KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2553
18 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการ ผังพิสัยงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2553
16 : โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม/สร้างขวัญกำลังใจ ทัศนศึกษา พาใจให้เบิกบาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
14 : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้ระบบสมรรถนะ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2553
12 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2553
11 : การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : โอกาสของความก้าวหน้าและเงื่อนไขการจ้างงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Update psychopharmacology (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ระยะที่ 1 เรื่อง การกำหนดแนงทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2552
8 : โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
7 : โครงการบรรยายพิเศษ สำหรับคณาจารย์ เรื่อง “การค้นคว้าแบบอิสระโดย การวิเคราะห์สถานการณ์” (Situational analysis) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
5 : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ทางวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2552
3 : โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2552
1 : โครงการสนทนาวิชาการสำหรับคณาจารย์กลุ่มกระบวนวิชา 551 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th