยปริญญาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
29 : โครงการ การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
28 : โครงการ การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการเพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
27 : โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2551
26 : โครงการสัมมนาเรื่อง Up:Date การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
25 : โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2551 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2551 ของหน่วยบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
24 : โครงการสัมมนาเรื่อง สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2550 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2551
23 : โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มกราคม  2551
22 : บรรยายพิเศษ โดย Dr. Roy M. Schwarz (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการ การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ธันวาคม  2550
20 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการทำวิจัยสถาบันภายในหน่วยบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการ การพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2550
18 : โครงการอบรม เรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
16 : โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptors) ในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการ การเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2550
14 : โครงการ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : โครงการ ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
12 : โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
11 : โครงการติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2550 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประสาทวิทยาทางจิตเวช (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : โครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางานของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการ การกรอกภาระงานออนไลน์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2550
6 : โครงการสัมมนา เรื่อง ดนตรีช่วยพัฒนาสมองเด็กอย่างไร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กรกฏาคม  2550
5 : โครงการ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2550
4 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th Annual Qualitative Health Research Conference 2007 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : บรรยายพิเศษ (Associate Professor Dr. An Sloat จาก School of Nursing and Dental Hygienne, University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : บรรยายพิเศษ (Assist. Prof. Dr. Connie Roush จาก School of Nursing, University of North Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Assoc. Prof. Dr. Lynne Ray จาก Faculty of Nursing, University of Alberta ประเทศแคนาดา) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการปฏิบัติงานของอาจารย์ (Faculty Practice) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th