KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

พฤษภาคม  2554
24 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2554
23 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
22 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒน่าคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2554
21 : โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2554
20 : โครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม/สร้างขวัญกำลังใจ ทัศนศึกษาพาใจให้เบิกบาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และการบริหารสำนักงานยุคใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2554
18 : โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
17 : โครงการ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
16 : การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ Microsoft SharePoint (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ธันวาคม  2553
15 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ StreamAuthor ในการผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2553
14 : สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2553
13 : การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2553 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

สิงหาคม  2553
11 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
10 : การสัมมนาอาจารย์เพื่อสร้างเสริมความสุขและพลังในการทำงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : การศึกษาดูงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
8 : การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามผังพิสัยงานวิจัย (Research Mapping) ด้าน Long Term Care คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
5 : โครงการสัมมนาทางวิชาการกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข เรื่อง “การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: เรื่อง Action Reswarch and Mixed Method : Implementation in Nursing Research (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : เข้าร่วมประชุมวิชาการ Emerging Health Policy Research Conference 2010 ณ University of Sydney, Australia (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการ ธรรมปัญญา พัฒนาจิต คิดค้นหาความสุข (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th