KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2549
139 : โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เรื่องการศึกษาดูงานด้านการจัดการบริการสุขภาพแก่ชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
138 : โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
137 : ประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
136 : โครงการสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนและแนวทางการแก้ไข และ การเตรียมความพร้อมด้านการทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
135 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : เรียนพยาบาลอย่างสดใส...ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
134 : โครงการสัมมนาเรื่อง การเร่งรัดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก. ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
133 : โครงการสัมมนา การเตรียมการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (563706) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : โครงการศึกษาดูงาน และสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
131 : โครงการศึกษาดูงานจัดนิทรศการและร่วมงานสัปดาห์รักษาความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
130 : โครงการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการสุขภาพของประเทศในยุโรป (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

เมษายน  2549
129 : โครงการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
128 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
127 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
126 : โคงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
125 : โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชากากรพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
124 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิับัติงานอนามัยชุมชนและฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
123 : โครงการ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2549
122 : โครงการ การเขียนโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
121 : โครงการการฝีกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ขั้นสูง 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
120 : โครงการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1 สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
119 : โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
118 : โครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักาะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
117 : โครงการ การประเมินสุขภาพและการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
116 : โครงการเชิญเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอน ในกระบวนวิชา 566811 Health Care Delivery System (Professor Dr. Robert L. Anders) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
114 : โครงการสัมมนา เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
113 : โครงการศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
112 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
111 : โครงการ แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาอาชีวอนามัย รุ่นที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2549
110 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
109 : โครงการสัมมนาอาจารย์และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
108 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
107 : โครงการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2549
106 : Dr. Sharon K. Ostwald (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
105 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงพยาบาลของรัฐ ในกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
104 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
103 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
102 : โครงการปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : โครงการปัจจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
100 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
99 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและติดตามประเมินผล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
98 : โครงการ ประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
97 : โครงการปัจจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : ประสานสัมพันธ์มหาบัณฑิตกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
95 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์ให้บริการเด็ก กลุมอาสาพัฒนาเด้ก ต.ช้างม่อย และ บ้านกิ่งแก้ว (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
94 : โครงการวางแผนเพื่อฝึกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา 558491 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
93 : โครงการรับรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสถาบันสมทบฯ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
92 : โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนวิชา 558727 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
90 : บรรยายพิเศษเรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางต่อมไร้ท่อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ธันวาคม  2548
89 : โครงการการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
88 : โครงการศึกาดูงาน ด้านการตลาดการพยาบาลในกระบวนวิชา 558735 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
87 : โครงการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
86 : โครงการเร่งรัดการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
85 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การวินิจฉัยโรคระบบทางโครงร่างและกล้ามเนื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
84 : โครงการ การใช้ตอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
83 : โครงการ ติดตามและประเมินผลดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2547 - 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : บรรยายพิเศษเรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและการวินิจฉัยแยกโรคในเด็ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤศจิกายน  2548
81 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : โครงการสัมมนา การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
79 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
78 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินหายใจ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
77 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
76 : โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
75 : หมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
74 : โครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เรื่อง การประเด็น ปัญหา แนวโน้มและทิศทางการศึกษา วิจัยของการพยาบาลชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการ การเสริมสร้างทักษะในการประเมินสุขภาพผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
72 : การทำหัตถการและการวินิจฉัยแยกโรคระบบทางเดินระบบอาหาร (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา : สมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
70 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
69 : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์และตัวย่อทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ตุลาคม  2548
68 : โครงการอบรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโปรแกรม SPSS for Window สำหรับนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
67 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
66 : โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : สัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
64 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
63 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
62 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การศึกษาดูงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ณ ต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : สัมมนา การเตรียมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
60 : โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
59 : โครงการจัดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกาพยาบาล (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2และสถาบันสมทบฯ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
58 : โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2548
57 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
56 : โครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (551492) เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการดูแลรักษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
55 : โครงการดูงานแหล่งประโยชน์ในชุมชนด้านอาชีวอนามัย ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 (551492) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
54 : โครงการสัมมนา เร่งรัดการจบหลักสูตร ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : โครงการสัมมนาหัวข้อและโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
52 : โครงการสัมมนาการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
51 : โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการสัมมนาเตรียมการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
49 : โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคปฏิบัติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : โครงการศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : อบรม Chiang Mai Cardiac Conference, CMCC7 th Advanced Cardiology 2005 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
45 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
44 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการคิด อ่าน เขียน พูด (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
43 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอนามัยชุมชนและฝึกปฏิบัติงาน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจในกระบวนวิชา 558740 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
41 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจในกระบวนวิชา 558710 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
40 : ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2548
39 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
37 : โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(27ส.ค.3,7ก.ย.48)สาขาวิชาการการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กระบวนวิชา 566800 ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
35 : โครงการสัมมนาเรื่อง “ใส่ภูมิต้านทานสักนิด… เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย”สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
34 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข(21ส.ค. และ10,11,17 ก.ย.48) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : โครงการทบทวนอดีตมองปัจจุบัน สานฝันอนาคต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 : โครงการประชุมสัมมนา การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงานการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะสำหรับนักศึกษา : การจัดหาแหล่งประโยชน์สำหรับนักศึกาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาล(ต่อเนื่อง) ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกา 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
29 : โครงการ อนุรักษ์ศิลปะไทย…ร้อยมาลัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
28 : โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา ณ สถาบันต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
26 : โครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย ภายใต้โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกาไทย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2548
25 : โครงการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลเขตกรุงัทพฯ กับต่างจังหวัด และการสัมมนาการศึกาดูงาน ณ โรงพยาบาลศิริรราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
24 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
23 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
22 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
21 : โครงการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรดแกรม SPSS for Windows (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (รหัส 47) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการการพัฒนาประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะปกติของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
17 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสุตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการการพยาบาล (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2548
16 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
14 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติบทบาทการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
10 : โครงการเร่งรัดการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 47) สาขาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
8 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โคงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th