KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2553
155 : สานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
154 : แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
153 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : ลูกช้างเชือกใหม่ ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
152 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
151 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
150 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชา การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
149 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ระยะที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
148 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
147 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
146 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
145 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
144 : โครงการเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
143 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
142 : การร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “APN: คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
141 : การพัฒนาความเจริญงอกงามภายในจิตใจตนเอง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
140 : โครงการสำรวจความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

เมษายน  2553
139 : โครงการการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
138 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
137 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยบาลชุมชน แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
136 : โครงการ Update Systematic Review (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
135 : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
134 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (รหัส 51 และ 52) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
133 : โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : โครงการนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชาปฏิบัติชุมชนขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
131 : โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ระบบสารสนเทศการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
130 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก นานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2553
129 : โครงการฝึกปฎิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
128 : The Thesis Proposal for Consideration Project For Students of Academic Year 2009 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
127 : การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
126 : โครงการฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนวิชา 558727 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
125 : การเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
124 : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
123 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ระยะที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หบักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กุมภาพันธ์  2553
122 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
121 : การศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
120 : การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูงในการเสริมสร้างประสบการณ์การทำคลอดปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
119 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
118 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
117 : ธรรมะเสริมสร้างปัญญา นำพาสู่ความสุขและความสำเร็จ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
116 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู่จากพี่สู่น้อง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
115 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
114 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มกราคม  2553
113 : โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาด ในกระบวนวิชา 558735 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
112 : การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
111 : นำเสนอผลงานวิจัย และบรรยายพิเศษ (Prof. Yumi Tamura) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
110 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานรักษาโรคเบื้องต้น (Primary medical care) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
109 : การติดตามความก้าวหน้าการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
108 : โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
107 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Capacity Building for Nursing Students : Stress management (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
106 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
105 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
104 : โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
103 : โครงการติดตามบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
102 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล (แผน ก) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
100 : โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
99 : The Experience Exchange Project (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
98 : โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
97 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : โครงการติดตามและประเมินผลการศึกษาครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
95 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
93 : โครงการเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ธันวาคม  2552
92 : การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง Work Flow (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
90 : โครงการ The Accelerated Project for the Thesis Propossal for Students in the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
89 : โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลากรพยาบาลในกระบวนวิชา 558726 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
88 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
87 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 ของนักศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศา รุ่นที่ 9 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

พฤศจิกายน  2552
86 : โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
85 : โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
84 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
83 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : โครงการการประดิษฐ์กระทง สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
81 : โครงการ การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : โครงการ การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
79 : โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตุลาคม  2552
78 : หมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
77 : โครงการ การศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
76 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
75 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
74 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
72 : โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
71 : โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กันยายน  2552
70 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
69 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
68 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาล ในกระบวนวิชา 558710 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
67 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
66 : โครงการเสริมสมรรถนะสำหรับนักศึกษา แผน ข. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : โครงการสร้างเสริมการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
64 : โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 สาขาวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข (ภาคพิเศษ) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
63 : โครงการติดตามความก้าวหน้าทำการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส50) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
62 : โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจในกระบวนวิชา 558740 : การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
60 : โครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส51) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558745 : การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
58 : โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลและในชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
57 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เรื่อง โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
56 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2552
55 : การพัฒนาทักษะด้านการคิด อ่านและเขียนสำหรับพัฒนาบทความวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
54 : โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เร่งรัดการจบหลักสูตรระยะที่ 1 ประจำปี 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : โครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสร้างอัจฉริยะทางปัญญา: หนทางสู่ความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาตนเอง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
52 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
51 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 3 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
49 : โครงการเพิ่มพูนทักษะในการทำการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
47 : โครงการกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ พยาบาล มช. (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 : โครงการ เรื่อง การป้องกันและการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
45 : โครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เรื่อง การศึกษาดูงานด้านชุมชนและร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
44 : โครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การนำเสนอผลการศึกษาดูงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
43 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด… เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
42 : โครงการนิเทศงานนักศึกษากระบวนวิชา 568706 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
41 : โครงการสัมมนาสนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา(ระยะที่ 1) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
39 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา : การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
37 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน (Crisis in Health and Turning Point) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การใช้กลยุทธ์ Magnet Hospital ในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
35 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติการทำคลอดและการดูแลผู้คลอดสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 (554491) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
34 : โครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ กลุ่ม Acute/Critical care และกลุ่ม Chronic care ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2552 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
33 : โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
31 : โครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง จริยธรรมนักวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : โครงการการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
29 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก. และ แผน ข.(ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2552
28 : โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษาเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
24 : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
22 : โครงการจัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

มิถุนายน  2552
21 : โครงการศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
20 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
17 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
16 : The Leadership Development Workshop Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 : โครงการการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาด้าน evidence-based practice สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2552 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
13 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
12 : โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : โครงการ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ พระราชบัญญติสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสุขภาพ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
9 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษา สำหรับนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : โครงการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข พิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : The Orientation Program Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการปฐมนิเทศรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล 1 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
2 : The Orientation of the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาพยาบาล เรื่อง จิตอาสา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th