KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2545
21 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
18 : โครงการสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทุกสาขา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการปฐมนิเทศและเสริมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : ประชุมผู้ปกครอง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมการเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 44) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคุณภาพนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2545
7 : โครงการการรับรู้จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมนักวิชาการสำหรับนักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2545
5 : โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง (Chronicity and Research )ของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2544
4 : ประชุมวิชาการ เรื่อง ทันโลกกับเทคโนโลยีการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2544
3 : การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาวิชาการเวชนิทัศน์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2544
2 : การสัมมนา เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2544
1 : การสัมมนาและฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง Online information and Education Conference 2001 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th