KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาบุคลากร

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |

กรกฏาคม  2563
20 : โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
19 : โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 1) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

พฤษภาคม  2563
18 : โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

เมษายน  2563
17 : โครงการถอดบทเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

มีนาคม  2563
16 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ระยะที่ 2 หลักสูตร “การสร้างแบบสอบถาม ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เบื้องต้น” (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
15 : โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2563
14 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร” (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2562
13 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจรกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2562
12 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

กันยายน  2562
10 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
9 : โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2562
8 : โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา Case Based Learning: CBL (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
7 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้่สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
6 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
5 : ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการรักษาโรคเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
3 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานพยาบาล หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
2 : โครงการยกย่องเชิดชูอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
1 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ครบ 30 ปี (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th