KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2547
52 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
51 : การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
50 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2547
49 : โครงการเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (ีระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
48 : โครงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem - Based Learning) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : โครงการเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (ีระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
46 : โครงการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มีนาคม  2547
45 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2, 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
44 : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
43 : โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
42 : รายงานสรุปโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตร ประจำปี 2547 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
41 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิิงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง ระบบสุจภาพกับการพัฒนาด้านการบริการสุขภาพของประเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2547
38 : โครงการพัฒนาศึกยภาพคณาจารย์และนักศึกษาด้านการดูแลและการทำวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะความไม่แน่นอน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : โครงการสัมมนาอาจารย์และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลของรัฐ ในกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
35 : โครงการทบทวนความรู้กระบวนวิชาพรีคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
34 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านโรคข้อเสื่อม (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2547
33 : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานและทำวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2546
31 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Endnote ในการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
30 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
28 : โครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการทำการ์ดอวยพรและห่อของขวัญ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2546
25 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ เรื่องบนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2546
21 : โครงการสัมมนา เรื่อง เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
20 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กันยายน  2546
18 : สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
17 : โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
15 : โครงการจัดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาล (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2546
14 : การเตรียมความพร้อมในการศึกษา ณ สถาบันต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
13 : โครงการสัมมนาเรื่อง ใส่ภูมิต้านทานอีกสักนิด...เพื่อชีวิตที่สดใส สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : โครงการสัมมนาเรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
11 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
10 : โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากการถักและร้อยลูกปัด (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
9 : การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
8 : การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2546
7 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษารับทุน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2546
6 : การพัฒนาทักษะในการคิดแบบมีวิจารญาณสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
5 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
4 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
3 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
1 : โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th