KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

กรกฏาคม  2559
35 : การคลังและพัสดุสัมมนาบุคลากรงานการเงิน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : ขออนุมัติ สนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารการพยาบาล ในยุค 4G Plus (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
31 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
29 : การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
28 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (ระยะที่ 2) จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
27 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุภาคปกติและภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (ระยะที่ 1) โรงแรม ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
25 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
24 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
23 : โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มิถุนายน  2559
22 : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤษภาคม  2559
21 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
20 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รับบริการด้วย service mind (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการจัดทำรายงานการดำเนินงาน ของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
18 : โครงการประชุมร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (555727) และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
17 : โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาลสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

เมษายน  2559
16 : ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
14 : โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
13 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
12 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2559
11 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ประจำปี 2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2559
10 : การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2559
8 : โครงการสัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2558
7 : โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ที่บรรจุใหม่และที่กลับจากลาศึกษา ประจำปี 2558 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ตุลาคม  2558
6 : โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการผดุงครรภ์โดยการผสมผสาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก” (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
5 : โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2558
4 : โครงการสัมมนาบุคลากรและสรุปผลงานประจำปี 2558 หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เรื่อง แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2558
2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์” (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th