KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

พฤษภาคม  2555
126 : โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
125 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
124 : โครงการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
123 : โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
122 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
121 : โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
120 : โครงการการประกวดโครงงานการสร้างเสริมสุขภาพ (กระบวนวิชา 558492) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
119 : โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
118 : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : การสื่อสารสำหรับผู้นำ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

เมษายน  2555
117 : โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
116 : โครงการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
115 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
114 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มีนาคม  2555
113 : โครงการสัมมนาการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
112 : โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
111 : โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ ประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
110 : โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
109 : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการพยาบาล แผน ก (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
108 : โครงการพิจารณาหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลเวชขปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
107 : โครงการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
106 : โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

กุมภาพันธ์  2555
105 : โครงการพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์ขั้นสูง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
104 : โครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
103 : โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
102 : โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
101 : โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล(ประเทศเกาหลี) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

มกราคม  2555
100 : โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “ เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด… เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
99 : โครงการศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (สาธารณรัฐเกาหลีใต้) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
98 : โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
97 : หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
96 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ธันวาคม  2554
95 : โครงการ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
94 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 570720 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
93 : โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารบุคลากรพยาบาลในกระบวนวิชา 558726 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
92 : โครงการ การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
91 : โครงการ การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
90 : The Academic Writing Skill Development Workshop and English Consultation Clinic (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

พฤศจิกายน  2554
89 : โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาด ในกระบวนวิชา 558735 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
88 : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 570718 : การรักษาโรคเบื้องต้น (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
87 : โครงการพัฒนานักศึกษา “เรียนพยาบาลด้วยปัญญานำพาสู่ความสำเร็จ” (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
86 : โครงการพัฒนาโครงร่างเรื่อง การเร่งรัดเพื่อพัฒนาการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
85 : การส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจทางรังสีทรวงอกและการตรวจทางคอมพิวเตอร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
84 : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555 (564723) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

ตุลาคม  2554
83 : การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
82 : การเตรียมความพร้อมการเรียนสถิติประยุกต์สำหรับนักศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
81 : การสัมมนาการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
80 : การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
79 : โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชมชน (551392) ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)

กันยายน  2554
78 : ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
77 : โครงการสัมมนา สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา (ระยะที่ 1) สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิตสสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
76 : โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาลในกระบวนวิชา558710 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
75 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
74 : โครงการ การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
73 : โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
72 : โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
71 : โครงการ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
70 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
69 : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
68 : โครงการ เตรียมความพร้อมในหารลาศึกษาวิจัย ณ The Univerrsity of Michigan (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
67 : โครงการสัมมนาเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 (รหัส 53 - 54) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
66 : โครงการสร้างเสริมการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
65 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
64 : การนำเสนอผลการฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และการศึกษาดูงานของนักศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
63 : โครงการ เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
62 : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการพยาบาลสาธารณสุขเรื่องการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
61 : แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลในการประยุกต์ใช้ในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

สิงหาคม  2554
60 : โครงการอบรมกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
59 : โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
58 : โครงการ การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
57 : โครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนผลงานวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
56 : โครงการ การจัดทำรายงานตามรูปแบบ APA สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
55 : The Social Skills Project (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
54 : โครงการประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 558431 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
53 : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
52 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
51 : โครงการติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 (รหัส 50 - 52) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
50 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
49 : การพัฒนาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
48 : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการค้นคว้า การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
47 : The Effective Nursing Management Project (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
46 : โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานรักษาโรคเบื้องต้น (Primary medical care) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
45 : โครงการ Ethics for Academics: Graduate Students of the International Programs (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
44 : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น และการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
43 : โครงการกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ พยาบาล’ มช.54 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
42 : The Communication Skill Development Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
41 : The Accelerated Project for the Thesis Proposal for Students in the Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (International Program) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
40 : โครงการ การส่างเสริมความรู้ด้านปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)

กรกฏาคม  2554
39 : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการตรวจทางรังสีทรวงอกและการตรวจทางคอมพิวเตอร์ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
38 : โครงการ The Statistics Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
37 : จริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
36 : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านระบบสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
35 : การทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
34 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมความพร้อมในการเรียน (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
33 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม..นำชีวิต..จิตอาสา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
32 : โครงการศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558740 และกระบวนวิชา 558745 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานในประเทศ)
31 : โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิง สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
30 : The Preparation for Studying in the Graduate Program Workshop (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
29 : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มิถุนายน  2554
28 : โครงการสัมมนาการพัฒนาตนเอง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
27 : โครงการวันแห่งการป้องกันการติดเชื้อ (IC day) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
26 : โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
25 : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
24 : ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
23 : โครงการหอพักน่าอยู่ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
22 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)
21 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
20 : โครงการรับน้อง..สู่ขวัญ..ขันโตกบัณฑิตสัมพันธ์..พยาบาล’ มช. ๕๔ (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
19 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
18 : โครงการรักษ์คนดี (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
17 : สานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษาและเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
16 : โครงการบรรยายพิเศษกระบวนวิชา 564742: สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
15 : การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และพแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
14 : ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
13 : โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่นักศึกษาปีที่ 3 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
12 : การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา)
11 : The Orientation of the Graduate Students of the International Programs (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
10 : การพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก และ ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
9 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจคุณธรรม (กิจกรรมย่อย - พัฒนาศักยภาพ ระดับปริญญาตรี)
8 : โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาบศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
7 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
6 : โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
5 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
4 : โครงการปฐมนิเทศและการเสริมรความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 20 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
3 : โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554(สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผน ข ภาคปกติ ) (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
2 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 (กิจกรรมย่อย - วิชาการ ระดับปริญญาตรี)

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th