KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2548
133 : โครงการประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และการดูแลรัีกษา กระบวนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (551492) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
131 : โครงการศึกษาดูงานแหล่งประโยชน์ในชุมชนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2(551492) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
130 : โครงการเตรียมความพร้อมเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
129 : โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภับในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
128 : การสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
127 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
126 : โครงการเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
125 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล (2-5 พฤษภาคม 2548) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2548
124 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล (25 - 28 เมษายน 2548) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
123 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (School of Nursing, Hong Kong Polytechnic ประเทศฮ่องกง) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
122 : โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญาขั้นสูง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก. (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
121 : โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ แผน ข. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
120 : การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2ปี) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
119 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 รุ่นที่ 4 (ระหว่างวันที่ 2, 30 เมษายน และ 7, 14 พฤษภาคม 2548 ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
118 : โครงการสัมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
117 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มีนาคม  2548
116 : โครงการสัมมมนาการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : ประชุม การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา : การพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัครการวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
114 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
113 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
112 : โครงการ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
111 : การเตรียมความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี รุ่นที่ 8 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
110 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Ryukyus Univeristy (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
109 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Faculty of Medicine, University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
108 : โครงการสัมมนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสจร์ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
107 : การเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
106 : อบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการคิด อ่าน เขียน พูด สำหรับนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
105 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่(ระยะที่ 4) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
104 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการให้บริการแก่สตรี (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
103 : โครงการเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติงานพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
102 : การพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง:ประสบการณ์ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : การสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการเขียนโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์สาขาฯผู้ใหญ่ ก. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2548
100 : โครงการศึกษาดูงาน ด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
99 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมและมารยาททางสังคม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
98 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 และนักศึกษาต่อเนื่องปีที่ 2 (และสถาบันสมทบ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
97 : โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพการทำงาน ของสาขาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : โครงการเกษตรกรสุขภาพดี ใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยของสาขาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
95 : โครงการพนักงานสุขภาพดี สถานที่ทำงานปลอดภัย ของสาขาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและกรรมการสโมสรนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
93 : โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
92 : โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการคุณค่าของชีวิตหนูลิขิตเอง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
90 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงพยาบาลของรัฐ ในกกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

มกราคม  2548
89 : โครงการสนับสนุนการอบรมปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
88 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
87 : โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ( Prof. Dr. Robert L. Anders, Associate Dean of Faculty of Health Science and Director of School of Nursing, University of Texas at El Paso ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
86 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 1ของนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (ระว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม และวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2548) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
85 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
84 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
83 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : โครงการปัจฉิมนิเทศและติดตามประเมินผลการศึกษาของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
81 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิตพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ของสาขาฯ ผู้ใหญ่ ก. (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
79 : โครงการปัจฉิมนิเทศและติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
78 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
77 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
76 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
75 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอนามัยชุมชน ของนักศึกษามหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
74 : โครงการรู้เท่าทันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ธันวาคม  2547
73 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่(ระยะที่ 3) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
72 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
70 : โครงการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
69 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

พฤศจิกายน  2547
68 : โครงการพัฒนาทักษะชิวิตนักศึกษาทุกชั้นปี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
67 : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์และตัวย่อทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
66 : โครงการประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
65 : โครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
64 : โครงการการเสริมสร้างทักษะในการประเมินสุขภาพผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ก. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
63 : โครงการสัมมนานักศึกษาพยาบาลปีที 2 (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
62 : การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชสาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาในการประชุมวิชาการเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย : การส่งเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2547
60 : โครงการเตรียมความพร้อมเรื่อง “Health Assessment in Elderly” สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
58 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
57 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
56 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
55 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Health Promotion Evidence, Practice and Policy แก่นักศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
54 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม Health Promotion : Evidencce,Practice and Policy (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
52 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ(ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
51 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
50 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่อง ปีที่ 2 และสถาบันสมทบ ปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2547
49 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกระบวนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ประจำภาคการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
48 : โครงการสัมมนานักศึกษาปี 4 และต่อเนื่องปี 2 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
47 : การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานและทำวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : การสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานและทำวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ(ระยะที่1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
44 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ต่างประเทศ เรื่อง การศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ของสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
43 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชน ของสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการการศึกษาดูงานทางด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เรื่อง การศึกษาดูงานจิตเวชชุมชน ประจำปี 2547 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
41 : โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การดำเนินการค้นคว้าวิจัยและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข(รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
39 : โครงการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง Best Practice : Essential Process, Evidence - besed Practice and Evaluation ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2547
35 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปประชุมวิชาการของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
34 : โครงการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการสัมมนานักศึกษาปี 1 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) และต่อเนื่องปี 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
32 : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
31 : โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการจัดทำสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
29 : โครงการสัมมนาหัวข้อและโครงร่างการทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 2 ประจำปี 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : พิธีมอบทุนการศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
26 : โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึก "ร้อยมาลัย" (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
25 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : โครงการทบทวนความรู้กระบวนวิชาพรีคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กรกฏาคม  2547
23 : โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ นักศึกษาหลัดสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
22 : โครงการสัมมนานักศึกษาปี 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
21 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแผน ข รุ่นที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
18 : โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง e-Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 – 3 และนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
17 : การร่วมสอนของอาจารย์จากสถาบัน/องค์กรต่างประเทศในหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูรนานาชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) หัวข้อ Theory Development ในระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 : โครงการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2547
15 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
14 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : การร่วมสอนของอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศในกระบวนวิชา Theory Development in Nursing หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติร่วมกับสถาบันต่างประเทศ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
11 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : ปฐมนิเทศน์นักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
9 : พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาปี 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
8 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (556491) สำหรับนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
6 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพย.บ. ชั้นปีที่ 1 และหลักสูตร พย.บ.(ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2547 (งานบริการการศึกษา) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
5 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2547 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 และ 6 มิถุนายน 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th