KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2552
157 : โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
156 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
155 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
154 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข (ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
153 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
152 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
151 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
150 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
149 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม :ลูกช้างเชือกใหม่ ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
148 : โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
147 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปกติ )ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
146 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
145 : บรรยายพิเศษ (Professor Dr. Eileen T Breslin and Professor Dr. Kay C Avant) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
144 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปกติ ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
143 : โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
142 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
141 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
140 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
139 : โครงการเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
138 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการพยาบาลแผน ก และ แผน ข(ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
137 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2552
136 : โครงการสัมมนา เรื่อง หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
135 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
134 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
133 : โครงการเรื่อง “สัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : การศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
131 : The Statistics Workshop Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (Intermational Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2552
130 : โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
129 : โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษา แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
128 : โครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -2 (รหัส 50-51) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
127 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
126 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
125 : โครงการเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
124 : โครงการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
123 : โครงการสัมมนาหัวข้อ โครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
122 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 4) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
121 : บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Academic Writing in English (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
120 : โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนวิชา 558727 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
119 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนงานวิจัยและเอกสารวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2552
118 : โครงการพัฒนานักศึกษา “เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ” (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
117 : The Accelerated Project for the Thesis Proposal for Students in the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
116 : โครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 7 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
114 : โครงการสัมมนาอาจารย์และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
113 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 3) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
112 : โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
111 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
110 : โครงการบริการวิชาการของนักศึกษา เรื่อง การสร้างแกนนำการดูแลสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2552
109 : โครงการสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
108 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
107 : โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ เรื่อง “หนุ่มสาววัยใส รู้รักอย่างปลอดภัย มีอนามัยที่ดี” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
106 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
105 : โครงการติดตามบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
104 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
103 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
102 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
100 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
99 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (แผน ก) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
98 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
97 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง อัจฉริยะทางอารมณ์ : หนทางสู่ความสำเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
95 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2551 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ เรื่อง ชุมชนพันเจ้ายุคใหม่ ร่วมใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
93 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
92 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 ของนักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ธันวาคม  2551
90 : โครงการเตรียมความพร้อมการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
89 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
88 : โครงการเตรียมความพร้อมการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
87 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
86 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
85 : โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

พฤศจิกายน  2551
84 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
83 : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทำการค้นคว้าอิสระและพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : โครงการศึกษาดูงานเรื่อง การศึกษาดูงานจิตเวชชุมชน ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
81 : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : โครงการ การประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
79 : โครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
78 : The Academic Writing Skill Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2551
77 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคลากร ในกระบวนวิชา 558726 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
76 : หมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
75 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
74 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา2551” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการ การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของการผดุงครรภ์ขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำคลอดปกติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
72 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
71 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) 2/2551 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
70 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2551
69 : โครงการเรื่อง การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระยะที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
68 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
67 : โครงการเรื่อง การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
66 : โครงการพัฒนาความเจริญงอกงามด้านจิตใจ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : โครงการการพัฒนาทักษะด้านการคิด อ่าน และเขียนสำหรับพัฒนาบทความวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
64 : โครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
63 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุขสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
62 : โครงการพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัย นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
60 : โครงการสัมมนาสนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : โครงการอบรมกฏหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
58 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 2 ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
57 : โครงการ การศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
56 : โครงการ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
55 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
54 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ นศ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2551
52 : โครงการสร้างเสริมการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
51 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิกแก่บุคลากร เรื่อง การฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
49 : โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล ในกระบวนวิชา 558745 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจ ในกระบวนวิชา 558740 : การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : โครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาลในกระบวนวิชา 558710 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
45 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด… เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
44 : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานักศึกษา เรื่อง การเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระพิเศษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
43 : โครงการเร่งรัดการการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส50) และการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 49) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1 ประจำปี 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
41 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
39 : โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา เรื่อง ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ กลุ่ม Acute/Critical care และกลุ่ม Chronic care (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม :ลูกช้างเชือกใหม่ ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
35 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
34 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 558749 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : อนุรักษ์ศิลปะไทย…ร้อยมาลัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
31 : โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อแผลฝึเย็บในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2551
29 : การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการบำบัดแบบเสริม ณ School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลและการอ่านภาษาอังกฤษ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : The Leadership Development Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
24 : การปฏิรูประบบสุขภาพพระราชบัญญัติสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ สำหรับ นศ.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : บรรยายพิเศษ (Dr. Kay C. Avant) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
22 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และแผน ข (ปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
21 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 558749 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2551
19 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
17 : การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
16 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
15 : โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชาการปฎิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
11 : โครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
10 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
4 : โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสมทบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : The Preparation for Studying in the Graduate Program Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม นักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th