KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2546
82 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
81 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
80 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
79 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
78 : การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
77 : โครงการจัีดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

เมษายน  2546
76 : โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงาน โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
75 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติโปรแกรม SPSS for Windows (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
74 : โครงการสัมมนาหัวข้อโครงร่างเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
73 : โครงการสัมมนา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
72 : การพัฒนางานและบุคลากรของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
71 : การปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
70 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มีนาคม  2546
69 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
68 : แนวทางในการดำเนินการตามภารกิจหลักของภาควิชา ฯ ปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
67 : โครงการสัมมนา เรื่อง โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
66 : การดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2546) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
65 : การเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม SPSS (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
64 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
63 : การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
62 : สรุปประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2545 และแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
61 : สัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
60 : โครงการแนะแนวหลักสูรตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
59 : สัมมนาระหว่างผู้ร่วมสอนกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
58 : การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
57 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Endnote ในการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
56 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการให้บริการแก่สตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
54 : โครงการสัมมนาภาควิชาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2545 สำหรับคณาจารย์ภาควิชา ฯ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2546
53 : โคงการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี รุ่นที่ 6 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
52 : โครงการพัฒนาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2546
51 : โครงการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
50 : โครงการปัจฉิมนิเทศและติดตามประเมินผลการศึกษาของมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
49 : โครงการปัจฉิมนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
48 : โครงการปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงรับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 38 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และ น.ศ.ต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการรณรงค์อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2545
43 : โครงการทำการ์ดอวยพร สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
42 : โครงการสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2545 สำหรับคณาจารย์ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2545
41 : โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมการเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 45) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
40 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2545
38 : โครงการสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าในการทำงิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
37 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ เรื่อง บนเส้นทางความกว้าหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : ปฐมนิเทศนักศึษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาผู้มารับบริการทางสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 44) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
31 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการศึกษาดูงานสุขภาพจิตและจิตชุมชน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาล(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาล(ต่อเนื่อง)ชั้นปีที่ 2 ของคณะฯและสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2545
26 : โครงการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์/การพยาบาลผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาเรื่อง แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการสัมมนาเรื่องแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
21 : โครงการการรับรู้จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2545
20 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมการฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 563703 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัียในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กระบวนวิชา 566800 ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการนำนักศึกษาดูงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกล้เคียง และการสัมมนาการศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาด สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Health work enviroment (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโปรแกรม SPSS for Window (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมนักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กระบวนวิชา 566810 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2545
8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ชั้นปีที่1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
7 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
6 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติโปรแกรม SPSS for Windows (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สนับสนุนโครงการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตเวชชุมชนของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2545
4 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2545 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th