KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2554
141 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
140 : การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
139 : โครงการ เผยแพร่การดำเนินงานของนักศึกษาและองค์กรสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันในเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2554
138 : โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
137 : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : การสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
136 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 53) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
135 : โครงการ การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
134 : โครงการการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (แผน ก ภาคปกติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
133 : โครงการเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ ครั้งที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
132 : The Thesis Proposal for Consideration Project For Students of Academic Year 2010 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2554
131 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
130 : โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
129 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
128 : โครงการการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
127 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
126 : โครงการการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
125 : โครงการฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนวิชา ๕๕๘๗๒๗ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
124 : โครงการ ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
123 : โครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
122 : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
121 : โครงการประชุมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง สมดุลทางปัญญาและอารมณ์: หนทางสู่ความสำเร็จในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
120 : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และปัจฉิมนิเทศ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กุมภาพันธ์  2554
119 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาจากสถาบันสมทบ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
118 : การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูงในการเสริมสร้างประสบการณ์การทำคลอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
117 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
116 : โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในกลุ่มเลือกสรร (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
114 : การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
113 : โครงการบรรยายและสัมมนาโครงงานวิจัย Inter Professional (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
112 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
111 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 ของนักศึกษามหาบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มกราคม  2554
110 : โครงการสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน “ ประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
109 : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
108 : โครงการ วัยรุ่น วัยใส รู้รักอย่างปลอดภัย มีอนามัยที่ดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
107 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา ๕๗๐๗๑๘ : การรักษาโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
106 : โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลากรพยาบาลในกระบวนวิชา 558726 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ธันวาคม  2553
105 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
104 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
103 : โครงการเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
102 : โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 568704 : การพยาบาลอาชีวอนามัย 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
101 : โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
100 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
99 : The Communication Skill Development Workshop (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
98 : การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
97 : การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
96 : โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ป่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

พฤศจิกายน  2553
95 : พัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณพิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
93 : โครงการพัฒนาการจัการเรียนการสอน กระบวนวิชา 562706 : การประเมินสุขภาพขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
92 : การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

ตุลาคม  2553
91 : การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
90 : การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
89 : โครงการ เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
88 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 1 ณ สถานีอนามัยทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
87 : โครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
86 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
85 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
84 : การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
83 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณพิต ชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กันยายน  2553
82 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
81 : การเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
80 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
79 : โครงการสัมมนาโครงร่างวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
78 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
77 : การพัฒนาทักษะด้านการคิด อ่านและเขียนสำหรับพัฒนาบทความวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
76 : โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
75 : โครงการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
74 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
72 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
71 : โครงการ การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
70 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ lสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
69 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
68 : การพยาบาลสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
67 : โครงการแต่งกายดี สมศักด์ศรีนักศึกาพยาบาล มช. (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

สิงหาคม  2553
66 : โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การเขียนเอกสารวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาหารพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
64 : โครงการ ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต คิดค้นหาความสุข สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
63 : โครงการการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
62 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
61 : โครงการสัมมนา สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
60 : โครงการสัมมนา สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : การศึกษาดูงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
58 : โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558740 และกระบวนวิชา558745 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
57 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
56 : โครงการเร่งรัดการการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
55 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิทยาการระบาดอาชีวอนามัย (ขอสนับสนุนงบประมาณของคณะฯ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
54 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
53 : The Accelerated Project for the Thesis Proposal for Students in the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
52 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
51 : โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม (ใช่งบฯ ร่วมกับแผน ข) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม (ใช้งบฯ ร่วมกับ แผน ก) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
49 : Ethics for Academics: Graduate Students of the International (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : ติดตามความก้าวหน้าทำการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบอิสระ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัส 51 และ 50) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
47 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
46 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
45 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
44 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาลในกระบวนวิชา 558710 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
43 : The Statistics Workshop (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
42 : โครงการพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
41 : อนุรักษ์ศิลปะไทย…ร้อยมาลัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
40 : การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
39 : โครงการการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเรื่อง “Quantitative and qualitative methodology: An update' at St Loius” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Action Research and Mixed Method: Implementation in Nursing Research” (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
36 : โครงการ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด ...เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
35 : โครงการกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ พยาบาล มช.’ 53 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
34 : The Social Skills Project (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
33 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานรักษาโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
32 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 4 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กรกฏาคม  2553
31 : การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Postgraduate foueum on Health Systems and Policy Theme : Health Systema and Policy for the Benefit of Humankind (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
28 : The Academic Writing Skill Workshop (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
26 : โครงการ จริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : The Leadership Development Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ขอใช้งบฯ ส่วนกลางของคณะฯ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
21 : การปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
20 : การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
19 : โครงการรับน้อง..สู่ขวัญ..ขันโตกบัณฑิตสัมพันธ์ พยาบาล’ มช. ๕๓ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
18 : โครนงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง กฏหมายทั่วไป (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
17 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
16 : โครงการนิเทศนักศึกษากระบวนวิชา 558749 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มิถุนายน  2553
15 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ ประจำปี การศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
14 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
13 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
12 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันสมทบ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
10 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านพิษวิทยาและการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
8 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
6 : โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
5 : การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสดารผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : The Preparation for Studying in the Graduate Program Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (นานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : The Orientation of the Graduate Students of the International Programs (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th