KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

เมษายน  2557
24 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างทีมด้วยหัวใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
23 : โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2557
22 : โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กุมภาพันธ์  2557
21 : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานรับเลี้ยงเด็ก (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
20 : โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
19 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร กลุ่มวิชาการพยาบาล ประจำปี 2557 (กิจกรรมย่อย - ความร่วมมือระหว่างสถาบัน)
18 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2556
17 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
16 : โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

พฤศจิกายน  2556
14 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : โครงการสัมมนาของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2556
12 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
11 : การบรรยายให้ความรู้ การกรอก TOR ประจำปีงบประมาณ 2557 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2556
10 : ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - บรรยายพิเศษ/อบรม/ประชุม/สัมมนา์)
9 : โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
8 : โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

สิงหาคม  2556
7 : โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนและการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
6 : โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การสรุปประเมินผลหลักสูตร การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการดูแลรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อนรุนแรง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
5 : โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
4 : โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กรกฏาคม  2556
3 : โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2556
1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th