KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2550
110 : โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
109 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
108 : โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1 ประจำปี 2550 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
107 : โครงการประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
106 : ศึกษาดูงานต่างประเทศ( School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
105 : โครงการสัมมนาการทำวิทยานพนธ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
104 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
103 : โครงการการศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการและร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
102 : โครงการแลกเปลี่ยนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ( Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้) (กิจกรรมย่อย - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
101 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
100 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปี 2550 ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้ (กิจกรรมย่อย - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
99 : การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2550
98 : ร่วมสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ( Dr. Helena Knowles) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
97 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ และการนำผลวิจัยไปใช้ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
95 : โครงการอบรม การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2550
94 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
93 : ร่วมสอนหนังสือ และทำวิจัยในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (Prof. Dr. Berit Lundman) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
92 : โครงการ การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการศึกษาดูงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
90 : โครงการ การเตรียมความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
89 : โครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
88 : โครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
87 : โครงการ ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
86 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
85 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปี 2550 ณ The University of Ryukyus (กิจกรรมย่อย - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)

กุมภาพันธ์  2550
84 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
83 : โครงการสัมมนาอาจารย์และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
82 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 1 25 กพ. และ 2-3 มิย. 50 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
81 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
80 : โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
79 : โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
78 : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข.ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มกราคม  2550
77 : บรรยายพิเศษ (Prof. Dr. Nancy Fugate Woods) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
76 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
75 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
74 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัย นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการพัฒนาความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
72 : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการพัฒนานักศึกษา “เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ”สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
70 : ร่วมสอนนักศึกษาปริญญาโท และเอก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ธันวาคม  2549
69 : โครงการศึกษาดูงานงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
68 : โครงการ ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
67 : โครงการศึกษาดูงาน ด้านการตลาดในการบริการสุขภาพ ในกระบวนวิชา 558745 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
66 : โครงการสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : โครงการพัฒนานักศึกษา “ Techniques to enhance quality of life at university”สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

พฤศจิกายน  2549
64 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
63 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
62 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบาดวิทยากับการวิจัยโรคติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กบ้านราชนครินทร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
60 : โครงการสัมมนาเรื่อง หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
58 : โครงการประชุม การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2549
57 : โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
56 : โครงการ ติดตามประเมินผลดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 - 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
55 : โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2549
54 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
53 : โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
52 : โครงการอบรมกฏหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
51 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลสาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการคิด อ่าน เขียน พูด (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
49 : โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Advanced Practice Nurse กับการดูแลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
45 : โครงการการประเมินสุขภาพและการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2549
43 : โครงการเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 49) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “ใส่ภูมิต้านทานสักนิด… เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
41 : โครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยไม่ใช้เครื่องมือการวิจัยและขั้นตอนในการทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจ ในกระบวนวิชา 558740 สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
39 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา ณ สถาบันต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และบุคลิกภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
36 : โครงการ การสัมมนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
35 : โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกาสาขาวิชาฯ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
34 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการ การสร้างเสริมสมรรถนะสำหรับนักศึกษา : การจัดหาแหล่งประโยชน์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
32 : โครงการประชุม การฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 : โครงการเร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1 ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2549
29 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุขสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
28 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักฐาน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการสนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาปี 2 หลักสูตรฯ สุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการเร่งรัดการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัย นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรฯ ดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
22 : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2549
21 : โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานดูแลและช่วยเหลือเด็กในชุมชน กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 (555392) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
20 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
19 : โครงการ เสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์และตัวย่อทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
18 : โครงการสัมมนา การติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสตรี (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
17 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
16 : โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 : โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานดูแลและช่วยเหลือเด็กในชุมชน กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 (555391) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
14 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
12 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
11 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
10 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : สัมมนา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2549 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2549 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 1, 29-30 มิถุนายน 2549 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 3 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th